THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

 

 (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ျမန္မာ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဟဂ်္ျပဳလိုၾကသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ (၁၁-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၃၀-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အတြင္း ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး႐ံုးမ်ားတြင္ ရယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။

-

ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္-

-

(၁) ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ၿပီး အသက္(၆၅)ႏွစ္ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။

-

(၂)  တရားေတာ္ကသတ္မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္အညီ ဟဂ်္ျပဳရန္တာဝန္ထိုက္သူျဖစ္ရမည္။

-

(၃)  (အဆုတ္၊ အနာႀကီး) စသည့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေပးမည့္ ကာကြယ္ေဆး (၂)မ်ိဳးထိုးႏွံျခင္းကို လက္ခံရမည္။ ကုန္က်စရိတ္ကို ကုမၸဏီသို႔ ေပးသြင္းရမည္။

-

(၄)  ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။

-

(၅)  ဟဂ်္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။

(ျမန္မာ ဟာဂ်ီေလာင္း ၂၈၀ဦး အစီအစဥ္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ဟဂ်္မျပဳရေသးသူမ်ားအတြက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သျဖင့္ ဟဂ်္ျပဳၿပီးသူမ်ား လံုးဝ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရပါ။ အကယ္၍ ဟဂ်္ သြားခဲ့ၿပီးေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ဟာဂ်ီေလာင္းစားရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည့္အျပင္ မိမိေပးသြင္းထားေသာ ေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။)

-

(၆)  မဲဟရ္ရမ္အတြဲမ်ားအေနျဖင့္ တရားေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ (မဲဟရ္ရမ္) အတြဲျဖစ္ရမည္။ ႏွစ္ဦးထက္ပိုတြဲထားေသာ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲ ႏွစ္ဦးစလံုး ဟဂ်္ မျပဳဖူးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

-

(၇) ဓာတ္ပံုႏွင့္ စာသား ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (သို္႔) ျပဳ/ဧည့္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား (သို႕) အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ မိတၲဴႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း (သန္းေခါင္းစာရင္း) မိတၲဴတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

-

(၉)  ဗလီ/သာသနာ့စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သာသနာ့ပညာရွင္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕/ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား သာသနာ့စာသင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေထာက္ခံခ်က္ကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။

-

(၁၀)  ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ (၃၀-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမည္။

-

(၁၁)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ဦးေရသည္ ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ထားသည့္ (၂၈၀)ဦးထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ မဲေဖာက္ေရြးခ်ယ္သြားမည္။

-

(၁၂)  ဟဂ်္မဲေပါက္သူ ကို္ယ္တိုင္ သြားေရာက္ရမည္။

(အစားထိုး၍ ကိုယ္စား သြားေရာက္ျခင္း လံုးဝ ခြင့္မျပဳပါ။)

-

(၁၃)  ဟဂ်္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၀ဝ၀ိ/-)ႏႈန္း၊ မဲဟရ္ရမ္ အတြဲအတြက္ ေငြက်ပ္(၂၀ဝ၀ိ/)ႏႈန္းျဖင့္ ရယူႏိုင္ၾကပါသည္။

-

(၁၄)  မဲေပါက္သူ ဟာဂ်ီေလာင္း တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US.$1945) သို႔မဟုတ္ ယင္းတန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြအား ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္အတြင္း ေပးသြင္းရမည္။

-

(၁၅)  ဟဂ်္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အပိုေၾကးမွ ေပးရန္ မလိုပါ။ အကယ္၍ ေတာင္းခံလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။   

 

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဟဂ်္ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ

 

-------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆ (မဲဟာဂ်ီ)ေလ်ွာက္ထားမည့္သူမ်ား

အမွတ္၁၈၄ (၃)လႊာ၊ ဗုိလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးရံုးတြင္

(၁၁-၆-၂၀၁၆)ရက္မွ စတင္၍ (၃၀-၆-၂၀၁၆)ရက္အထိ

ေန႔စဥ္( ၁၀:၀၀နာရီမွ ၄:၀၀နာရီ)အတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ

အေထာက္အထားမ်ားနွင့္တကြလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

--------------------------------------------------------------------

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆ (မဲဟာဂ်ီ)ေလ်ွာက္ထားမည့္သူမ်ား

အမွတ္(S/13-14)SYတိုက္တန္း၊ဒုတိယထပ္၊ ၈၂လမ္း၊

၂၆× ၂၇လမ္းၾကား၊  ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ

အိုလမာအစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခြဲ တိုင္းရံုးခန္းတြင္

(၁၁-၆-၂၀၁၆)ရက္မွ စတင္၍ (၃၀-၆-၂၀၁၆)ရက္အထိ

ေန႔စဥ္( ၉:၀၀နာရီမွ မြန္းတည့္၁၂:၀၀နာရီ)အတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ

အေထာက္အထားမ်ားနွင့္တကြလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။