THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

 

“ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တမန္ေတာ္အား ေလာကအေပါင္းအတြက္ က႐ုဏေတာ္အျဖစ္မွတစ္ပါး

အျခားအျဖစ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။”   

ကုရ္အာန္ (၂၁း ၁၀၇)

 

ၾကင္နာတတ္ျခင္း၊ သနားညႇာတာျခင္း၊ စာနာေထာက္ထားျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိျခင္း၊ စိတ္ထားသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံျခင္း တို႔သည္ လူပီသမႈ၏အရည္အေသြးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားလည္းျဖစ္ေပသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာစာရိတၱႏွင့္လူပီသေသာ အရည္အေသြးတုိ႔ကို ပိုင္ဆိုင္သူသည္ လူသားတုိင္းကို ၾကင္နာတတ္သည္။ လူတုိ႔၏ ဒုကၡကို မိမိ၏ ဒုကၡဟုခံယူလ်က္ နာၾကင္တတ္သည္။ သူဆင္းရဲကိုျမင္လွ်င္ မိမိဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သည့္အလား ခံစားနားလည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ဒုကၡ မိမိ၏ ဒုကၡဟု ခံယူလ်က္ ထိုဒုကၡကို ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးသည္။ လူတုိ႔၏ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈကို မိမိ၏ ဆင္းရဲဟုခံယူလ်က္ ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ကူညီသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စာရိတၱႏွင့္ လူပီသမႈ အရည္အေသြးကို ပိုင္ဆိုင္သူသည္ အျခားသူမ်ားခံစားေနၾကရေသာ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ မိမိ၏ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာအေပၚ၌ ယစ္မူး၍ေနမည္မဟုတ္ေပ။ ယစ္မူးႏိုင္မည္ လည္း မဟုတ္ေပ။ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူသည္ မိမိ၏အေဖာ္ လူသားတစ္ဦး စိတ္ဒုကၡ ခံစားေနရသည္ကို ျမင္လ်က္ႏွင့္ အိေႁႏၵမပ်က္ မေနႏိုင္။ မၾကည့္ရက္ႏုိင္ေပ။ မိမိ၏ ဘ၀တူလူသား တစ္ေယာက္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသည္ကို သိလ်က္ ၿမိန္ရွက္စြာ မစားႏိုင္။ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရလ်က္ ထိုကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က႐ုဏာ မသက္ဘဲ မေနႏိုင္ေခ်။

ဤသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စာရိတၱ၊ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္သာလ်င္ လူသည္ လူပီ သ၍ တရိစၦာန္ႏွင့္ ျခားနား၏။  ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ စာနာ ေထာက္ထားတတ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္သည္ ဒုကၡေရာက္သူကို ကူညီမည္ျဖစ္၏။ လိုအပ္သူကို ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္သည္။ အားငယ္သူကို အားေပး၍ နိမ့္က်သူကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္၏။

ႏွလံုးသားမာျပင္း၍ ၾကင္နာမႈ ကင္းမဲ့သူ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေခါင္းပါးသူ၊ ခက္ထန္ေမာက္မာသူျဖစ္လွ်င္ လူတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ခံစးေနၾကရေသာ ဒုကၡ မ်ားကို စိတ္မ၀င္စားႏိုင္ဘဲ မိမိႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးတစ္ခုကိုသာၾကည့္တတ္သည္။ အျခားသူတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ မဆိုထားဘိ။ အျခားသူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေလမွ မိမိႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္ဟု ယူဆလ်က္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကို ဒုကၡေပးရန္ ၀န္ေလးမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ အတၱႀကီးမားေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေကာင္းစားေရး၀ါဒီတို႔သည္ ဤေလာက၌ လူအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရန္ပင္ မထိုက္ေခ်။

-

လူတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူပီသစြာေနထိုင္ၾကရန္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စာရိတၱမြန္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ကုရ္အာန္က လမ္းညႊန္သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္း လာဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားက လူ႕တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပ၏။ သူဆင္းရဲတုိ႔အေပၚ ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရန္ တုိက္တြန္း၏။ ခိုကိုးရာမဲ့မိဘမ့ဲ ကေလးတုိ႔ကိုကယ္တင္ရန္ႏိုးေဆာ္၏။ ဒုကၡအခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရသူတုိ႔အား ကူညီေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ဤသည့္ လူသားခ်င္းထားရွိအပ္ေသာ ၀တၱရားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ၊ ဆြလာသ္  ၀တ္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္တြဲစပ္လ်က္ အေလးအနက္မိန္႔ဆိုညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အႀကိမ္ႀကိမ္လာရွိသည္။

 -

“အသင္သည္ အစားေပးမည့္ေန႔ကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္သူကို မျမင္သေလာ။

 ထိုသူသည္ (ယသီးမ္)ဘမဲ့ကေလးသူငယ္အား ေမာင္းႏွင္ထုတ္၏။

၄င္းျပင္ ထုိသူသည္ သူဆင္းရဲတို႔အား အစားအစာေကၽြးေမြးရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ျခင္းလည္း မျပဳ။

သို႔ျဖစ္ရာ အၾကင္ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳ သူတုိ႔အဖို႔အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးျခင္းရွိ၏။

ထိုသူတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါ့ေလ်ာ့ၾက၏။

အၾကင္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳသူတုိ႔သည္ ပကာသနႂကြား၀ါျပစားမႈကို ျပဳၾက၏။

၄င္းျပင္ အေသးအဖြဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပင္ အျခားသူတုိ႔အား ငွားရမ္းေပးကမ္းျခင္းမွတားျမစ္ၾက၏။      

ကုရ္အာန္(၁၀၇း ၁-၇)

-

“သို႔ပါလ်က္ ထိုသူသားသည္ ေတာင္ၾကားလမ္းကိုျဖတ္ကူးခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။

စင္စစ္ ေတာင္ၾကားလမ္း ဟူသည္အဘယ္နည္း။ အသင္သိပါသေလာ။

ကၽြန္တစ္ဦးကို ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖစ္၏။

သို႔မဟုတ္ ငတ္မြတ္ေသာေန႔တြင္ ေကၽြးေမြးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေသာ (ယသီးမ္)ဘမဲ့ ကေလးငယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေျမႀကီးေပၚလူးလိမ့္ေနေသာ ဒုကၡိတသူဆင္းရဲကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေကၽြးေမြးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အၾကင္သူတုိ႔၌ အပါအ၀င္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။

၄င္းျပင္ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကို တစ္ဦး သည္းခံၾကရန္ ေလးနက္စြာ ဆံုးမခဲ့ၾကကုန္၏။

ထိုနည္းတူစြာ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကို တစ္ဦး က႐ုဏာတရားထားရွိၾကရန္လည္း ေလးနက္စြာ ဆံုးမခဲ့ၾကကုန္၏။”

ကုရ္အာန္(၉၀း ၁၁-၁၇)

-

အလ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား အသင္တုိ႔သည္ (ယသီးမ္)ဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအား က႐ုဏာေပး ၾကသည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ သူဆင္းရဲတုိ႔အား ေကၽြးေမြးရန္တုိက္တြန္း ႏိုးေဆာ္ ၾကသည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၄င္းျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အေမြပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းက်ံဳးလ်က္ စားသံုးၾကကုန္၏။

ထုိ႔ျပင္အသင္တုိ႔သည္ ဥစၥာပစၥည္းကိုလည္း အလြန္အမင္း တတ္မက္ၾကကုန္၏။

ကုရ္အာန္(၈၉း ၁၇-၂၀)

-

“လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ရွာေဖြဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ယာဘက္သားတို႔မွာကား ဂ်ႏၷတ္ဥယ်ာဥ္မ်ား၌ စံစားၾကရေပမည္။

၄င္းတုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းလ်က္ရွိၾကေပမည္။

“မည္သည့္အရာက အသင္တုိ႔ အား စကရ္ ငရဲသို႔လားေစခဲ့သနည္း”

၄င္းတို႔က ဤသို႔ေျပာဆိုေျဖၾကားေပမည္။

 “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳသူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္မျဖစ္ခဲ့ၾက။

၄င္းျပင္ သူဆင္းရဲတုိ႔အားလည္း ေကၽြးေမြးျခင္းမရွိခဲ့ၾက။

ကုရ္အာန္(၇၄း ၂၈-၄၄)

-

သို႔ျဖစ္ရာ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အၾကင္သူသည္ေပးကမ္းလွဴဒါန္း၏။

၄င္းျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသ၏။

 ၄င္းျပင္ ထိုသူသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ေထာက္ခံ၏။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား လြယ္ကူမႈသို႔ ပို႔ေပးေတာ္မူ၏။

 သို႔ရာတြင္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အၾကင္သူသည္ ေစးနဲတြန္႔တို၏။

၄င္းျပင္ ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကို ျပည့္စံုၿပီဟု မွတ္ယူဆ၏။

သို႔သာမက ထိုသူသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို မေထာက္ခံျငင္းဆန္၏။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား ခက္ခဲမႈသို႔ ပို႔ေပးေတာ္မူ၏။”

ကုရ္အာန္(၉၂း ၅-၁၀)

-

ထို႔ျပင္ အၾကင္သူတုိ႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။

ထိုသူတုိ႔သည္ ထို မုဟာဂ်ိရ္တို႔ မေရာက္လာမီကပင္ အစၥလာမ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကကုန္၏။

 အီမာန္ ယံုၾကည္မႈတြင္ ႀကံ႕ခိုင္စြာရွိၾကကုန္၏။

၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔ထံေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေသာ မုဟာဂ်ိရ္မ်ားအားခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကကုန္၏။

ထို႔ျပင္၄င္းတို႔သည္ ထိုမုဟာဂ်ိရ္မ်ားရရွိၾကေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

မိမိတုိ႔၏ စိတ္ထဲ၌ တစ္စံုတစ္ရာ မေက်နပ္မႈကို ေတြ႕ရွိခံစားၾကရသည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ျပင္ ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ငတ္မြတ္ေနေသာ္လည္း

ထိုမုဟာဂ်ိရ္တုိ႔အား မိမိတို႔ထက္ ဦးစားေပးၾကကုန္၏။

စင္စစ္မည္သူမဆို မိမိအတၱ၏ ေလာဘ ရမၼက္ႀကီးမႈႏွင့္ကင္းလြတ္ေစျခင္းခံရလွ်င္

ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

ကုရ္အာန္(၅၉း ၉)

-

ေဖာ္ျပၿပီး ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္မ်ားက လူ႕အစုအေ၀းအတြင္း၌ ျမင့္မားသည့္ စာရိတၱကို တည္ေဆာက္ရန္၊အခ်င္းခ်င္းၾကင္နာစြာဆက္ဆံၾကရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား၊အေႁခြအရံမ်ားႏွင့္ ေလာကီေရးႂကြယ္၀သူတုိ႔သည္မိမိတို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ခ်ီးျမင့္ထားသည့္  ဤဥစၥာပစၥည္းမ်ားအား အုိးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့မ်ား၊သူဆင္းရဲမ်ားႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးသူငယ္တုိ႔ကို ေ၀ငွေပးကမ္းလ်က္ သာယာေသာ လူ႕အစုအေ၀းကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။

လက္ေတြ႕ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမျပဳဘဲႏႈတ္ျဖင့္အရွင္ျမတ္အားေက်းဇူးတင္႐ံုမွ်ျဖင့္မလံုေလာက္ေခ်။အရွင္ျမတ္ထံမွက႐ုဏာေတာ္ကိုခံစားရလိုလ်င္ မိမိကလည္း လူတုိ႔အား က႐ုဏာျဖင့္ ဆက္ဆံလ်က္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းရေပမည္။

ဤသည့္ လက္ေတြ႕ က႐ုဏာထားရမည့္ပံုစံကို တမန္ေတာ္ျမတ္က လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးသြားခဲ့သည္။ စံျပအျဖစ္သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား ၾကင္နာမႈကို ေပးခဲ့သည္။ အနစ္နာခံခဲ့သည္။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ခဲ့သည္။

-

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္အား လူသားထုတစ္ရပ္လံုးထံ ေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ လူသားအားလံုးအေပၚေက်းဇူးျပဳေတာ္ မူခဲ့သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား စံျပလူသားအျဖစ္ပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စာရိတၱကို အထြတ္ အထိပ္ ေရာက္ေအာင္ ျမင့္မားေစေတာ္မူခဲ့ၿပီး ႐ုပ္နာမ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွစ္ရပ္လံုးကို ေတာက္ေျပာင္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယတ္ေတာ္မ်ားစြာက တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ရည္တုိ႔ကို ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပထားေပသည္။

-

မုခ်ဧကန္၊ အသင္(တမန္ေတာ္)သည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာ စာရိတၱေပၚတြင္ရွိ၏။

ကုရ္အာန္(၆၈း ၄)

-

သို႔ျဖစ္ရာ အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ က႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္သာလ်င္

ထိုသူတုိ႔ႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာဆက္ဆံခဲ့ေလၿပီ။ အကယ္၍သာ အသင္သည္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသူ၊

စိတ္သေဘာ ၾကမ္းၾကဳတ္သူျဖစ္ခဲ့ပါလ်င္ ထိုသူတို႔သည္ အသင္၏အပါးမွ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ

ထြက္ခြာသြားၾက မည္မွာ မခၽြတ္ဧကန္တည္း။

ကုရ္အာန္ (၃း ၁၅၉)

-

“ဧကန္ပင္ အသင္တုိ႔အနက္မွ တမန္ေတာ္တစ္ပါးသည္ အသင္တုိိ႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။

အသင္တုိ႔ေတြႀကံဳရေသာ ဒုကၡသည္ ထို တမန္ေတာ္အေပၚ၌ ၀န္ေလးလွ၏။

၄င္းျပင္ ထိုတမန္ေတာ္ သည္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းရာကို အာသာဆႏၵျပင္းျပစြာ တက္မက္သူျဖစ္၏။

မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူ အလြန္သနားၾကင္နာတတ္သူလည္းျဖစ္၏။

ကုရ္အာန္(၉း ၁၂၈)

-

ေဖာ္ျပပါကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယသ္ေတာ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈပံုစံသည္ က႐ုဏာအတိျဖစ္၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အၾကည့္တိုင္းတြင္ က႐ုဏာရွိ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား၌က႐ုဏာသံပါ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏လႈပ္ရွားမႈတိုင္းသည္ က႐ုဏာ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ေလ့လာလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို သေဘာထားႀကီးသူ၊ ခြင့္လြတ္မႈအားႀကီးသူ၊ ၾကင္နာတတ္သူ၊ အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သူအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ႏွလံုးသားသည္ သူစိမ္း၊ သူက်က္၊ ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ၊ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ မခြဲျခားဘဲ အားလံုးအေပၚ က႐ုဏာထားေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားက သက္ေသျဖစ္သည္။

 

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ နဗီအျဖစ္ကို ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရၿပီး အခ်ိန္မွစ၍ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ရွိ ကာဖိရ္ ျငင္းပယ္သူတုိ႔၏ ဒုကၡေပးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

 တမန္ေတာ္ျမတ္အား အဆံုးစီရင္ရန္ အထိပင္ ႀကံစည္အားထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤသည့္ အေျခအေန၌ပင္လွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္က အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံ-

“အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ။ 

လမ္းမွန္ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူပါ။

၄င္းတုိ႔သည္ မသိနားမလည္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္”ဟု

ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

-

တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ အစၥလာမ့္အတြက္ ဒုကၡေပါင္းစံုကို ခါးစီးခံခဲ့ရေသာ မိခင္မြန္အာအိရွဟ္သခင္မက-

 “အို-တမန္ေတာ္ျမတ္္၊

အုဟုဒ္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေန႔ရက္ထက္ပို၍ ျပင္းထန္ေသာေန႔ကို တမန္ေတာ္ႀကံဳခဲ့ဘူးသေလာ”ဟု ေမးေလွ်ာက္ရာ

တမန္ေတာ္ျမတ္က

 “အုဟုဒ္ စစ္ပြဲေန႔ထက္ ဆိုးရြားေသာေန႔တစ္ေန႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ တမန္ေတာ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တမန္ေတာ္၏ ဘ၀၌ ထိုေန႔ထက္ဆိုးရြားေသာ ဒုကၡကို မေတြ႕ခဲ့ရဘူးေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေတာင္ၾကားအရပ္၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာေန႔၏ ဒုကၡသည္ ဒုကၡဟူသမွ်တြင္ အဆုိးရြားဆံုးဒုကၡျဖစ္ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အိဗ္ႏုအဗ္ဒိ ယာလီလ္ အိဗ္ႏုအဗ္ဒိ ကိလာလ္ဆိုသူအား အစၥလာမ္ကို တင္ျပခဲ့ရာ

သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့။ သို႔သာမက ကၽြႏ္ုပ္အား ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့ၾကသျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပန္ခရီးတစ္ေနရာ၌ သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သတိျပန္ရလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ နဂ်ဒ္နယ္နိမိတ္အစြန္ရွိ ေတာင္စြယ္တစ္ခု၌ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရ၏။

၄င္းျပင္ မိုးသားတိမ္လိပ္တစ္ခုသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား အရိပ္မိုးထားသည္ကိုလည္းျမင္ရသည္။

ထိုမိုးသား၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဂ်ိဗ္ရိလ္ေကာင္းကင္တမန္အား ျမင္ရသည္။

ဂ်ိဗ္ရိလ္က ကၽြႏ္ုပ္အား

“အိုတမန္ေတာ္

အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ အမ်ိဳးသားမ်ားက အသင္အား မည္သုိ႔မည္ပံု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားေတာ္မူ၏။

အသင့္အား ၄င္းတုိ႔က မည္သို႔မည္ပံုတုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္းသိေတာ္မူ၏။

သို႔ျဖစ္ရာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ေတာင္မ်ား၏ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကို အသင့္ထံေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

၄င္းအား အသင္ႏွစ္သက္ရာ ညႊန္ၾကားေလ”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ထိုခဏ၌ပင္ ေတာင္မ်ား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထံလာေရာက္လ်က္

“အိုတမန္ေတာ္၊

အကယ္၍ အသင္အလိုရွိပါလ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၄င္းတို႔အား ေတာင္မ်ားျဖင့္ ညႇပ္၍ ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ပါသည္”ဟု

ေလွ်ာက္ထား၏။ ကၽြႏ္ုပ္က

“ဤသို႔ မဖ်က္စီးပါႏွင့္။၄င္းတုိ႔၏ အဆက္အႏြယ္မွ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာလ်င္ ကိုးကြယ္ၾကၿပီး

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အျခားအရာကို ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္ျခင္းမရွိသူတို႔ ေပါက္ဖြားလာမည္ကို

ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္”ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-

ဤသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ နက္႐ႈိင္းသည့္ က႐ုဏာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ မိမိႏွင့္ ေနာက္လိုက္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဒုကၡေပးခဲ့ၾကေသာ ကာဖိရ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိ၏က႐ုဏာေတာ္ကို ရန္သူမ်ားအေပၚ လြမ္းၿခံဳထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိဒုကၡေပးမႈကို ဥေပကၡာျပဳ၍ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ မက္ထားမႈသည္ အမွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားသည္ အစၥလာမ့္အတြက္ ရြ႕ံရြ႕ံခၽြံခၽြံစြန္႔စားခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ခါလိဒ’္ အိဗ္ႏု၀လိဒ’္၊ မအရ္အိဗ္ႏုလ္အာဆြ္၊ အိက္ရမဟ္ အိဗ္ႏုအဘီဂ်ဟလ္၊ ဆြာဖ္၀ါန္အိဗ္ႏုအ္မိုက္ယဟ္၊ အလ္၀လီဒ္အိဗ္ႏုအုက္ဗဟ္ စေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္အသီးအပြင့္မ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ၄င္းကာဖိရ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ အစၥလာမ္ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္သည္ အစၥလာမ္ကို အသက္ေပးကာကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာအႏွံ႕ျပန္႔ႏွံေစခဲ့ၾကသည္။

-

အဗူဟု႐ိုင္ရဟ္က ဤသို႔ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

“နဗီတိုင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မလြဲမေသြ လက္ခံေတာ္မူမည့္ ဆုေတာင္းကို ရရွိၾကၿပီး

နဗီတိုင္းက မိမိတို႔ရရွိၾကေသာ ဆုေတာင္းကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္မူကား

ကၽြႏ္ုပ္၏ဆုေတာင္းကို ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အြမၼဒ္သားမ်ားအတြက္ အသနားခံ ရွဖာအသ္ျပဳရန္

 သိမ္းဆည္းထား၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္ရွိပါလ်င္ (ရွရိက္) အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္သူမ်ားမွအပ

 ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ အြမၼသ္သည္ ထိုရွဖာအသ္အသနားခံမႈကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

-

အဗူဟု႐ိုင္ရဟ္က ဤသို႔ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ေန႔သ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိအတြက္ အက်ႌတစ္ထည္၀ယ္ရန္ ဒိရ္ဟမ္ဒဂၤါးရွစ္ျပားကို ယူေဆာင္လ်က္

ေစ်းသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ လမ္း၌ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ငိုေကၽြးေနေသာ ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို ျမင္လ်င္

“အသင္မအဘယ္ေၾကာင့္ ငိုေကၽြးေနသနည္း”ဟု ေမး၏။

ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးငယ္က

“အိုတမန္ေတာ္

ကၽြန္မ၏သခင္က ဒိရ္ဟမ္ႏွစ္ျပားျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္ ကၽြန္မကို ခိုင္းေစလိုက္ပါသည္။

ယခု ထိုဒိရ္ဟမ္ ႏွစ္ျပား မည္သည့္ိေနရာတြင္ က်ေပ်ာက္သည္ကို ကၽြန္မမသိပါ။

ကၽြန္မအိမ္သို႔ျပန္ရန္လည္း မ၀ံ့ပါ။ သခင္ႏွိပ္စက္မည္ကို ေၾကာက္ပါသည္”ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္က ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးငယ္အေပၚ က႐ုဏာသက္ေတာ္မူၿပီး

မိမိ၌ရွိေသာ ဒိရ္ဟမ္ရွစ္ျပား အနက္ ႏွစ္ျပားကို ေပးကမ္းလိုက္၏။

ထို႔ေနာက္ ေစ်းသို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားၿပီး မိမိအတြက္ အက်ႌ တစ္ထည္ကို ဒိရ္ဟမ္(၃)ျပားျဖင့္၀ယ္ခဲ့သည္။

အျပန္လမ္း၌ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အာဟာရျပတ္လတ္ လ်က္ ပိန္လွီ တံုရီေနေသာ အဖိုးအိုတစ္ဦးကို ေတြ႕ျပန္၏။

ထိုအဖိုးအိုက

“ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဤနံငယ္ပိုင္းမွအပ အျခား၀တ္စရာ မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္အား ၀တ္စရာအ၀တ္ေပးၾကပါ။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အ၀တ္အစား လွဴဒါန္းသူကို ဂ်ႏၷသ္၏ ပိုးထည္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါေစ”ဟု

ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံ လ်က္ရွိ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အဖိုးအိုအေပၚ က႐ုဏာသက္လ်က္ မိမိ၀ယ္လာသည့္ အက်ႌကို ထိုအဖိုးအိုအား ေပးကမ္းလိုက္ၿပီး ေ

စ်းသို႔တစ္ဖန္ ျပန္၍ က်န္ရွိေသာ ဒိရ္ဟမ္ ဒဂၤါး(၃)ျပားျဖင့္ အက်ႌကို ထပ္မံ၀ယ္ကာျပန္လာခဲ့သည္။

အျပန္လမ္း၌ ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးငယ္အား အိမ္မျပန္ေသးဘဲ ငိုေကၽြးလ်က္ပင္ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သျဖင့္

တမန္ေတာ္ျမတ္က

“အိုသူငယ္မ၊ အသင္မကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဒဂၤါးႏွစ္ျပားေပးခဲ့ၿပီမဟုတ္ေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုေကၽြးေနရျပန္သနည္း” ဟု ေမးရာ

ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးငယ္က “မွန္ပါသည္ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မအိမ္အျပန္ေနာက္က်သည့္အတြက္ သခင္ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းမည္ကို

ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ငိုေကၽြးေနပါသည္။ ကၽြန္မအိမ္မျပန္၀ံ့ပါ”ဟု ေျပာ၏။

ထိုအခါ က႐ုဏာရွင္ တမန္ေတာ္က

“သူငယ္မ မငိုႏွင့္ အသင္မကၽြႏ္ုပ္ကို လမ္းျပ၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ အသင္မ၏သခင္ထံပို႔ေဆာင္ေပးမည္။ အသင္မကို

အျပစ္မေပးရန္ ေတာင္းပန္ေပးပါမည္”ဟုဆိုလ်က္ ကၽြန္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အတူ သူမ၏သခင္ အိမ္ရွိရာၿမိဳ႕စြန္သို႔သြားခဲ့သည္။

အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အိမ္ထဲဆီမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကို ၾကားရသျဖင့္

တံခါးမႀကီးႏွင့္ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ရပ္လ်က္ စလာမ္ေမတၱာပို႔သ၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္၏။

အိမ္ထဲမွ မည္သည့္ တုန္႔ျပန္သံကိုမွ် မၾကားရေသာအခါ ဒုတိယအႀကိမ္စလာမ္ဆိုႏႈတ္ဆက္၏။

တုန္႔ျပန္သံ မၾကားရသျဖင့္ တတိယ အႀကိမ္ စလာမ္ဆိုႏႈတ္ဆက္ျပန္၏။

ထိုအခါက်မွသာ အိမ္တြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျပန္လည္ စလာမ္ဆို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။

 တမန္ေတာ္ျမတ္က

“ကၽြႏ္ုပ္အသင္မတို႔အား စလာမ္ဆို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ သည္ကို အသင္မတုိ႔ မၾကားၾကသေလာ”ဟုေမးလွ်င္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက “တမန္ေတာ္စလာမ္ဆို ႏႈတ္ဆက္သံကို အစကတည္းက ကၽြန္မတို႔ၾကားၾကပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ တမန္ေတာ္၏ ေရႊႏုတ္ေတာ္မွ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ မိသားစုအေပၚ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းသည္ကို

အႀကိမ္ႀကိမ္ခံယူလို ၾကသျဖင့္ျပန္လည္မတံု႔ျပန္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဧမၿပံဳးေတာ္မူလ်က္

“ဤသူငယ္မသည္ အသင္မတုိ႔ခိုင္းေစသည့္ တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းရွိခဲ့သျဖင့္

အသင္တုိ႔အျပစ္ေပး ႐ိုက္ပုတ္ မည္ကို စိုးရိမ္ေနရွာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူမ၏ ကိုယ္စားေတာင္းပန္ရန္

အသင္မတို႔ထံလာခဲ့သည္။ သူမကို အသင္မတို႔ခြင့္လြတ္မည္ေလာ”ဟုေမးရာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

“အိုတမန္ေတာ္၊

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမတို႔သည္ တမန္ေတာ္ႏွင့္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို သက္ေသျပဳလ်က္ဆိုပါမည္။

ယခုမွစ၍ သူမသည္ ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္လပ္သူျဖစ္ပါၿပီ”ဟုဆိုၾက၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ႀကီးစြာပီတိျဖစ္လ်က္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္

“ခ်ီးမြမ္းသမွ်သည္အလ’ာဟ္ အရွင္ျမတ္အဖို႔သာတည္း။

 ဤဒိရ္ဟာမ္ရွစ္ျပားသည္ အလြန္ပင္ မဂၤလာရွိလွ၏။

ထိုဒိရ္ဟာမ္မ်ားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္သူသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကိုရသည္။

ေၾကကၽြန္သည္လည္း ကၽြန္အျဖစ္မွ ကၽြတ္လြတ္ရသည္။

အ၀တ္ အစားမရွိသူႏွစ္ဦးသည္လည္း ၀တ္စရာအ၀တ္တစ္ထည္စီရသည္”ဟု

 ၾကည္ႏူးစြာေရရြတ္ေန၏။

-

ဤသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ က႐ုဏာကို ေဖာ္ျပေသာ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏။

ေမတၱာက႐ုဏာျဖင့္ လႊမ္းေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေလ့လာ၍ စံအျဖစ္ထားလ်က္ လက္ေတြ႕က႐ုဏာတရားပြားမ်ားၾကပါစို႔။

-

ေမာင္လာနာ အဗ္ဒုရ္ရဟီမ္ ျမင့္လြင္ (က်ဳံဒိုး)

B.E(Met)၊မဒနီ၊ အလ္အဇ္ဟရ္-ကိုင္႐ုိ

အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴး

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္

(၁၄၈၅-တမန္ေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းမွ)