THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေနာက္ဆံုးဓမၼၾသ၀ါဒ ။ (၂၁-၈-၁၉၅၃) ဆရာႀကီး ဃာဇီ ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုမွ ေဟာေျပာသည့္ တရား

ေ-

 

ေသာ္တရွင္အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား-

 

ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မြတ္စလင္မ္တို႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် “အီးဒ္”(ေခၚ)သာသနာ့ပြဲေတာ္မ်ားကိုက်င္းပလာခဲ့ပါတယ္။ နက္ျဖန္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္လည္း “ကုရ္ဗာနီအီးဒ္”ကို က်င္းပၾကပါလိမ့္မယ္။

ေသာတရွင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား ...      

ယေန႔ညအဖို႔ နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္္သခင္၏ ေနာက္ဆံုး ဓမၼၾသ၀ါဒကိုပင္ တစ္ဆင့္ေျပာၾကားပါရေစ။  ဟိဂ်္ရီ သကၠရာဇ္ (၁၁) ခုႏွစ္၊ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ (၁၁) ရက္၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ (၆၃၂) ခု၊မတ္လ(၈) ရက္ေန႔မွာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႔ေက်ာင္းေတာ္ကိုဖူးေမွ်ာ္ရန္ ေထာင္ေသာင္းမက သာ၀ကႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ  မီနာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ ရွိေတာ္မူတယ္။ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္(၉)ရက္ အရဖသ္ေန႔မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ေအာက္ပါမုကၡပါဌ္ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူတယ္။

-

-

<photo id="2" />

ယေန႔ ငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔အဖို႔ အသင္တုိ႔၏ သာသနာကို ျပည့္စံုေအာင္ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါအရွင္သည္ မိမိ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အသင္တို႔အား စံုလင္စြာ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔အဖို႔ အစၥလာမ္သာသနာကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူၿပီ။

(ကုရ္အာန္-၅း၃)

-

ေဖာ္ျပပါ အရွင့္မုကၡပါဌ္ေတာ္က်ေရာက္လာသည့္အခါ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္္သခင္ဟာ မိမိရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျပည့္စံု ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးဆ ဆင္ျခင္မိပါေတာ့တယ္။အဲဒီအခါ နဗီတမန္ေတာ္္ဟာ အသင့္ေရာက္ရွိေနတ့ဲ (၁၂၀၀၀၀) ခန္႔ ရွိ၊လူထုႀကီးအား အလြန္ ေလးနက္မွတ္သားဖြယ္ေကာင္း လွေသာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ဤသို႔ႁမြက္ၾကားေတာ္မူေလတယ္္။

-

-

အို - အခ်င္းတို႔၊ 

ကၽြႏ္ုပ္၏ တရားမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ၍ နာၾကကုန္။   

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ဤကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုရမည္၊ မေတြ႕ဆံုရမည္ကို မေျပာႏိုင္ပါ။

ဤေန႔သည္အဘယ္ေန႔ျဖစ္သည္ကိုအသင္တုိ႔သိၾကပါသေလာ၊  ဤေန႔သည္ မြန္ျမတ္ေသာ “ကုရ္ဗာနီ”ေန႔ျဖစ္သည္။  

ဤလသည္ အဘယ္ လ ျဖစ္သည္ကို သိၾကပါသေလာ၊ ဤလသည္ထူးျမတ္ေသာ“ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္”လျဖစ္သည္။ 

ဤၿမိဳ႕သည္အဘယ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ကိုအသင္တို႔သိၾကပါသေလာ၊ ဤၿမိဳ႕သည္ မြန္ျမတ္လွေသာ “မကၠဟ္”ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။

ဤေန႔၊  ဤလ၊  ဤၿမိဳ႕သည္ ျမင့္ျမတ္သကဲ့သို႔ -“အသင္တို႔၏ အသက္”၊ “အသင္တို႔၏ စည္းစိမ္”၊ “အသင္တို႔၏ဂုဏ္္ျဒပ္” သည္လည္း ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။

-

အခ်င္းတို႔၊     

အသင္တို႔သည္မၾကာျမင့္မီလာလတၱံ႕ေသာေနာင္တမလြန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင့္ေရွ႕ေမွာက္၌

မိမိတို႔ျပဳက်င့္ ခဲ့သမွ်ေသာသီလ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအစစ္အေဆးအေမးအျမန္းခံၾကရလိမ့္မည္။

-

သတိျပဳၾကကုန္၊    

 ယေန႔အေမွာင္ေခတ္၊ မိုက္မဲေသာေခတ္၏ကိစၥအ၀၀ကို ကၽြႏ္ုပ္ ေခ်မႈန္းလိုက္ၿပီ။

ယေန႔ အမိုက္ေခတ္၏ အတိုးအၫြန္႔မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ပယ္လိုက္ၿပီ။ 

ကၽြႏ္ုပ္သည္ဦးစြာပထမ အဗ္ဒုလ္မုတ္တလိဗ္၏ သားအဗၺားစ္၏ အတိုးအၫြန္႔မ်ားကို ပယ္လိုက္ၿပီ။

အမိုက္ေခတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ တံု႔ ျပန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ။

 ယေန႔ဟာရိစ္၏သား ရဗီအာ၊ ရဗီအာ၏သား အိလ္ယာစ္အား က်ဴးလြန္သတ္ျဖတ္မႈကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ။

-

အို - ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔၊     

အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ဇနီးသည္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍တာ၀န္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိပါကအလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ ၾကကုန္။

အသင္တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားဇနီးသည္မ်ားအေပၚ၌ ရွိသကဲ့သို႔ထိုဇနီးသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားလည္းအသင္တို႔ အေပၚရွိသည္။

ဇနီးသည္မ်ားသည္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ အသင္တို႔ထံ အပ္ႏွံထားေသာ “ရတနာ “မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ၿပီးေနာက္ အသင္တို႔ လမ္းမမွား ၾကရန္အလို႔ငွာ

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔ထံ “ကုရ္အာန္“ က်မ္းျမတ္ကို ထားရွိခဲ့သည္။

မိစၦာဒိ႒ိမ်ားမျဖစ္ၾကကုန္လင့္။

အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျပဳ ၾကကုန္လင့္။

အသင္တို႔သည္မိမိတို႔၏ေၾကးကၽြန္မ်ားကိုမၫႇဥ္းဆဲၾကကုန္လင့္။

မိမိတို႔စားသလို ေကၽြးၾက၊  မိမိတို႔၀တ္သလို ဆင္ၾက။   

စာနာ တရားထားၾက။

မုအ္မင္န္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညီရင္းအစ္ကိုမ်ားျဖစ္သည္။

အသင္တို႔သည္ ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီး၏ မိသားစု ျဖစ္ၾကသည္။

အသင္တို႔အားလံုးသည္ တာ၀န္တူ အခြင့္တူ၊အာဏာတူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အသင္တို႔သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပစၥည္းကိုမွ် ၾကည္ျဖဴစြာ ခြင့္မရဘဲ မယူၾကကုန္လင့္။

အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ကလူ မျပဳၾကကုန္လင့္။

အသင္တို႔သည္ မဟာ က႐ုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူထေသာ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္အား ခယ႐ိုက်ိဳးရွိခိုးပူေဇာ္ၾကကုန္။

ေန႔စဥ္ (၅) ႀကိမ္ “ဆြလာသ္”၀တ္ျပဳၾကကုန္။

“ဇကားသ္”ဆင္းရဲသား အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ၾကကုန္။

မိမိတို႔၏အာဏာပိုင္ အစိုးရ၏အမိန္႔မ်ားကိုလည္းနာခံၾကကုန္။

ဤအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၾကပါက အသင္တို႔သည္ “ဂ်ႏၷသ္ ” အမတ သုခဘံုတြင္ စံျမန္းၾကရမည္။

-

အခ်င္းတို႔၊

အသင္တို႔သည္ ငါ၏ ဤတရားစကားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေျပာၾကားၾကကုန္။

-

ေသာတရွင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား ...      

ဤတရားမ်ားသည္နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး ဓမၼၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊၊

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး ဓမၼၾသ၀ါဒကို သူ ငါ အမ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကပါမည့္အေၾကာင္း

ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေမတၱာရပ္ပါတယ္။

-

-

( ဃာဇီ  မုဟမၼဒ္  ဟာရွင္မ္ )                               

 အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး                

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္                     

၁၉၅၃ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ ၊ ( ၂၁ ) ရက္