THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

ထိုပုဂၢိဳလ္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀)ခန္႔က ျဖစ္ေပသည္။

လူ႔ကမၻာသည္ ယခုအခါကဲ့သို႔ တိုးတက္မႈ၊ စည္ပင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျမင့္မားျခင္းမ်ားမရိွရကား

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာသည္ပင္ မပီျပင္၀ိုးတ၀ါး၊ ေမွာင္အတိက် ေနစဥ္ျဖစ္၏။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ အေရးဗီးယားတြင္သာပိုဆိုးကာ

 လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊လူတန္းစားခြဲျခားမႈ၊ က်ားမလိင္ခြဲျခားမႈ၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္းျပဳမူမႈ၊

ကိုယ္က်င့္ တရားပ်က္ျပားမႈ စသည့္ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ထြန္းကားေနေပသည္။

ထိုစဥ္ အေရးဗီးယားေဒသတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေပၚထြန္းလာ၏။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္အမိ၀မ္းတြင္း၌ရိွစဥ္ပင္ သူ၏ဖခင္ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ 

(၅)ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ မိခင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလ၏။

(၁၀)ႏွစ္သား အ႐ြယ္တြင္ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ေသာ အဘိုးကြယ္လြန္ခဲ့ျပန္၏။

ငယ္စဥ္ ဘ၀တြင္ သိုးဆိတ္ေက်ာင္းခဲ့ရ၏။

အ႐ြယ္ေရာက္ေသာအခါ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခဲ့၏။

စာေပ ေရးဖတ္ သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းလည္း မရိွေခ်။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ၀န္းက်င္သည္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းလင့္ကစား

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ႏူးညံ့လွ၏။ သိမ္ေမြ႕လွ၏။ ယဥ္ေက်းလွ၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မုသားစကား မည္သည့္အခါမွ်မဆို၊ ကတိတည္၏။ သစၥာရိွ၏။

ကိုယ္က်င့္တရားျမင့္ျမတ္လွ၏။

ထို႔အတြက္ အမ်ားက ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ခင္မင္ၾက၏။ ေလးစားၾက၏။ ယံုၾကည္ကိုးစားၾက၏။

မိမိတို႔၏ အဖိုးတန္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုပင္  ယံုမွတ္အပ္ႏွံၾက၏။     

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မတရားမႈကို စက္ဆုတ္႐ြံရွာ၏။

ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဒုကၡမေပး၊ သူမ်ားအတြက္ သူသာ ဒုကၡခံ၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္္မွအပ မည္သည့္အရာကိုမွ် ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳေပ။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္ အသက္(၄၀)အ႐ြယ္တြင္ မိမိ၀န္းက်င္ရိွ အဓမၼမႈမ်ားကို စက္ဆုတ္႐ြံရွာကာ

လူသူကင္းေ၀းရာ လိႈဏ္ဂူတစ္ခုတြင္ တစ္ကိုယ္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနေလ၏။

အာဟာရျဖတ္ေတာက္၍ စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္ေအာင္က်င့္၏။

မိမိ၀န္းက်င္ရိွ အဓမၼအေမွာင္မ်ားကို  ခြင္း၍ တရားအလင္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ တရား အလင္းေရာင္ျခည္ကို ရွာခဲ့၏။

ထိုသို႔ တရား အလင္းေရာင္ျခည္ကို အာ႐ံုျပဳစဥ္ တရားခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရ၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လူသားမ်ားထံ ျပန္လာၿပီး ေအာက္ပါတရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားပို႔ခ်ခဲ့၏။

-

-   စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းတို႔အားဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာအရွင္တစ္ပါးတည္းသာရိွေၾကာင္း၊

-   ထိုအရွင္အားသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကရန္ႏွင့္ ထိုအရွင္မွအပ အျခား မည္သည့္အရာကိုမွ် ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳရန္။

-   လူသားအားလံုးသည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအားလံုးသည္ အခြင့္တူ၊တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

-    လူသားမ်ားအနက္သာပိုျမင့္ျမတ္မႈသည္အသားအေရာင္၊ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ဥစၥာဓန၊လိင္ကြဲျပားမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမ႐ိွဘဲ

     ဖန္ဆင္းရွင္အားခယ႐ိုက်ဳိး၍ ကိုယ္က်င့္တရားျမင့္ျမတ္ျခင္း အေပၚတြင္သာမူတည္ေၾကာင္း၊

-    သူတစ္ပါးပစၥည္းအား မတရားစားသံုးျခင္း၊ သူတစ္ပါး၏ အသက္အားအေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

     သူတစ္ပါးသားမယားအား က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ ေငြတိုးစားျခင္း စသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

-     မိဘႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

     သူဆင္းရဲမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၀န္းက်င္ရိွ ဘာသာတူ ဘာသာကြဲ၊ လူသားအားလံုးႏွင့္လည္းေကာင္း၊

     မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရန္၊

     အလွဴဒါနျပဳၾကရန္၊ သမာအာဇီ၀ေကာင္းေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈျပဳၾကရန္စသည့္ ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳက်င့္ၾကရန္။

-    လူသားအားလံုးတစ္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထရမည့္ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ အစစ္ေဆးခံၾကရမည္၊

     ၄င္းေနာက္ မိမိတို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ေကာင္းက်ဳိး၊ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို စံစား၊ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ မဆိုစေလာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕တို႔မွလြဲ၍ အားလံုးက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾက၏။

အထက္ပါတရားမ်ားကို ေဟာၾကားသည့္အတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ရန္သူ သဖြယ္သက္မွတ္ခဲ့ၾက၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္ လူနည္းစုကေလးကို လူမ်ားစုႀကီးက ၀ိုင္းပယ္ခဲ့၏။ ႏွိပ္စက္ခဲ့၏။

လူမဆန္ေအာင္ညႇဥ္းပမ္းခဲ့ၾက၏။အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို သိမ္းယူ႐ံုမွ်မကအသက္ကိုပင္ရန္ရွာခဲ့၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုသို႔ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားကို  ႀကံ႕ႀကံ႕ခံခဲ့႐ံုမွ်မက

“ေဟာေျပာျခင္းကို ရပ္စဲပါက စည္းစိမ္ဥစၥာသာမက အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပါအပ္ႏွင္းမည္”ဟု

ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရပါေသာ္ျငားလည္း အမွန္တရားမွ ဆံခ်ည္တစ္မွ်င္မွ် မယိမ္းယိုင္ခဲ့ေပ။

ထို႔အတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သူ၏ေနာက္လိုက္တစ္စုအား တိုး၍ တိုး၍သာ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းခဲ့ၾကေလသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ (၁၃)ႏွစ္တိုင္ တရားျပၿပီးေနာက္ ထိုၿမိဳ႕တြင္ မည္သို႔မွ် ဆက္လက္ ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္သည့္အဆံုး

ေနာက္လိုက္တစ္စုႏွင့္အတူ ေမြးရပ္ ေျမကို စြန္႔ခြာ၍ အျခားအရပ္တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ရေပသည္။

-

အျခားအရပ္တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာတြင္လည္း ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လံဒုကၡေပးခဲ့ၾက႐ံုမွ်မက

အၿပီးတိုင္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းရန္ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးမ်ား ေစလႊတ္ ေခ်မႈန္းလာသျဖင့္

ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၄င္း၏ေနာက္လိုက္တို႔သည္ မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္ဆြဲကိုင္ခုခံခဲ့ရ၏။     

ထိုသို႔ မိမိထက္ အင္အား အဆမတန္ ႀကီးမားသူမ်ားအား ရင္ဆိုင္ခုခံရာတြင္ပင္

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ တရားမွ်တမႈကို လက္မလြတ္ခဲ့ေပ။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ညႇင္းဆဲျခင္း မျပဳရန္၊

အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို အႏိုင့္အထက္မျပဳရန္၊ သီးပြင့္ေနေသာ အပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳရန္၊

ၿခံ၊ ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္၊ လယ္ယာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဖမ္းမိလာေသာ သုံ႕ပမ္းမ်ားအား

ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံရန္၊ မိမိ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့၏။

 -

အဆံုးတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၄င္း၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္ ေမြးရပ္ေျမကိုပင္

ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလာျပန္ရာတြင္လည္း သူမတူေအာင္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့၏။

၄င္းအား ဒုကၡေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းခံရသူမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို

ေၾကာက္ဖြယ္လိလိ ဒုကၡေပးခဲ့ၾက၏။ ဆဲဆို ၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ၾက၏။ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾက၏။

သဲပူေပၚတြင္ ေနပူ လွန္းခဲ့ၾက၏။ မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့ၾက၏။ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾက၏။

ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ဦးရီးေတာ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့ၾက႐ံုမွ်မက ရင္ခြဲ၍ အသည္းကိုပင္ စားခဲ့ၾက၏။

သမီးေတာ္၏ ကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက၏။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ၾက၏။ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾက၏။

ထိုမွ်ဆိုး႐ြားခဲ့သူမ်ားကို ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ခြင့္လႊတ္႐ံုမွ်မက ၄င္းတို႔ မတရား သိမ္းပိုက္ထားေသာ အိမ္မ်ားမွ

ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း မျပဳရန္ပင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့၏။

ထိုသူမ်ားအတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားပင္ ေတာင္းေပးခဲ့ရွာေသး၏။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ( ၂၃ )ႏွစ္တာကာလကို သံုးသပ္ပါက

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္  “စံျပဳအပ္ေသာ တရားသူႀကီး”၊

“ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာစစ္ဦးစီး”၊

“ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ျပဳျပင္ေပးေသာ အာစရိယဆရာႀကီး”၊

“ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ႏိုင္ငံေရးပါရဂူႀကီး”တစ္ဦးသဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။   

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုမွ်ႀကီးေလးမ်ားျပားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရပါလ်က္

ေန႔ညမျပတ္ ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနခဲ့၏။

မိမိ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၏ တာ၀န္ကိုလည္း ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။

ႏြမ္းပါးနိမ့္ပါးသူမ်ားကိုလည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့၏။

 ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ တိုင္း ႏိုင္ငံေဒသႀကီးကိုလည္း စနစ္တက် ထူေထာင္၍

တရားမွ်တစြာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏။

ထိုသို႔ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးျဖစ္လင့္ကစား

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ ေနထိုင္ခဲ့၏။

ဖ်ာၾကမ္း ေပၚတြင္ အိပ္ခဲ့၏။ ဖ်င္ၾကမ္းကိုပင္ ၀တ္ဆင္ခဲ့၏။

 ဆင္းရဲသားမ်ား စားေသာက္ေသာ သာမန္ ဟင္း၊ ထမင္းကိုပင္ စားသံုးခဲ့၏။

မၾကာခဏ အငတ္ျပႆနာႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရွာေသး၏။

-

အထက္ပါအတိုင္း သူမတူေအာင္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္

ထိုအရည္အခ်င္း၊ အစြမ္းသတၱိ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 

“ကၽြႏု္ပ္သာလွ်င္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး”၊ “ကၽြႏု္ပ္သာလွ်င္ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုး”ဟု မည္သည့္အခါမွ်မဆိုခဲ့ေပ။

အခါမလပ္ “ထာ၀ရဘုရားသခင္သာလွ်င္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး”၊ 

“ထာ၀ရဘုရားသခင္သာလွ်င္ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုး” ဟု ထုတ္ေဖာ္ႁမြက္ၾကားေလသည္။

ဤသည္သာမက ထိုပုဂၢိဳလ္က

 “ကၽြႏု္ပ္သည္ လူသားတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္ထံမွ ဗ်ာဒိတ္ရသူ အေစေတာ္တစ္ဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း”ကို

ထာ၀ရဘုရား သခင္အား က်ဳိးႏြံစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ေပသည္။

-

ထိုသို႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ်က်ဳိးႏြံႏိုင္သူသည္ မည္သူေပနည္း။

-

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ကား

စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာ

မဟာ က႐ုဏာေတာ္႐ွင္ထာ၀ရဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ

စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအတြက္

“မဟာက႐ုဏာေတာ္”အျဖစ္ ေစလႊတ္ေတာ္ျခင္းခံရေတာ္မူေသာ

တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (AD571-632) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအျဖာျဖာ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚက်ေရာက္ေစေတာ္မူပါ)

-

တင္ျပသူ - အလ္ဟာဂ်္ တင္ေမာင္သန္း

-

၀န္ခံခ်က္-သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖၹစီ႐ုလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့ေသာ  

ကုရ္အာန္အလင္းျပက်မ္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္၊ အစၥလာမ့္ေၾကးမံုတို႔မွေကာက္ႏုတ္မွီျငမ္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

-

- (၁၄၈၅-တမန္ေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းမွ)