THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ခံုရံုးခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္

(၂၀၁၁-၂၀၁၅)ခုႏွစ္ အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ခံု႐ံုးခ်ဳပ္

 

၁။   အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္  B.sc (Agri) CBDS,CEDS                                        သဘာပတိ

၂။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ဂ်လာလြဒၵီန္း ဦးအုန္းေသာင္(အရဗီသိပၸံ)        အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၃။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္အိုမရ္ျမင့္ႏိုင္(မဒနီ၊အလ္အဇ္ဟရ္-ကိုင္႐ို)        အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၄။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ အမီန္း (အဇြီမီီ)                                     အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၅။   အလ္ဟာဂ်္ေမာင္လာနာ အဗ္ဒုရ္ရဟီမ္ျမင့္လြင္B.E(Met)(မဒနီ၊ အလ္အဇ္ဟရ္)   အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၆။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ ရွမ္စြဒၵီန္း (မဒနီ၊ နဒ၀ီ )                                      အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၇။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ ဟာဖိဇ္ သြာဟိရ္                                             အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

၈။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ ဦးႏိုင္၀င္းျမင့္ (ဘရွရီ)                                        အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး