THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဟဂ်္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၃-၈-၂၀၁၅)မွ (၁၂-၈-၂၀၁၅)ရက္အတြင္း တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပါက္သူ ဟာဂ်ီေလာင္း တစ္ဦးကို U$2,175.(အေမရိကန္ေဒၚလာ-၂၁၇၅) ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ တန္ဖိုးနဲ႔ညီမွ်တ့ဲ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ကာလေပါက္ေဈးနဲ႔ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမွာက အနည္းဆံုး ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တင္ဒါေအာင္သြားတ့ဲ ဦးခင္ေမာင္၀င္း (ဟာဂ်ီ နာနီးပါး)ရဲ႕ Spectrum ေရာင္စဥ္အလင္းတန္း ခရီသြားလာေရး ကုုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး
 
အမွတ္(၁၈၄)၊(၃)လႊာ၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၂၄၁၈၈၇၊၂၅၃၆၈၃၊ ၂၅၂၆၀၈၊ ၂၄၁၇၁၇၊ ၂၄၁၂၁၂၊ ၂၉၆၁၃၄
 
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း
 
ရက္စြဲ - ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၂၈)ရက္
 
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဟဂ်္ျပဳလိုၾကသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားသည္ (၃-၈-၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၁၂-၈-၂၀၁၅)ရက္ေန႔အတြင္း ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး႐ံုးမ်ားတြင္ ရယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။
ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္-
 
(၁) ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ၿပီး အသက္(၆၅)ႏွစ္ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။
 
(၂) တရားေတာ္က သတ္မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္အညီ ဟဂ်္ျပဳရန္ တာဝန္ထိုက္သူျဖစ္ရမည္။
 
(၃) (အဆုတ္၊ အနာႀကီး) စသည့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
 
(၄) ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
 
(၅) ဟဂ်္ တႀကိမ္တခါမွ် သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။ (ျမန္မာ ဟာဂ်ီေလာင္း (၂၈၀)ဦး အစီအစဥ္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ဟဂ်္မျပဳရေသးသူမ်ားအတြက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သျဖင့္ ဟဂ်္ျပဳၿပီးသူမ်ား (လံုးဝ) ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရပါ။ အကယ္၍ ဟဂ်္ သြားခဲ့ၿပီးေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ဟာဂ်ီေလာင္းစားရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည့္အျပင္ မိမိေပးသြင္းထားေသာ ေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။)
 
(၆) မဲဟရ္ရမ္အတြဲမ်ားအေနျဖင့္ တရားေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ (မဲဟရ္ရမ္) အတြဲျဖစ္ရမည္။ ႏွစ္ဦးထက္ပိုတြဲထားေသာ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲ ႏွစ္ဦးစလံုး ဟဂ်္ မျပဳဖူးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
 
(၇) ဓာတ္ပံုႏွင့္ စာသား ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (သို္႔) ျပဳ/ဧည့္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား (သို႕) အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ မိတၲဴႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း (သန္းေခါင္းစာရင္း) မိတၲဴတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
 
(၉) ဗလီ/သာသနာ့စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သာသနာ့ပညာရွင္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕/ သာသနာ့စာသင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။ 
 
(၁၀) ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ (၁၂-၈-၂၀၁၅)ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမည္။
 
(၁၁) ေလွ်ာက္ထားသည့္ဦးေရသည္ ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ထားသည့္ (၂၈၀)ဦးထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ မဲေဖာက္ေရြးခ်ယ္သြားမည္။
 
(၁၂) ဟဂ်္မဲေပါက္သူ ကို္ယ္တိုင္ သြားေရာက္ရမည္။ (အစားထိုး၍ ကိုယ္စား သြားေရာက္ျခင္း လံုးဝ ခြင့္မျပဳပါ။)
 
(၁၃) ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၀ဝ၀ိ/-)ႏႈန္း၊ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲအတြက္ ေငြက်ပ္(၂၀ဝ၀ိ/)ႏႈန္းျဖင့္ ရယူႏိုင္ၾကပါသည္။
 
(၁၄) မဲေပါက္သူ ဟာဂ်ီေလာင္း တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၁၇၅) သို႔မဟုတ္ ယင္းတန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြအား ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္အညီ ေပးသြင္းရမည္။
 
 
(၁၅) ဟဂ်္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အပိုေၾကးမွ ေပးရန္ မလိုပါ။ အကယ္၍ ေတာင္းခံလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  
 
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဟဂ်္ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ