THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

(၂၀၁၄) ဟဂ်္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း (၂၃-၈-၂၀၁၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဟဂ်္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၏

၂၀၁၄ ဟာဂ်ီေလာင္း မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္

(ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးရံုး၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

(၂၃-၈-၂၀၁၄)(ေန႔လယ္၂း၃၀နာရီ)

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ အခမ္းအနား သဘာပတိ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဟဂ်္ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒နဲ႔အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး နဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔

ၾကြေရာက္လာၾကပါကုန္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား-

တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအျဖာျဖာက်ေရာက္ပါေစလို႔ ဦးစြာ ဂါရ၀ျပဳ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါတယ္။

အတ္စၥလာမုအလိုင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသြလ္လာဟိ ၀ဗရကာသုဟူ-

ယခု (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ျမန္မာ ဟာဂ်ီ ေစလႊတ္ေရးကိစၥကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက  လြန္ခ့ဲတ့ဲ (၂၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဟာဂ်ီ(၂၈၀)ကို ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ ဟဂ်္ျပဳရန္ တာ၀န္ယူ ေခၚေဆာင္သြားဖို႔ တင္ဒါေခၚယူခ့ဲရာမွာ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ အတြက္ ဟာဂ်ီတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းအနည္းဆံုး တင္ဒါတင္သြင္းခ့ဲတ့ဲ ကုမၼဏီ(၂)ခု တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခ့ဲပါတယ္။ ကုန္လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္း ေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ သက္သာခ့ဲပါတယ္။ (ျပင္ပေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ထက္၀က္မက သက္သာေနတယ္။)

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဟဂ်္ေလွ်ာက္ထားသူ အေျမာက္အျမားရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟဂ်္မဲခြဲေ၀မႈကို လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ဒီကေန႔ ဒီလိုခြဲဖို႔ စီမံထားပါတယ္။

ဟာဂ်ီ(၂၀)ဦးလွ်င္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း တာ၀န္ယူ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကုမၼဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ဟာဂ်ီ(၂၈၀)ဦးမွာႀကီးၾကပ္သူ၀န္ထမ္း(၁၄)ဦး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟာဂ်ီ (၁၄၀)ကို ေခၚသြားမ့ဲ ကုမၼဏီ တစ္ခုကို ႀကီးၾကပ္သူ ၀န္ထမ္း(၇)ဦးစီ ဗီဇာခြဲေ၀ေပးရပါတယ္။

က်န္ဟာဂ်ီေလာင္း(၂၆၆)ဦးအတြက္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္မွာလိုအပ္တ့ဲ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လမ္းညႊန္မႈျပဳေပးႏိုင္ဖို႔ သာသနာ့ပညာရွင္ အာလင္မ္မ်ား၊ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တ့ဲ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳသြားမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္တိုင္းက အမ်ား မြတ္စ္လင္မ္မ်ား၊ဘက္စံု ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလာတ့ဲ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုမ်ားခြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) သာသနာ့ပညာရွင္ အာလင္မ္မ်ား

(၂) ဆရာ၀န္မ်ား

(၃) လက္ရွိ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား

(၄) အၿငိမ္းစား ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား

(၅) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္(၁၂)ခု သီးျခားစီ

ဒါေၾကာင့္ စုစုေပါင္းအုပ္စု (၁၆)စု = မဲပံုး(၁၆)ပံုးရွိပါမယ္။

အဲဒီမဲပံုးမ်ားကို အခု လူႀကီးမင္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မဲႏိႈက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဲႏိႈက္ရာမွာ

ေလွ်ာက္ထားသူ အလင္မ္မ်ားအနက္မွ အာလင္မ္(၉)ဦး၊ (မဲပံုး-၁မွ ၉မဲ)

ေလွ်ာက္ထားသူ ဆရာ၀န္မ်ားအနက္မွ ဆရာ၀န္(၉)ဦး၊ (မဲပံုး-၂မွ ၉မဲ)

ေလွ်ာက္ထားသူ လက္ရွိႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းအနက္မွ (၉)ဦး၊ (မဲပံုး-၃မွ ၉မဲ)

ေလွ်ာက္ထားသူ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအနက္မွ (၉)ဦး (မဲပံုး-၄မွ ၉မဲ)

စုစုေပါင္း(၃၆)ဦးကို (မဲပံုး-၁မွ ၄ထိမွ ၃၆မဲ) ပထမဆံုး သီးျခားစီ မဲႏိႈက္ ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါလည္း ဟိုးယခင္ထဲက လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ပါ။ အဲဒီ အစဥ္အလာေတြထဲက ဟဂ်္ ေကာ္မတီမွာပါတ့ဲ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မဲမႏိႈက္ပဲ ဟဂ်္သြားခြင့္ေပးတ့ဲစနစ္ကိုသာ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။

ၿပီးတ့ဲေနာက္ ဘယ္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ကမွ မက်န္ခ့ဲရေလေအာင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္(မဲပံုး-၅မွ၁၆ထိ)တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္(၄)ဦးစီ အရင္ သီးျခား မဲႏိႈက္ေရြြးခ်ယ္မွာပါ။

(ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးက က်န္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ေလွ်ာက္ထားသူ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။)

ၿပီးေနာက္ က်န္ေလ်ာက္လႊာအေရအတြက္ကို က်န္မဲအေရအတြက္နဲ႕ စားၿပီး ရတ့ဲ အခ်ဳိးအတိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ (မဲပံုး-၅မွ၁၆ထိ) သီးျခားစီ မဲႏိႈက္သြားမွာပါ။

ဥပမာ - က်န္ေလွ်ာက္လႊာအေရအတြက္ (၁၈၂၀)ဆိုလွ်င္ က်န္မဲအေရအတြက္က (၁၈၂)ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ၁၀ပံု၁ပံု (သို႔) ၁၀%ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္းမွာ လူ၁၀ဦးေလွ်ာက္ထားရင္ ၁ဦးႏႈန္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မဲပံုးမွ ထပ္မံ မဲႏိႈက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုက ေလွ်ာက္လႊာ စုုစုေပါင္း (၁၀၀)တင္တယ္ဆိုရင္ (၁၀)ဦး+ မူလက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏိႈက္ထာတ့ဲမဲ(၄)မဲ

စုစုေပါင္း(၁၄)ဦးမဲေပါက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၼဏီ၀န္ထမ္း(၁၄)ဦးကလြဲၿပီး က်န္အားလံုး(၂၆၆မဲ)ကို မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္ေကာ္မတီ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၄င္းတို႔နဲ႔ ဆက္ႏြယ္နီးစပ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္ထူးခံ မရပါဘူး။

ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ ကိုယ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ က်ခံေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ။ ဟဂ်္ကိစၥအတြက္ မည္သူ႔ထံမွ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ မယူဖို႔လည္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဟဂ်္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုလည္း ဒီအခ်က္ကို သိေအာင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။မမွန္တာလုပ္ရင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရသတင္းစာ(၂)ေစာင္ကေနလည္း ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေရာင္းရေငြမ်ားကိုလည္း မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး မိဘမ့ဲေဂဟာကို လွဴဒါန္းဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ မရွင္းတာရွိရင္ ေမးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ မဲႏိႈက္ရာမွာ အခမ္းအနား သဘာပတိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဟဂ်္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ၾကြေရာက္လာၾကပါကုန္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ မဲႏိႈက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ၾကြေရာက္လာၾကပါကုန္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မွန္ကန္မွ်တမႈကို သက္ေသျပဳေပးၾကပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

 

 

(၂၃ - ၈-၂၀၁၄)ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးရံုး၌ ဟာဂ်ီေလာင္း(၂၈၀)ဦးအတြက္

မဲႏွိဳက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲေဖာက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

 ( ၁ )     သာသနာ့ပညာရွင္ အာလင္မ္မ်ား ( ၉ ) ဦး

( ၂ )     ဆရာ၀န္မ်ား တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၃ ) ေပါင္း ( ၉ ) ဦး

( ၃ )     လက္ရွိႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား တြဲ ( ၄ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၁ ) ေပါင္း ( ၉ ) ဦး

( ၄ )     ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း( ၿငိမ္း ) တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၃ ) ေပါင္း ( ၉ ) ဦး

( ၅ )     ကခ်င္ျပည္နယ္ တြဲ ( ၂ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၂ ) ေပါင္း ( ၆ ) ဦး

( ၆ )     ကရင္ျပည္နယ္ တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၆ ) ေပါင္း ( ၁၂ ) ဦး

( ၇ )     ကယားျပည္နယ္ တြဲ ( ၁ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၃ ) ေပါင္း ( ၅ ) ဦး

( ၈ )     ရွမ္းျပည္နယ္ တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၆ ) ေပါင္း ( ၁၂ ) ဦး

( ၉ )     မြန္ျပည္နယ္ တြဲ ( ၆ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၇ ) ေပါင္း ( ၁၉ ) ဦး

( ၁၀ )   တနသၤာရီတိုင္း တြဲ ( ၂ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၆ ) ေပါင္း ( ၁၀ ) ဦး

( ၁၁ )   ဧရာဝတီတိုင္း တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၇ ) ေပါင္း ( ၁၃ ) ဦး

( ၁၂ )   ပဲခူးတိုင္း တြဲ ( ၃ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၅ ) ေပါင္း ( ၁၁ ) ဦး

( ၁၃ )   မေကြးတိုင္း တြဲ ( ၂ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၃ ) ေပါင္း ( ၇ ) ဦး

( ၁၄ )   စစ္ကို္င္းတိုင္း တြဲ ( ၂ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၂ ) ေပါင္း ( ၆ ) ဦး

( ၁၅ )   မႏၱေလးတိုင္း တြဲ ( ၁၀ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၁၀ ) ေပါင္း ( ၃၀ ) ဦး

( ၁၆ )   ရန္ကုန္တိုင္း တြဲ ( ၃၀ ) ၊ တစ္ဦးခ်င္း ( ၃၉ ) ေပါင္း ( ၉၉ ) ဦး

( ၁၇ )   ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား ( ၇ ) ဦး + ( ၇ ) ဦး ေပါင္း ( ၁၄ ) ဦး

စုစုေပါင္း ( ၂၈၀ ) ဦး

 

သာသနာ့ပညာရွင္ အာလင္မ္မ်ား

 

ဆရာ၀န္မ်ား

 

 

ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား

 

အၿငိမ္းစား ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား

 

 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္

 

 

ကရင္ျပည္နယ္

 

 

 

ကယားျပည္နယ္

 

 

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္

 

 

 

 

မြန္ျပည္နယ္

 

 

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

 

 

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး