THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအထူးအသိေပးပန္ၾကား

MOI Webportal Myanmar added 3 new photos.

10 September at 15:40 · 

[ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားသတင္း- ၄၃]
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကိုအျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်၊ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားရန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသို႔အထူးအသိေပးပန္ၾကား
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

စက္တင္ဘာ၁၀၊၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ၉ရက္ကျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသို႔အထူးအသိေပးပန္ၾကားျခင္းတုိ႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသည္အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုမည္သည့္အခ်ိန္ကမွလက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိပါ၊လံုး၀ဆန္႔က်င္ပါ​ေၾကာင္​း။

အစၥလာမ့္တရားေတာ္တြင္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳရန္အတိအလင္းတားျမစ္ထားပါ​ေၾကာင္​း။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရေသာအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ပင္၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါ​ေၾကာင္​း။

အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာေနၾကရသူအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္လည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊

ထိုအၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကိုအျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ရွံဳ႕ခ်ပါ​ေၾကာင္​း။

၄င္းအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးအပါအ၀င္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားက်ဴးလြန္ရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရသျဖင့္လြန္စြာစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါ​ေၾကာင္​း။

ယခုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနတြင္လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးျပႆနာျဖစ္ေအာင္အင္တာနက္လူမွဳကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွလွံဳ႕ေဆာ္ေရးသားေနသည္မ်ားကိုလည္းအစိုးရအေနျဖင့္ၾကပ္မတ္ကာကြယ္တားဆီးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

အၾကမ္းဖက္မွဳကိုႏွိမ္နင္းရာတြင္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမွဳမရွိေအာင္အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္အပ္ပါ​ေၾကာင္​း။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသည္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေပါင္းစုံႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူတစ္သားတည္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးအသိေပးပန္ၾကားျခင္းတြင္အခ်က္(၃)ခ်က္ပါ၀င္ရာျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္အားအစဥ္ေက်းဇူးသစၥာေစာင့္သိရိုေသကာဘာသာေပါင္းစံု၊ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ေအးအတူပူအမွ်ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ၾကေၾကာင္း။

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုလက္မခံဘဲဆန္႔က်င္ရွဳတ္ခ်၍ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားမျဖစ္ပြားရေလေအာင္ႏိုင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယခုအခါအင္တာနက္လူမွဳကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားမလိုလားအပ္ေသာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ဘာသာေရးပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမွဳမ်ား၊လွံဳ႕ေဆာ္မွဳမ်ား၊လုပ္ႀကံသတင္းလႊင့္မွဳမ်ားေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကိုအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း၊ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊စိတ္လိုက္မန္ပါတုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္အဖ်က္အေမွာက္လုပ္ရပ္မ်ားမသကၤာဖြယ္ရာေတြ႕ရွိပါကနီးစပ္ရာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔အခ်ိန္မွီအသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါရန္ပန္ၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတြင္အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ႔ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေမာ္လ၀ီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)၊ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး) အဖြဲ႕မ-မ-လဌာနခ်ဳပ္၊ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(မ-အ-ဖ) ဌာနခ်ဳပ္တို႔ပါဝင္သည္။

(သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)

Ref: Information Committee

 

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1306034392857757