THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ကုရ္အာန္၏ လင္းေရာင္ျခည္ (Text)

 

          

အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အမွာစာ

 

အို...လူသားအေပါင္းတို႔-

မုခ်ဧကန္....

အသင္တို႔ထံသို႔ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ

အဆံုးအမေတာ္၊

ရင္တြင္းေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းေစေသာေဆး၊

ယံုၾကည္သူတို႔ အဖို႔တရားလမ္းညႊန္ေတာ္၊

က႐ုဏာေတာ္(တည္းဟူေသာ က်မ္းဂန္ ]ကုရ္အာန္})ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။

(ကုရ္အာန္-၁၀း၅၇)


 

အစၥလာမ္ဟူေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ က်ိဳးႏြံျခင္း၊ နာခံျခင္းဟူ၍ျဖစ္၏။ စၾကဝဠာေလာကခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ၊ တစ္ပါးတည္း ေသာအရွင္၏အမိန္႔ကို က်ိဳးႏြံ နာခံျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ဖန္ဆင္းရွင္၏အမိန္႔ကို နာခံအပ္ႏွင္းသူကို ]မြတ္စ္လင္မ္}ဟု ေခၚေပသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အဖို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ အလိုက် ဘဝတည္ေဆာက္မႈျပဳရန္ လမ္းညႊန္က်မ္းေတာ္သည္ကား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ပင္ျဖစ္၏။ကုရ္အာန္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဖတ္စရာဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ ဖန္ဆင္းခံ လူသားတို႔ထံ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူေသာ လမ္းညႊန္က်မ္းဂန္ပင္ျဖစ္သည္။ 


 

ဖန္ဆင္းရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္သည္ ကုရ္အာန္၏အလ်င္ အျခားက်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ဥပမာ-

တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္(Ibrahim-Abraham)(အ)ထံသို႔  ဆုဟုဖီအိဗ္ရာဟီမ္က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊

တမန္ေတာ္ မူစာ (Musa -Mosec)(အ)ထံသို႔  ေသာင္ရသ္က်မ္းကို လည္းေကာင္း၊ 

တမန္ေတာ္ ဒါဝူဒ္ (Dawood-David)(အ)ထံသို႔ ဇဗူရ္က်မ္းကို လည္းေကာင္း၊ 

တမန္ေတာ္ အီစာ (Iesa -Jesus)(အ)ထံသို႔ အင္န္ဂ်ီန္က်မ္းကို လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ 

အလားတူစြာပင္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (Muhammad-AD571-632) (ဆြ)ထံသို႔လည္း ေကာင္းကင္တမန္ဂ်ိဗ္ရာအီလ္(Gibree)(အ)မွ တစ္ဆင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းကို ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀ဝ)၊ (တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)သက္ေတာ္ -၄၀)တြင္ (ယခု-ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံ)မကၠဟ္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဟိရာ လိုဏ္ဂူ၌ ကုရ္အာန္ စတင္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ သိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္မဆံုး၊ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေစရန္အလို႔ငွာ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ေနသည့္ အရဗီ(Arabic)ဘာသာစာေပျဖင့္ ပို႔ခ်ခဲ့ေပသည္။

အေျခအေနအခ်ိန္အခါလိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် ေလ့လာမွတ္သားနာယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ နာယူမႈမ်ားအေပၚ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေနသားတက်ျဖစ္ ေအာင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ အလီလီ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆိုင္းကာ ဆိုင္းကာက်ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပရာ ကုရ္အာန္ အစမွအဆံုးက်ရန္ (၂၂)ႏွစ္၊(၅)လႏွင့္(၁၄)ရက္မွ်ၾကာခဲ့ေလသည္။

ကုရ္အာန္တြင္ အစာင္ (ဂ်ဳဇ္)ေပါင္း (၃၀)၊ က႑(စူရဟ္)ေပါင္း (၁၁၄)က႑၊ မုကၡပါဌ္ေတာ္(အာယသ္)ေပါင္း(၆၀ဝ၀)ေက်ာ္ပါရွိသည္။ ယင္း(၁၁၄)က႑အနက္ (၈၆)က႑သည္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ ခဲ့ၿပီး က်န္(၂၈)က႑သည္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။

ကုရ္အာန္၏ လင္းေရာင္ျခည္အရ သံုးသပ္ ေလ့လာ ၾကည့္ပါလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထင္လင္းစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။

 • စၾကဝဠာေလာကခပ္သိမ္းတို႔ကိုအဆင့္ဆင့္ဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ၊တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ ခဝပ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရန္ႏွင့္ ထိုအရွင္မွအပ အျခားမည္သည့္အရာကိုမွ် ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳရန္။

 • အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္၏ မလာအိကဟ္ ေစတမန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကို္လည္းေကာင္းယံုၾကည္ရန္။

 • စၾကဝဠာေလာကခပ္သိမ္းတို႔ကို  အဆင့္ဆင့္ ဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားေတာ္မူျခင္း၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဤသည္တို႔ကို ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားပြားမ်ားရန္။

 • အတိတ္ေခတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ အျဖစ္သနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူရန္။

 • လူသားအားလံုးသည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအားလံုးသည္ အခြင့္တူ၊ တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားမ်ားအနက္ သာပိုျမင့္ျမတ္မႈသည္ အသားအေရာင္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ဥစၥာဓန၊ လိင္ကြဲျပားမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဖန္ဆင္းရွင္အား ခယ႐ိုက်ိဳး၍ ကိုယ္က်င့္ တရား ျမင့္ျမတ္ျခင္း အေပၚတြင္သာမူတည္ေၾကာင္း၊

 • ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ဇကာသ္ ေပးလွဴျခင္း၊ ဆြီယာမ္ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဟဂ်္ျပဳျခင္းစသည္ သာသနာ့က်င့္ဝတ္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 • သစၥာဝါဒီအမွန္တရားဘက္သားတို႔ႏွင့္အတူတကြ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ အဓမၼ-မတရားမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ပယ္ဖ်က္ရန္၊

 • တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကိုယ္ခ်င္းစာ၍ က႐ုဏာတရားထားရွိၾကရန္၊

 • မိမိအေပၚက်ဴးလြန္သူကို ထိုသူက်ဴးလြန္သည္ႏွင့္အမွ် တံု႔ျပန္ခြင့္ရွိေသာျငား ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္သာပိုျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း၊

 • ခိုးဝွက္ျခင္း၊လုယက္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားျခင္း၊ မုသာဝါဒေျပာဆိုျခင္း၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာေျပာဆိုျခင္း၊ အတင္းေျပာဆိုျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာျခင္း၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းအား မတရားစားသံုးျခင္း၊ သူတစ္ပါး၏ အသက္အား အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး သားမယားအား က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ ေငြတိုးစားျခင္း စသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

 • ဟီရိဩတၱပၸတ္ အရွက္အေၾကာက္တရားထား၍ ဣေႁႏၵသိကၡာရွိစြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ေျပာဆိုျပဳမူေနထိုင္ရန္၊

 • မိဘႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သူဆင္းရဲမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိဝန္းက်င္ရွိ ဘာသာတူ-ဘာသာကြဲ လူသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံၾကရန္၊ အလွဴဒါနျပဳၾကရန္၊ သမၼာအာဇီဝေကာင္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျပဳၾကရန္။

 • လူသားအားလံုးသည္တစ္ေန႔တြင္ကြယ္လြန္ေသဆံုးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထရမည့္ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ အစစ္ေဆးခံၾကရမည္၊ ၄င္းေနာက္ မိမိတို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စံစား၊ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္  အမိုက္ေမွာင္ဖံုးေနေသာ ဤေျမပထဝီဝယ္ ကုရ္အာန္၏ လင္းေရာင္ျခည္ကို စတင္ထြန္းညႇိသည္ႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးတရားကို ၾကည္ျဖဴစြာ ရယူခံစားၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ယင္းေရာင္ျခည္ေတာ္ကို ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္လည္း အေျမာက္အျမားပင္ရွိခဲ့၏။  ၄င္းတို႔သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ တစ္မ်ိဳး၊ ေျဗာင္က်က် တစ္ဖံု နည္းလမ္းစံုျဖင့္ အေကာက္ႀကံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက၏။ 

ဤသို႔ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္သမယတြင္သာမက ယေန႔ကာလတိုင္သမိုင္းစဥ္ဆက္ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္းတြင္ပင္ ရွိေပသည္။

(ယခု-၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၾကရန္ လံႈ႕ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း Media မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။)

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကုရ္အာန္၏ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္သူမွန္သမွ်သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္တည္း။

အေၾကာင္းကား-

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ငါအရွင္သည္ပင္ ယင္းက်မ္းကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီး ငါအရွင္သည္ပင္ ယင္းက်မ္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူအံ့ဟု အတိအလင္းပင္ တာဝန္ယူထားေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။

ယေန႔ ကမၻာတစ္ဝန္း အစၥလာမ္ကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ ဦးေရသန္းေပါင္း(၁၃၀ဝ)ေက်ာ္ရွိ၏။ ၄င္းတို႔သည္ ေမြးဖြားရာ တိုင္းႏိုင္ငံေဒသ၊ လူမ်ိဳး၊မ်ိဳးႏြယ္ မည္သို႔ပင္ကြဲကြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္ဝါဒ အယူအဆ မည္မွ်ပင္ျခားနားေစကာမူ ၄င္းတို႔အားလံုး၏ အသည္းႏွလံုးသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ပင္ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေန႔ညမဟူ နည္းမ်ားမဆို ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလးစားစားျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္လ်က္ရွိၾက၏။ ၄င္းတို႔ဖတ္ရြတ္လ်က္ရွိေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္သည္လည္း အစက္ အေျပာက္ ဝစၥေပါက္ကအစ ျခားနားမႈမရွိ မူရင္းမပ်က္ တူညီလ်က္ရွိ၏။ 

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ လက္ထက္ေတာ္ကာလတြင္ပင္ ေပထက္အကၡရာတင္ခဲ့သလို ကုရ္အာန္အစမွအဆံုး အာဂံုေဆာင္ခဲ့သူ အေျမာက္ အျမားပင္ရွိခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္အခါတြင္သာမက ယေန႔ကာလတိုင္အစဥ္မျပတ္ ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္းတြင္ပင္ ကုရ္အာန္ အစမွအဆံုး အာဂံုေဆာင္သူ (ဟာဖႊိဇ္)မ်ားသည္လည္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာရွိေပသည္။  

ကုရ္အာန္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထပ္မံ ေလ့လာဖတ္႐ႈပါရန္သာ တံု႔ျပန္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္ စြာျဖင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ေလ့လာသံုးသပ္ပါက အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားသာမက အစၥလာမ္သာသနာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားသည္ ပင္လွ်င္ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္၏ စြမ္းပကားကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရသည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ သံုးသပ္အသိအမွတ္ျပဳၾကသူပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ပုဂၢိဳလ္(၁၁)ဦး၏ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားေသာ ကုရ္အာန္၏ လင္းေရာင္ျခည္ဟူသည့္ ဤစာအုပ္ကိုစာစဥ္(၆၅)အျဖစ္ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့သူ  အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ႏွင့္ ဓမၼဒါန ေဝငွလွဴဒါန္းသူ၊ ဖတ္႐ႈအားေပးသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈရရွိပါေစေၾကာင္း ဒုအာ ဆုမြန္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

 

အစၥလာမ့္ေရးရာ  ဒို႔ဝန္တာ


 

(အလ္ဟာဂ်္ တင္ေမာင္သန္း)

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

(၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၊(၅)ရက္ 

အသင္ ဤသို႔ေျပာေလာ့၊

အမွန္တရားသည္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွျဖစ္သည္။

သိိုု႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆို ယံုၾကည္လိုလွ်င္ ယံုၾကည္ႏိုင္၏။

ထိုနည္းတူစြာ မည္သူမဆို ျငင္းပယ္လိုလွ်င္ ျငင္းပယ္ႏိုင္၏။

(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္-၁၈း၂၉)

  

ဘာသာျပန္သူ၏အမွာ

တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ တန္ဖိုးတရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳတတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးကဲသည့္ပညာရွင္ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္မ်ားကမူ လူအမ်ားက ၄င္းတို႔၏ အျမင္ကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ရပ္သဖြယ္ခံယူကာ ထိုျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ဟတင္ျပခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာအရာမ်ားကိုေတြ႕လွ်င္လည္း ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားကို မဆိုင္းမတြပင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ယင္းပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအက်ိဳးကို အစဥ္ေရွ႕႐ႈလ်က္ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ေဝဖန္ သံုးသပ္၍ ခိုင္မာေသာယံုၾကည္ခ်က္ ထားကာ ျပင္းျပေသာဆႏၵျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္အပ္သည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤ ကုရ္အာန္၏လင္းေရာင္ျခည္ဟူေသာစာအုပ္ငယ္သည္The Islamic Magazine"Mahjubah" July 2007Jamadiat Thanni 1428 Vol.25,No.7,(257)မဂၢဇင္းတြင္ Hussein Rahmaniေရးသား ေသာ Lots of People Have Benefited by the Light of The Holy Qur'anေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မဟုတ္သူ ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ (၁၁)ဦးတို႔၏ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ အသီးသီးကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္တို႔၏သေဘာထားအျမင္ အသီးသီးကိုသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး (Hamonious Relationship) တည္ေဆာက္ၾကရန္၊ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏိႈင္းတတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံၾကရန္၊ လူ႕အစုအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္ေရးတူဆက္ဆံၾကရန္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအယူဝါဒ မတူကြဲျပားလင့္ကစား ကိုယ္ခ်င္းစာတရားပြားမ်ား ၾကရန္၊ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို မွ်တစြာ ခံစားရရွိေစရန္အတြက္ ဥပေဒကို ေလးစာလိုက္နာၾကရန္တို႔သည္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္းသိရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းျပင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မဟုတ္သူ ထိုပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ တို႔က ေဖာ္ျပထားေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏ စြမ္းပကားကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို အေမြခံလက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ ရရွိထားေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ ေမြခံထိုက္ေစဟူေသာ စကားအတိုင္း ကုရ္အာန္ဟူေသာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္အေမြကို  ပိုမိုတန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုး၍ ပိုမို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ ေရးအတြက္ အားအင္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေပသတည္း။ 

အစၥလာမ့္ေရးရာ  ဒို႔ဝန္တာ

 

(အလ္ဟာဂ်္ ညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္)

ဥကၠ႒

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္

(၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၊(၅)ရက္

  

          Arthur John Arberry အာသာဂြ်န္အာဗေရး
 

Arthur John Arberry (1905-1969)

 
 • အာသာဂြ်န္အာဗေရးသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာ၌ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေမာင္လာနာ ႐ူမီႏွင့္ ရွိက္ခ္ဆာဒီတို႔၏ ကဗ်ာမ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ၿပီး ကဲန္ဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္ (University of Cambirdge)တြင္ အေရွ႕တိုင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ် ခဲ့သူျဖစ္သည္။

 

အာသာဂြ်န္အာဗေရးက-

ကုန္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ စာေပအရာတြင္ အေကာင္းဆံုး၊ လက္ရာအေျပာင္ေျမာက္ဆံုးျဖစ္သည္မွာ မည္သူမွမျငင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ စီကံုးထားေသာ အေၾကာင္းအရာ တြင္သာမက ဖြဲ႔စည္းပံုမွာလည္း စနစ္တက်ျဖစ္ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲျခင္း၊ အႏွစ္သာရ ၾကြယ္ဝျခင္း၊ မတူညီ ျခားနားေသာ ဌာန္က႐ိုဏ္းမ်ားကို စနစ္တက် သီကံုးထားျခင္း စေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ျပည့္စံုေသာစာေပက်မ္းဂန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစာေပက်မ္းဂန္၏ ဖြဲ႕ဆိုမႈမွာ အတုမရွိၿပိဳင္ဘက္ကင္း၍ လူအမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစၿပီး ၾကားနာရသည့္အခါ အႏွစ္သာရကို ထိေတြ႔ခံစား ရမႈေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်ရသည့္အထိ ျဖစ္ရေၾကာင္း}}ဆိုပါသည္။

 
 
အာသာဂြ်န္အာဗေရး Arthur John Arberry (1905-1969)၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
 
အာသာဂြ်န္အာဗေရးသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အႏုပညာရွင္၊ သုေတသီ၊ ဘာသာျပန္ဆိုသူ၊ အယ္ဒီတာႏွင့္ ပါရွန္(Persian)ႏွင့္ အရဗီ(Arabic)စာအုပ္ေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္ကို ေရးသား ျပန္ဆို တည္းျဖတ္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။သူသည္ဆူဖီ(SUFI)က်င့္စဥ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္ကို ဘာသာျပန္ဆို ခဲ့ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး ျပန္ဆိုႏိုင္သူဟု လူသိမ်ားသည္။
အာသာဂြ်န္အာဗေရးသည္  ကဲန္ဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး R.A Nicholson  ႏွင့္အတူ ပါရွန္ႏွင့္ အရဗီစာေပမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ၄င္းအေတြ႕အႀကံဳသည္ သူ႔ဘဝ၏ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။(၁၉၄၇)ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ကဲန္ဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္ သို႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး Sir Thorias Adam ကဲ့သို႔ပင္ အရဗီစာေပ ပါေမာကၡ အျဖစ္ (၁၉၆၉)ခုႏွစ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
အာသာဂြ်န္အာဗေရးသည္ ၄င္း၏ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ျပန္ေျပာင္းေရးသားခဲ့သည္မွာ သူ၏ မိသားစုမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ အီဗဲန္ကလိကန္(Evangelical:)ဂိုဏ္း အယူဝါဒကို စြဲၿမဲႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ယံုၾကည္ခံယူၾကေသာ္လည္း ၄င္းအေနျဖင့္မူ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာယံုၾကည္မႈ ဆံုး႐ံႈး လက္လြတ္ခဲ့ရပံုကို ေရးသားထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သူသည္ စိတ္တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နက္နဲသည့္အစၥလာမ္က်င့္စဥ္ (Mystics of Islam)  ကို ကာလရွည္ၾကာစြာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေလ့လာဆည္းပူးရာမွ အလ်င္လို လမ္းအို လိုက္သည့္ထံုးျဖင့္ ၄င္း၏ မူလဘာသာ ယံုၾကည္မႈအယူဝါဒကို ျပန္လည္ခံယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသားထားခဲ့သည္။
 
ဤေနရာတြင္ အာသာဂြ်န္အာဗေရးက၄င္း၏ထင္ျမင္ခ်က္ ကိုေျပာသည္မွာ- ကြ်န္ေတာ္သည္ ေတာ္ဝင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဆင္ျခင္ဉာဏ္သက္သက္ျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ အလင္းကို ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္စင္စစ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏွလံုးသား၏ၾကားတြင္ မထြင္းေဖာက္ႏိုင္ေသာ အတား အဆီးအကာအကြယ္မ်ားရွိေၾကာင္း ゞင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။အာသာဂြ်န္အာဗေရးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလင္းေရာင္ သာသနာ့ အလင္းတန္းကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္မို႔ အျခားမည္သည့္ ဂုဏ္ျဒပ္၏ တင့္တယ္မႈရလဒ္ကိုမွ် လိုလားသည့္ဆႏၵမရွိပါဟု  ဖြင့္ဟ ေရးသားခဲ့သည္။
 


 
Jorge Luis Borges ေဂ်ာ့ဂ်္လူးဝစ္(စ)ေဗာဂက္(စ္) 
 
Jorge Luis Borges (1899-1986)
 
 
အာဂ်င္တီးနားလူမ်ိဳး၊ ပံုျပင္ / ဝတၳဳေရးဆရာ ၊ အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကြ်မ္းဝင္နီးစပ္သူ ေဂ်ာ့ဂ်္လူးဝစ္(စ)ေဗာဂက္(စ္)သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ဂႏၴဝင္ေျမာက္ စာအုပ္၊ စာေပ၊ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရာ၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
 
ေဂ်ာ့ဂ်္လူးဝစ္(စ)ေဗာဂက္(စ္)က-
ျမင့္ျမတ္သပၸာယ္ေသာ က်မ္းဂန္၏ စံျပပံုစံသည္ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းသည္ အျခားေသာ က်မ္းမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ ဤက်မ္းသည္ အရဗီ(ARABIC)ဘာသာ စကားထက္ သမိုင္းေၾကာင္း သက္တမ္းရွိခဲ့ေသာက်မ္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဟုထင္ရေသာ္လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကို သကၠရာဇ္-ေန႔စြဲ၊ရက္စြဲသတ္မွတ္သည့္အတတ္ပညာ ႐ႈေထာင့္အရလည္းေကာင္း၊ ျပ႒ာန္းအေျခခံက်မ္းစာ၏ သြင္ျပင္ အေနထားအရလည္းေကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေလ့လာမႈ မျပဳႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းကား ဤက်မ္းသည္ စၾကဝဠာထက္ပင္ သက္တမ္းဝါပို၍ရင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရွးထံုးအစဥ္အလာ အတိုင္းလက္ခံသူ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အေနျဖင့္မူ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ရည္ကိုေဖာ္ျပေသာက်မ္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ (အျပည့္အစံုကို ]ေဗာဂက္(စ္)ႏွင့္အတူခုႏွစ္ည} ေဟာေျပာခ်က္စာတမ္းတြင္ၾကည့္ပါ။) 
ေဗာဂက္(စ္)သည္ ကုန္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးကို မွီး၍ ပံုဝတၳဳႏွစ္ပုဒ္ေရးသားခဲ့ပါသည္။
 

ေဂ်ာ့ဂ်္လူးဝစ္(စ)ေဗာဂက္(စ္)Jorge Luis Borges (1899-1986)၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

 
ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၉၉)ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ၊ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ာ့ဂ်္လူးဝစ္(စ)ေဗာဂက္(စ္)ကိုဖြားျမင္သည္။ အမည္ရင္းမွာ Jorge Francisco Luis Borges Acevedoျဖစ္ၿပီး Jorge Luis Borges အမည္ျဖင့္လူသိမ်ားပါသည္။ စပိန္ဘာသာ အသံထြက္ျဖင့္ Xorxe Iwis borxesဟုေခၚသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ ဗ်ဳႏိုေအရီစ္ ၿမိဳ႕၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ စာေရးဆရာ၊ စာတမ္းျပဳစုသူ၊ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။(၁၉၁၄)ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏မိသားစု ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္း ေရႊ႕ရာတြင္ အတူေျပာင္း၍ဆြစ္ဇာလန္တြင္ေက်ာင္းေနခဲ့ၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္(Bibloteca Nacioal)၌ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ဳႏိုေအရီစ္တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘာသာစကားမ်ားစြာကို သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာစြာျဖင့္ ေျပာဆို ႏိုင္သည္။ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဝသူဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပတြင္ သူ၏ စာေပ မ်ားကို  က်ယ္ျပန္႔စြာ ဘာသာ ျပန္ဆိုေရးသား ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသည္။ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေရွ႕႐ႈေသာ ေရးသား ခ်က္မ်ားကို စြဲေဆာင္မႈအျပည့္ႏွင့္ေရးသားႏိုင္သည္။ သူသည္ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၊(၁၄)ရက္-အသက္(၈၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
 


 
 
      Mahatma Gandhi မဟတၲမဂႏၵီ
 
 
Mahatma Gandhi (1869-1948) 
 
 
အိႏိၵယႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ၏ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မဟတၲမဂႏၵီႀကီးသည္ ႏုပ်ိဳစဥ္ ေတာင္ အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ ေရွ႕ေနတစ္ဦးဘဝကပင္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ကာလမ်ားတြင္ သူသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္ကို ႐ိုက်ိဳးစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္၍ ဖတ္႐ႈခဲ့ေလသည္။ ဆက္တိုက္ဆိုသကဲ့သို႔ ခဏခဏ အက်ဥ္းက်ခံေနခဲ့ရေသာရက္မ်ားတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အစဥ္အၿမဲ ေတာင္းယူဖတ္႐ႈခဲ့သည္။ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အေမရိကန္သတင္းေထာက္ ဝီလီယမ္႐ိႈင္းရာေရးသည့္ ဂႏၵီ၏ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ စာအုပ္တြင္ ညေနပိုင္း စုေဝးဝတ္တက္ခ်ိန္(ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္)တြင္ ဂႏၵီႀကီးႏွင့္ ပရိသတ္အေပါင္းပါတို႔သည္ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္မွ အာယသ္ေတာ္ အခ်ိဳ႕ကို သံၿပိဳင္ အသံေနအသံထားႏွင့္ ဖတ္ရြတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ဘုရားရွိခိုးဝတ္တက္ ရာတြင္ ဟိႏၵဴက်မ္းစာတစ္ခုတည္းကိုသာ ဖတ္ ရြတ္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္၊ သမၼာက်မ္းစာမွ အခ်ိဳ႕အပိုဒ္မ်ားဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွ အခ်ိဳ႕အာယသ္ေတာ္မ်ား ဖတ္ရြတ္ျခင္း မ်ားျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဂႏၵီႀကီးသည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရြတ္သည္သာမက အျခားသူတို႔အားလည္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ေကာင္းမြန္႐ိုက်ိဳးသိမ္ေမြ႔စြာဖတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။
 
မဟတၲမဂႏၵီႀကီးက- 
ကြ်ႏု္ပ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ေသာဝ္ရသ္က်မ္းတို႔ကို ဒါဟာ -Daha(ဟိႏၵဴက်မ္းစာ)တြင္ပါရွိ သကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားရွင္၏ မ်ားစြာေသာ ထူးကဲမြန္ျမတ္သည့္ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္းကိုယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုက်မ္းအားလံုးတို႔သည္ မြန္ျမတ္သပၸာယ္လွပါသည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မဟတၲမဂႏၵီႀကီးက-
 
  ထာဝရဘုရားသခင္ရွိသည္ဟု ဟိႏၵဴက်မ္းစာတြင္ ပါရွိ သကဲ့သို႔ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္လည္း ထာဝရဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္သိရွိရပါသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေလသည္။
 
 
မဟတၲမ ဂႏၵီ Mahatma Gandhi (1869-1948) ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
မိုဟန္ဒတ္စ္ကရမ္က်န္ဒ္ဂႏၵီကို (၁၈၆၉)ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ယေန႔လက္ရွိ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ပို႕စ္ဗန္ဒါၿမိဳ႕၊ ဂူဂ်ရသ္ျပည္နယ္၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ ဖခင္မွာKaram Chand Gandhi (1822-1885) ျဖစ္ၿပီး ဟိႏၵဴ မိုဒ္(ဒ္)ႏြယ္ဝင္၊ ပို႔စ္ဗန္ဒါျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီႀကီး၏ အဖိုးမွာ ဥတန္မ္က်ာန္ဒါဂႏၵီျဖစ္သည္။ ႏွစ္သက္ စြဲလန္းစြာျဖင့္  ဥတ ဂႏၵီ ဟုေခၚသည္။ မိခင္မွာ Putlibaiျဖစ္၍ ဟိႏၵဴပရနမိဗာအစ္ရွ္နာ့ဗာ အႏြယ္ျဖစ္သည္။တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ ဂ်ိန္းJain ႐ိုးရာ ႏြယ္ဝင္ မိခင္၏ ရင္ခြင္၌ ႀကီးျပင္းရေသာေၾကာင့္ ဂႏၵီႀကီးသည္ ဘဝ၏ ေစာစြာေသာ အခ်ိန္မ်ားကပင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္။ ေနာင္လူႀကီး ျဖစ္လာေသာ အခါ သနားက႐ုဏာစိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားကို ေထာက္ထားကူညီလိုျခင္း၊ သက္သတ္လြတ္စားသည့္ အေလ့ရရွိျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း (မိမိကိုယ္မိမိ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညႇာတာေထာက္ထားျခင္း၊ ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း သည္းခံစိတ္ထားရွိျခင္း စသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ဂႏၵီႀကီးသည္ ဘဝ၏ ဒႆနေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ ေရးသားရန္ အခ်က္အလက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာပင္ သူ႔တြင္ အမွန္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဂႏၵီႀကီးသည္ မြတ္စ္လင္မ္လိဂ္(Muslim League)အေနႏွင့္  သီးျခားႏိုင္ငံ(Pakistan) ခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ မွားယြင္း ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာက ညီအစ္ကိုမ်ားေပါင္းစည္းမႈကိုသာ လိုလားေၾကာင္း၊ လူသား ထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ညီရင္းအစ္ကိုကဲ့သို႔ ေနၾကရာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားႏြယ္ မိသားစုအားလံုးတစ္ေပါင္း တစ္စည္းတည္း ေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး ခြဲဖို႔ ကြဲဖို႔လုပ္လွ်င္ အိႏိၵယႏိုင္ငံျပိဳကြဲၿပီး အုပ္စုခြဲသူမ်ားလည္း အကြဲကြဲအျပားျပားႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရန္သူ မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းယူဆစိုးရိမ္ခဲ့သည္။ ဂႏီၵႀကီးသည္ မြတ္စ္လင္မ္-ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းအိႏၵိယႏွင့္ ဘဲန္ေဂၚလ္ ျပည္ နယ္ မ်ားမွာ ရန္ခိုက္ေဒါသမျဖစ္ၾကဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနၾကရန္ အျပင္းအထန္ပင္ ႀကိဳးစားညႇိႏိႈင္းခဲ့ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ဂႏီၵႀကီးသည္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊(၃၀)ရက္ေန႔အသက္ (၇၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္ မဟာစဘာ(Hindu Mahasabha)နသူရာမ္ Nathuram၏ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
 

 
     Alexander Pushkin  အယ္လက္ဇႏၵာပြတ္ရွ္ကင္း
 
 
Alexander Pushkin  (1799-1837) 
 
႐ုရွားသမိုင္းတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးကဗ်ာဆရာႀကီး၊ေခတ္သစ္ ႐ုရွားအႏုစာေပကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ေသာ အယ္လက္ဇႏၵာ ပြတ္ရွ္ကင္းသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို အလြန္စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ သူသည္ ႐ုရွားဘာသာျပန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တစ္အုပ္ ၄င္းပိုင္စာၾကည့္တိုက္တြင္ထားရွိၿပီး၊ သူစာေပေရးသားရာတြင္ မ်ားစြာရည္ညႊန္းကိုးကား ခဲ့ပါသည္။ သူသည္  က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ စူရဟ္(၃၃)ပုဒ္ကို စီကံုးႏႈန္းဖြဲ႕၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ကို အတုယူျခင္း(Imitation of the Quran) အမည္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ရဲဝံ့စြာတင္ျပခဲ့ေပသည္။  အယ္လက္ဇ–ာ ပြတ္ရွ္ကင္း}၏ အျခားကဗ်ာမ်ားတြင္လည္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ရည္ညႊန္းကိုးကားဖြဲ႔ဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏အမည္ႏွင့္ကဗ်ာမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏုစာေပသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၌ ျပ႒ာန္းထည့္သြင္း ထားလ်က္ရွိသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အက်ိဳးအာနိသင္ေၾကာင့္ အယ္လက္ဇႏၵာ ပြတ္ရွ္ကင္းသည္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
 
အယ္လက္ဇႏၵာ ပြတ္ရွ္ကင္းက- 
ကြ်ႏု္ပ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏  အံ့ဖြယ္ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ေဖၚေဆာင္ရသည္ကို ျမတ္ႏိုးပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘာသာ သာသနာေရး အလုပ္သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ႏွလံုးသားကို လႊမ္းမိုးသိမ္းယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို လည္းသိရွိပါသည္ဟုေျပာေလ့ရွိပါသည္။
 
 
အယ္လက္ဇႏၵာပြတ္ရွ္ကင္း Alexander Pushkin  (1799-1837)၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း 
 
 
 
 ပြတ္ရွ္ကင္းကို (၁၇၉၉)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွား အင္ပါယာႏိုင္ငံ၊ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ေမြးဖြားခဲ့သည္။ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ကဗ်ာ လကၤာဖြဲ႔ဆိုခဲ့သည္။သူသည္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခန္းက႑တြင္ တျဖည္းျဖည္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး စာေပအေရးအသားတြင္ အေျခခံမွစ၍ ျပဳျပင္ေရး ဘက္မွ ျပတ္သားစြာရပ္တည္ခဲ့သည္။(၁၈၂၀) ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားေတာင္ပိုင္းသို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရသည္။ Drama Boris Godunovစာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း မထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူ၏ Eugene Oneginဝတၳဳကိုမူ (၁၈၂၅)ခုႏွစ္မွ(၁၈၃၂)ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းအစီအစဥ္အလိုက္ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ Natalya Goncharovaႏွင့္ (၁၈၃၁)ခုႏွစ္တြင္လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သူ၏ဇနီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းသတင္းမ်ားမၾကာခဏထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ သူ႔ဇနီး၏ခ်စ္သူေဟာင္းျဖစ္သည္ဟုစြပ္စြဲခံရေသာGeorges d' Anthesႏွင့္ ႏွစ္ဦးခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ပြတ္ရွ္ကင္းသည္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး(၂)ရက္အၾကာ (၁၀-၂-၁၈၃၇)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူ႔၏ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ႐ုရွားသူပုန္မ်ားကိုမ်ိဳးဆက္စဥ္ဆက္ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ Bolsheviks(မာက္စ္ဝါဒီကြန္ျမဴနစ္)မ်ားက ပြတ္ရွ္ကင္းကို အရင္းရွင္လူတန္းစားတို႔၏ အႏုစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဆန္႔က်င္သူႏွင့္ ႐ုရွား၏ အႏုစာေပ၊ကဗ်ာ၊အလကၤာ ဖြဲ႔ဆိုမႈကိုဆက္ခံသူအျဖစ္ အျမင္ရွိခဲ့သည္။ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္တြင္  Tsarskoe Seloၿမိဳ႕ကို ပြတ္ရွ္ကင္းၿမိဳ႕ဟုေျပာင္းလဲဂုဏ္ျပဳမွည့္ေခၚခဲ့သည္။
 
 


 
 
     Leo Tolstoy  လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္း
 
 
Leo Tolstoy  (1828-1910) 
 
စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(War And Peace)၏မူရင္းစာေရးသူ၊ ေက်ာ္ၾကားေသာ ႐ုရွားစာေရးဆရာႀကီး လီယိုေတာ္လ္ စတြိဳင္းသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္းကေျပာေလ့ရွိခဲ့သည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ သဘာဝက်႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမႈ၏ ျပဳစားမႈကို ကြ်န္ေတာ္ခံလိုက္ရၿပီဟု ျဖစ္သည္။
 
လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္းက ဤသို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အစၥလာမ္၏ သဘာဝက်၍  ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမႈကိုနားလည္လိုပါလွ်င္ ထိုသူသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္- က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သြန္သင္ဆံုးမဩဝါဒမ်ားသည္ ရွင္းလင္း၍ ယင္းတြင္ အံ့ဖြယ္အေျခခံအမွန္တရား မ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားသည္ ထိုလြယ္ကူ ႐ိုးရွင္းေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လူမႈဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက ေပသည္။ ဤဘာသာအယူဝါဒတြင္ ျမင့္မားနက္႐ိႈင္းေသာ သေဘာထားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး သာသနာေတာ္ကို သယ္ပိုး ယူေဆာင္လာသူမွာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်င့္သီလ၊ သမာဓိ၊ သစၥာ တရားရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ သာသနာ့ ႀကိဳးေတာ္ကို ယံုၾကည္စြာႏွင့္ စုေဝး ဝန္းရံေနၾကကုန္၊မကြဲၾကကုန္လင့္ဟူေသာညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေပသည္။
 
လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္းသည္ စာေပစုစည္းေရးသားတင္ဆက္မႈတစ္ခုတြင္  ကေလးသူငယ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္အတြက္ တကၠိေဗဒ (သေဘာတရား)ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွ မတူ ျခားနားေသာ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားခဲ့ေပသည္။
 
 
လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္း Leo Tolstoy  (1828-1910)၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
လီယိုေတာ္လ္စတြိဳင္း}၏အျခားအမည္မွာ Count Lev Nikolayevich Tolstoyျဖစ္သည္။ (၁၈၂၈)ခု၊စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ တူလာ ေဒသ၊ Yasnaya Polyana မိသားစုပိုင္ေနအိမ္တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။သူ၏မိသားစုမ်ားမွာ ဂုဏ္သေရရွိေသာ ႐ုရွားမ်ိဳး႐ိုးမွျဖစ္သည္။သူသည္ ေမြးခ်င္း(၅)ဦး အနက္ စတုတၳေျမာက္ ျဖစ္သည္။ သူ၏မိဘမ်ားမွာ သူငယ္စဥ္ကပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သူ႕အား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ၾကသည္။ (၁၈၄၄)ခုတြင္ ဥပေဒဘာသာရပ္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းစာေပကို Kazanတကၠသိုလ္တြင္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ သူ႔အား ဆရာမ်ားက စာသင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို စာေပသင္ယူလိုစိတ္လည္း မရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ သင္ၿပီး တကၠသိုလ္မွထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမြးရပ္ေျမသို႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေမာ္စကိုႏွင့္ စိန္႔ပီတာစဗတ္ၿမိဳ႕တြင္အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ (၁၈၅၁)ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္းကစား၍ေၾကြးတင္ေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ ေနရာမွ ေကာ့ေကးရွပ္တြင္ စစ္ထဲသို႔ဝင္ခဲ့သည္။စစ္ထဲဝင္ခဲ့ၿပီး စာေပကိုစတင္၍ေရးခဲ့သည္။ သူ၏ထင္ရွားေသာစာအုပ္မ်ားမွာ War And Peace ႏွင့္ Anna Kareninaတို႔ျဖစ္သည္။ ေတာ္လ္စတြိဳင္းသည္ နမိုးနီးယား ေရာဂါျဖင့္ (၁၉၁၀)ခု၊ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
 


 
 
   Johann Wolfgang Von Goethe  ဂ်ိဳဟန္ ဝုဖ္ဂန္း ဗြန္ ဂိုေသ
Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) 
ဂိုေသ}သည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဂ်ာမန္ကဗ်ာႏွင့္စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။ ]ဂိုေသ}သည္ နပိုလီယန္၏စစ္တပ္မွ(Weimar- ဝိုင္းမား) စစ္သားမ်ားက စပိန္(Andalus- အဲန္ဒလူစ္း)မြတ္စ္လင္မ္မ်ားထံမွ ရခဲ့ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို သူ႔အားေပးျခင္းေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
 
ပထမတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ၾကာရွည္စြာ မေနႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အာ႐ံုကို စြဲလန္းျခင္း အံ့ဩျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္ ခဲ့ရပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဓိကအေျခခံ အေၾကာင္းတရားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ ခမ္းနားထည္ဝါလွပါသည္။ ခြန္အား ျပည့္၍ အေျခခံေကာင္းမြန္မႈတို႔က ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အာ႐ံုကို စြဲေဆာင္ေစခဲ့ေလသည္။ ဤက်မ္းဂန္သည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအထိ ထိေတြ႔စြဲလန္းေစမႈျဖင့္ အေရးပါ သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ျပသလာေပလိမ့္မည္။ ထိုက်မ္း စာ၏ သဟဇာတ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ၊ အဖက္ဖက္မွ ျပည့္စံုျခင္းပံုစံ (ဟန္ပန္) (စာေပ အသံုးအႏႈန္း၊ ေရးနည္းေရးဟန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ)၊ ထိုက်မ္းစာတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ အစီအစဥ္ ေရွး႐ႈေသာ ပန္းတိုင္တို႔သည္ သာမန္ထက္ ပိုမို ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ေနပါသည္။ထိုက်မ္းစာသည္ ဤေဒသအေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္၊ ဤက်မ္းသည္ ေနာင္မ်ားစြာေသာ ေခတ္ကာလမ်ားတိုင္ မပ်က္မသုဥ္း မတိမ္ေကာဘဲ တည္ရွိေနေပဦးမည္။
 
မၾကာမီကာလမွာပင္  ဂိုေသသည္ အီရန္စာေပ(Iranain Literature)ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္လာၿပီး ကုန္အာန္က်မ္းျမတ္ကို အာဂံုေဆာင္သူ-ဟာဖႊိဇ္တစ္ဦးႏွင့္ပါ ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္မႈရခဲ့သည္။ သူ၏ အေရွ႔တိုင္းအလုပ္တာဝန္မ်ား (Eastern Works)အမည္ရွိစာအုပ္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို ညႊန္းဆိုေရးသားခ်က္မ်ားစြာပါရွိၿပီး၊  သူ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အေျခခံ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။
 
 
 
ဂ်ိဳဟန္ဝုဖ္ဂန္းဗြန္ဂိုေသ Johann Wolfgang Von Gothe (1749-1832)၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
 
ဂ်ိဳဟန္ဝုဖ္ဂန္းဗြန္ဂိုေသ}ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖြတ္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၇၄၉)ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ဖခင္မွာ Johann Caspar Goethe ျဖစ္၍ မိခင္မွာ Catharina Elisabeth ျဖစ္သည္။ ဂိုေသသည္ ဥပေဒပညာကိို Leipzigတြင္ (၁၇၆၅)ခုႏွစ္ မွ(၁၇၆၈)ခုႏွစ္အထိသင္ယူခဲ့သည္။ သက္တမ္းၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အလြတ္က်က္ၿပီး ရေနခဲ့သည္။ Leipzigတြင္ေနစဥ္ Kathehen Schonkopfႏွင့္ ခ်စ္ကြ်မ္းဝင္ခဲ့ၿပီး သာယာၿငိမ့္ေညာင္းသည့္ ကဗ်ာအလကၤာမ်ားကို သူမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေရးသားခဲ့သည္။ (၁၇၈၆)ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လကုန္ ခါနီးအခ်ိန္တြင္  ဂိုေသ၏ပညာေရးတြင္ တိုးတက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ Frankfurtသို႔ျပန္ခဲ့ရသည္။ (၁၇၇၀) ခုႏွစ္တြင္  ဂိုေသသည္ ပညာသင္ယူမႈၿပီးဆံုးရန္ ွStrasbourgသို႔ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ဂိုေသ၏စာေပနယ္ပယ္မွာ- ကဗ်ာ(Poetry)ေရးသားျခင္း၊  ျပဇာတ္(Drama)ေရးသားျခင္း၊  စာေပအႏုပညာ(Literature)၊  ဘာသာေရး အေျခခံ ေလ့လာသည့္ပညာရပ္(Theology)၊  ဒႆနိကေဗဒပညာ-အေတြးအေခၚပညာ(Philosophy)၊ အရာရာတိုင္း၌ ထာဝရဘုရား သခင္ကိန္းဝပ္ေတာ္မူသည့္ အယူဝါဒ(Pantheism)တို႔ျဖစ္သည္။ (၁၈၃၂)ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔ အသက္(၈၂)ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။
 
 
      Ernest Renan  အားနက္စ္ ရီနာန္
 
 
Ernest Renan  (1823-1892)
 
 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ျပင္သစ္အေတြးအေခၚပညာရွင္ အားနက္စ္ရီနာန္သည္ အစၥလာမ္ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္လာၿပီးေနာက္ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာသာေဗဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်မ္းအကိုးအကား မ်ားစြာရွိသည္။
အားနက္စ္ရီနာန္က-
ကြ်ႏု္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္စာၾကည့္တိုက္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ား မ်ားစြာပင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထိုစာအုပ္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ထက္ ပို၍ မဖတ္ခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာစာအုပ္မ်ားကိုမူ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မဖတ္ခဲ့ဘူးပါ။ သို႔ေသာ္စာအုပ္တစ္အုပ္မွာမူ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ အၿမဲတန္းအေဖာ္မြန္အျဖစ္ရွိေနခဲ့ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ထူးကဲစြာ အျမင္ ေပါက္ၿပီး၊ အဆင့္အတန္း သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနပြင့္လန္းလာသည့္အခါတိုင္းတြင္ ထိုစာအုပ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ဖတ္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ထိုစာအုပ္ ကို ဖတ္ရာဝယ္ ေမာသည္ ပမ္းသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ ဤစာအုပ္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
 
အားနက္စ္ရီနာန္ Ernest Renan  (1823-1892) ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
 
 
အားနက္စ္ရီနာန္}ကို(၁၈၂၃)ခု၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊(၂၈)ရက္ ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ Brittany ျပည္နယ္၊Treguierၿမိဳ႕၌္ တံငါသည္ မိသားစုမွ ဖြားျမင္သည္။ သူ၏ အဖိုးဝယ္ေပးေသာ အိမ္ျဖစ္သည့္ Treguier တြင္ေနသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ရြက္သေဘၤာ ကပၸတိန္ ျဖစ္ၿပီး (Republican) ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဝါဒလမ္းစဥ္ကို ျပင္းျပစြာဆႏၵရွိသူျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၄င္း၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက်ာင္းတြင္ စာေပပညာသင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းေက်ာင္း၏ မွတ္တမ္းတြင္ အားနက္စ္ ရီနာန္သည္ ယဥ္ေက်းသည္၊ သည္းခံစိတ္ရွိသည္၊ ထက္ျမက္သည္၊ ဒုကၡခံႏိုင္သည္၊ ေသခ်ာေစ့စပ္သည္ စသည့္အရည္အေသြးမ်ားရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခံရသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သခ်ၤာႏွင့္ လက္တင္ ဘာသာ သင္ျပေပးခဲ့ၿပီး မိခင္ကပညာေရးကို အဆံုးသတ္ သင္ေပးသည္။ (၁၈၃၈)ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အားနက္စ္ရီနာန္သည္ Treguier  ေကာလိပ္မွ ဆုအားလံုးကို ရယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ အားနက္စ္ရီနာန္ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေစခဲ့သည္မွာ Life Of Jesus (Viede Jesus)  ေယ႐ႈသခင္၏ ဘဝမွတ္တမ္း စာအုပ္ေရးခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (၁၈၉၂)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     William Gladstone ၀ီလီယမ္ ဂလက္ဒ္စတုန္း
 
William Gladstone (1809-1898) 
 
 
ဝီလီယမ္ဂလက္ဒ္စတုန္းသည္ ဝိတိုရိယဘုရင္မႀကီးလက္ထက္ကာလတြင္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္(House of Commons) အစည္းအေဝး တစ္ရပ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ေအာင္ႏိုင္မႈမရရွိျခင္း အေျခအေနေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝီလီယမ္ဂလက္ဒ္စတုန္းက သူကိုယ္တိုင္ ယူေဆာင္လာေသာ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ပရိသတ္အား ေထာင္ျပလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ-
 
 လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား-
မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေနႏွင့္ ဤ(ကုရ္အာန္)က်မ္းစာအုပ္ကို ပိုင္ဆိုင္လက္ကိုင္ျပဳေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဥေရာပအေနႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသကို လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္သကဲ့သို႔ လံုျခံဳမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဟုတင္ျပခဲ့သည္။
 
  ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းကို ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းတြင္ အျပည့္အစံု မွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိ ခဲ့သည္။
 
 
ဝီလီယမ္ဂလက္ဒ္စတုန္းWilliam Gladstone (1809-1898) ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
အမည္အျပည့္အစံုမွာ William Ewart Gladstoneျဖစ္ၿပီး (၁၈၀၉)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊လန္ကပ္စ္ ႐ိႈင္းယားျပည္နယ္၊ လီဗားပူးၿမိဳ႕၊ေရာဒ္ေနးလမ္း၊အမွတ္(၆၂)တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဖခင္မွာ ကုန္သည္ႀကီး Sir John Gladstone မိခင္မွာ Anne Mackenzie Robertson ျဖစ္သည္။ (၁၈၁၆)ခုႏွစ္မွ(၁၈၂၁)ခုႏွစ္ အထိVicarage of st.Thomas's Church Seaforth  ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ (၁၈၂၁)ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ အစ္ကိုႀကီးမ်ား၏ ထံုးကိုႏွလံုးမူၿပီး (၁၈၂၈)ခုႏွစ္ မက္ထရစ္ စာေမးပြဲ မေအာင္မီ Eton Collegeတြင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ Christ Church, Oxfordတြင္ တက္ေရာက္၍ ဂႏၴဝင္စာေပႏွင့္ သခ်ၤာ သင္ယူခဲ့သည္။ သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို စိတ္မဝင္စားေသာ္လည္း (၁၈၃၁)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမအဆင့္ ဒီဂရီႏွစ္ထပ္ကြမ္းဆုကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ရရွိခဲ့သည္။ဂလက္ဒ္စတုန္းသည္ Oxford Union Debating Society တြင္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူ၍စကားေျပာေကာင္းသူအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားလာၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာ ခဲ့ေလသည္။  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္-တိုရီD(Tory)ပါတီဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ (Whig)ပါတီ၏ ပါလီမန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူသိရွင္ၾကား႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (၁၈၆၈)ခုတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ (၁၈၆၇)ခုႏွစ္တြင္ Lord Russell အၿငိမ္းစား ယူသည့္အခါ ဂလက္ဒ္စတုန္းသည္ Liberal Partyေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။ (၁၈၉၈)ခု၊ေမလ(၁၉)ရက္၊အသက္(၈၈)ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။
 

 
     Napoleon Bonaparte နပိုလီယံ ဗိုနာပတ္
 
 
Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
 
 
နပိုလီယံသည္ ဘဝင္ျမင့္ မာနႀကီးေသာ ျပင္သစ္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ျဖစ္ၿပီး (၁၇၉၉)ခုႏွစ္တြင္ အီဂ်စ္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္ကို ဥေရာပႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္ အထူး ႀကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ နပိုလီယံသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသြင္ျပင္အေနအထားမ်ားကို အထူးေလ့လာ ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နပိုလီယံသည္ သာသာျပန္သူတစ္ဦး၏ အကူအညီႏွင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုေလ့လာခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို(၃)ရက္အၾကာ ေလ့လာၿပီးေနာက္ နပိုလီယံက ၄င္း၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ-
 
မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီး ညႊန္ျပသည့္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ ဒို႔အေနႏွင့္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒို႔အေနႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြကို ဒီကုရ္အာန္ႏွင့္ ေဝးကြာသြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ေဘးဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
 
နပိုလီယံ၏ အျခားတင္ျပခ်က္မ်ားမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။
 
နပိုလီယံက- 
ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနာက္မက်ေသးပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိၾကတဲ့ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ရွိ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ကုရ္အာန္က ညႊန္ျပေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေျခခံအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ဥပေဒသမ်ားသည္ အမွန္သာဓကမ်ားျဖစ္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူတိုင္း လူတိုင္း ႀကီးပြား၊ခ်မ္းသာ၊ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။
 
 
 
နပိုလီယံဗိုနာပတ္Napoleon Bonaparte (1769-1821) ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
နပိုလီယံသည္ ဖခင္ Carlo Buonaparteႏွင့္ မိခင္ Letizia Ramolinoတို႔မွ (၁၇၆၉)ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ Ajaccio; Corsica တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ နပိုလီယံသည္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဧကရာဇ္ဘုရင္ နပိုလီယံ Napoleon I အျဖစ္ခံယူခဲ့သည္။ ၁၉-ရာစုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာပံုစံကို ယူေဆာင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ နပိုလီယံသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အီတာလ်ံမ်ိဳးႏြယ္ မိဘမ်ားမွေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ (၁၈၁၂)ခုႏွစ္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံကို ျပင္သစ္တို႕က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းက နပိုလီယံ၏ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ နပိုလီယံ၏ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာကို တစ္ကမၻာလံုးရွိ စစ္တကၠသိုလ္ အကယ္ဒမီေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ မတရားညႇဥ္းပန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဧကရာဇ္မင္းဟု သူ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း နပိုလီယံသည္Napoleonic Codeဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆႏၵမ်ားကို  အေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔ အတြက္ ပီျပင္စြာခ်မွတ္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း အမွတ္ရစရာပင္ ျဖစ္သည္။ 
(၁၇၇၉)ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက နယ္ေျမ Autunဘာသာေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည္။ နပိုလီယံသည္ စကားေျပာရာတြင္ ပီသျခင္းမရွိေခ်။ မိတ္ေဆြေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုသို႔စကားမပီသည္ကို က်ီစယ္ၾကသည္။ နပိုလီယံသည္ သခ်ၤာတြင္ ထူးခြ်န္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းခံရသည္။ နပိုလီယံသည္ သမိုင္း ဘာသာရပ္ႏွင့္ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင့္တင့္စြာရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ သေဘၤာသားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္ဟု  စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူ  ဆရာတစ္ဦးက ထင္ ေၾကးေပးခဲ့သည္။  (၁၈၂၁)ခုႏွစ္၊ေမလ(၅)ရက္ေန႔၊ အသက္(၅၁)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။
 

ႊ့
     Thomas Carlyle ေသာမတ္(စ) ကာလိုင္လ္
 
 
Thomas Carlyle (1795-1881)
 
 
 
 
 
ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္လ္သည္ ၿဗိသိသွ် သမိုင္းသုေတသီႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ဘာသာစာေပမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးလိုသည့္ သူ၏စိတ္ဝင္စားမႈေၾကာင့္ အရဗီဘာသာစာေပႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ခဲ့ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ပါ နီးစပ္ခဲ့ပါသည္။ ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္လ္သည္ ဘာသာစာေပမ်ားကို စာေပ ေဝဖန္ေရး႐ႈျမင္ သံုးသပ္မႈျပဳသူပီပီသူ၏ သူရဲေကာင္းမ်ား၊ သူရဲေကာင္းကိုးကြယ္မႈႏွင့္ သမိုင္းဝင္ သူရဲေကာင္းမ်ား On Heros: Hero Worship And The Heroic In History အမည္ျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝေသာစာအုပ္တြင္ (၄င္းစာအုပ္၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)အေၾကာင္းကို ပါရွန္းဘာသာစာေပျဖင့္ ျပန္ဆိုၿပီးျဖစ္သည္။)  ေသာမတ္(စ) ကာလိုင္လ္က-
မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါ တရားအရမဟုတ္ဘဲ ကုရ္အာန္ကို စာေပ႐ႈေထာင့္အျမင္ သက္သက္ႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ပင္  ကုရ္အာန္သည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ လမ္းညႊန္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုရ္အာန္သည္ အရဗီစာေပႏွင့္ေရးသားသည့္စာအုပ္ စာေပမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈတို႔တြင္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊အရဗ္လူမ်ိဳးမ်ား၏  ရာစု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနခဲ့ေသာစာေပအေရးအသားမ်ားတြင္ အေရးအသား ပံုစံသစ္ ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ႏႈန္းဖြဲ႔မႈပံုစံႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုးစာေပျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဤက်မ္းစာအုပ္သည္ ရွင္းလင္း ျပတ္သား၍ ထင္ရွား သိသာလြယ္ေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမွန္တရားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာစကားကိုသာ ညႊန္းဆိုသီကံုးဖြဲ႕ဆိုထားေသာက်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် ေသခ်ာဂဏစြာ သတိဝီရိယရွိစြာႏွင့္ အေသးစိတ္က်ေသာ အမွန္တရား၏ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္မႈမရွိဘဲ ရြတ္ဖတ္ၾကသူ ဟူ၍ မရွိေၾကာင္း၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ သည့္ အေျခခံမူလအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ထာဝရ ဘုရားသခင္၏ အလိုသေဘာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္က်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးေသာ အရဗီဘာသာစာေပႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါမူ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အမွား အယြင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မရွိေသာက်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။
 
 
 
ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္လ္Thomas Carlyle (1795-1881)၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္လ္သည္ စေကာ့ရွ္လူမ်ိဳး ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္သည္။ (၁၇၉၅)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ စေကာ့လန္ျပည္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူသည္ စာစီစာကံုးစာတမ္းမ်ား၊ စာေျပာင္ Satiristေရးသားေလ့ရွိသူ သမိုင္းပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ စာေပလႈပ္ရွားမႈအေနႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယဲန္ စာေပVictorian Literatureႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္စာေပပံုစံ(Romanticism)ေရးသား လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္သည့္ Calvanistမိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည္။ မိဘမ်ားက တရားေဟာဆရာျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း အီဒင္ဘာရာတကၠသိုလ္တက္ေရာက္စဥ္ သူ၏  ခရစ္ယာန္ အယူဝါဒ ယံုၾကည္မႈသည္ပင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ အီဒင္ဘာရာ တကၠသိုလ္တက္ၿပီးေနာက္ ကာလိုင္လ္သည္ သခ်ၤာ ဆရာျဖစ္လာခဲ့သည္။
သူရဲေကာင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေရးပါပံုကို သူေရးသား ေသာ  On Heros: Hero Worship And The Heroic In History တြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ 
Oliver Cromuwell, Odin, William Shakespear And Prophet Muhammedဟူေသာ သူ၏ စာအုပ္တြင္ သူရဲေကာင္း တမန္ေတာ္ဟုအမည္တပ္၍ အေျခအေနအတည္တက်မရွိ လွည့္လည္သြားလာေနေသာ Bedouinsအရဗ္တို႔ကို တမန္ေတာ္ျမတ္က ဆယ္စုႏွစ္(၂)ခုအတြင္း အင္အားျပည့္ဝ သည့္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားျဖစ္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပီျပင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းကို ကိုးကားေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ (၁၈၈၁)ခု၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅)ရက္၊အသက္(၈၆)ႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္သည္။
 

 
    William (James ) Durant ဝီလီယမ္ (ဂ်ိမ္း) ဒူးရဲန္တ္
 
 
William (James ) Durant (1885-1981)
 
 
ဝီလီယမ္(ဂ်ိမ္း)ဒူးရဲန္တ္သည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အေမရိကန္ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းHistory of Civilisationတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ မ်ားစြာ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းၾကသျဖင့္ ေကာင္းမြန္လွပေသာ လက္ေရး အလွျဖင့္ ေရးသားၾကၿပီး စာမ်က္ႏွာ မ်ားကိုလည္း အလွအပဆင္၍ လွသည္ထက္လွေအာင္ ခန္႔ညားေအာင္ ႀကိဳးစားျခယ္သၾကသည္။ တစ္ဆယ့္သံုးရာစုႏွစ္လံုးလံုး(ယခုဆိုလွ်င္ ၁၄ရာစုႏွစ္တိုင္) မြတ္စ္လင္မ္ တို႔သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ထားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အာဂံုေဆာင္ထားျခင္းက မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ သမာဓိ သစၥာတရားမ်ားကို စြဲေဆာင္မႈအျပည့္ႏွင့္ရွိၿပီး လူအမ်ားတို႔ကို ခ်ိဳသာေသာအရသာျဖင့္ နာယူလိုစိတ္ကို ျမင့္မားေစေလသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လြယ္ကူ ႐ိုးရွင္းေသာ သာသနာကို အပ္ႏွင္းၿပီး ႐ိုးသားေသာ လူထုအတြင္း ႐ုပ္တုဆင္းတု ကိုးကြယ္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ကင္းေအာင္ပို႔ခ်သည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္က မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုက္ကို ျမင့္မားေစၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ခြန္အားျပည့္ႏွင့္စုစည္းညီညြတ္မႈကိုျဖစ္ ေစသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က က်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းရန္ လမ္းညႊန္သည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ကို ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ျခင္း၊အၾကမ္း ဖက္ျခင္းမွ ကင္းေဝေစသည္။ ထိုက်မ္းျမတ္ကုန္အာန္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါး နိမ့္က်သူမ်ားကို ေနရာေပးဆက္ဆံၾကရန္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ သာသနာ မႈတြင္ တန္းတူရည္တူထားရန္ညႊန္းဆိုသည္။(သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ခလီဖႊဟ္သမၼတႀကီးမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ လူျဖဴတို႔ ႀကီးစိုးခဲ့ၾကစဥ္ကႏွင့္ လံုးဝ မႏိႈင္းယွဥ္သာေသာ သာဓက ေကာင္းမ်ားကိုေတြ႔ရေပမည္) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုန္အာန္သည္ လူသားမ်ားကို ဘဝ၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။ ဆင္ေျခမေပးဘဲ၊ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ မညည္းညဴဘဲ အတိုင္းအတာအလိုက္ ဘဝကိုတည္ေဆာက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈျပဳသည္။ ထိုသို႔ ဆံုးမ အားေပးခ်ီးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္ လူ႕အစုအေဝးသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္ဝေျပာလာသည္မွာ ကမၻာ႔သမိုင္း တြင္ အံ့ဩဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ 
(ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းစာအုပ္၊အတြဲ-၄၊စာမ်က္ႏွာ-၂၃၆)
 
 
ဝီလီယမ္(ဂ်ိမ္း)ဒူးရဲန္တ္William (James ) Durant (1885-1981) ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 
 
ဝီလီယမ္(ဂ်ိမ္း)ဒူးရဲန္တ္ကို (၁၈၈၅)ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊(၅) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဆာခ်ဴဆက္ျပည္နယ္၊North Adamsၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ စာေရးဆရာ၊ သမိုင္းသုေတသီႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္ျဖစ္သည္။ The Story of Civilization ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းစဥ္စာအုပ္(အတြဲေပါင္း ၁၁-တြဲ)ကို သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ  Arielႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးသားၿပီး (၁၉၃၅)ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၅)ခုႏွစ္ အတြင္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ဝီလီယမ္(ဂ်ိမ္း)ဒူးရဲန္တ္ႏွင့္ Arielတို႔သည္ ပူးလစ္တ္ဇာဆုကို (၁၉၆၈)ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့သည္။ (၁၉၇၇)ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ၏ လြတ္လပ္ေရးဆုတံဆိပ္ကို ရရွိခဲ့သည္။
ဝီလီယမ္(ဂ်ိမ္း)ဒူးရဲန္တ္သည္ သမိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးဝတၳဳမ်ား၊ က်မ္းမ်ား ေျမာက္ျမားစြာတို႔ကို ျပဳစုခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၁)ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၊(၇)ရက္  အသက္ (၉၆)ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့အင္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။