THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL ( HQ )

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဆရာ ဘီလာလ္ ရန္ႏုိင္ - ေျမာင္းျမ)

 
(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္
 
ဘာသာေရးေလးစားသည္မွာ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသညေကာင္း၏။ သို႕ေသာ္ယခုေခတ္ ဘာသာေရးေလးစားသူမ်ား ၊ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူ ဆည္းပူး သူမ်ား၊ ဘာသာေရးပညာတတ္မ်ားက ေခတ္ပညာမ်ားကုိ မသင္ေကာင္းသည့္အလားထင္ျမင္၊ ယူဆ ၊ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႕ခ်ီေနၾကသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ 

ယခုေခတ္ပညာမ်ားသည္ ယဟူဒီ/နစြာရာနီတို႕၏ ပညာမ်ားမဟုတ္။ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား တတ္သိခဲ့ေသာပညာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ ျပလိုက္ ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြရသည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

“အမွန္ပင္ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္ ၊ အဟ္ကားမ္က်မ္း) ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ညႊန္ျပေသာ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားမွာ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနည္း။ မည္သည့္တမန္ေတာ္သခင္သည္ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့သနည္း။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ထဲမွာ အေျဖရွာရပါမည္။

 

(၁) ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္ အာဒမ္ သခင္ (Adam)

(အလႅာဟ္သည္) အာဒမ္အားအရာအားလံုး၏ အမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။(၂:၃၁)

ထို႕ေနာက္၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕ကိုယ္အေပၚ ဂ်ႏၷသ္မွသစ္ရြက္(မ်ား)ျဖင့္ စတင္ဖံုးအုပ္ ခဲ့ၾက ၏။…(၇း၂၂)

ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္သည္ သက္ရွိသက္မဲ့ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့အရာအားလံုး၏ အမည္ နာမ (Definition) ၊  အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ (Tailoring) တို႕ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၂) တမန္ေတာ္ ႏူးဟ္ သခင္ (Noah)

-၄င္းျပင္သင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္အရ သေဘၤာတည္ေဆာက္ပါေလ၊ …(၁၁း၃၇)

-ထို႕ေနာက္ (ထိုတမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္)သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေလ၏။ . . .(၁၁း၃၈)

-၄င္းေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၄င္းတို႕ကိုတင္ေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပုိးၾကား ၀ပ္တြားလ်က္ ရွိသည္။…(၁၁း၄၂)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္သည္ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ(Ship Building Engineering) ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအတတ္ ပညာ (Marine Science) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၃) တမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္ သခင္ (Abraham)

-ထို႔ျပင္တစ္ခါက အစ္ဘရာဟီးမ္ ႏွင့္ အစၥမာအီးလ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္၏ေက်ာက္နံရံကို ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ . . .(၂း၁၂၇)

-ထိုသူ၏အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ဘရာဟီးမ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုျပဳခဲ့သူ (ဘုရင္)ကို အသင္မျမင္ခဲ့ေလသေလာ . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တြင္လည္းၾကည့္)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္သည္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ    (Civil Engineering) ၊ ေလွ်ာက္လဲေျပာ ဆိုတတ္ေသာ အတတ္ပညာ (Argumentation) ၊ စကားေျပာ/ တရား ေဟာ အတတ္ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၄) တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ သခင္ (Ismail)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ (၂း၁၂၇)မွတ္တမ္းအရ၊တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္သည္လည္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ဗိသုကာအတတ္ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၅) တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ သခင္ (Joseph)

.. .၄င္းျပင္ ငါအရွင္သည္ထိုသူ(ယူစြဖ္)အားစကားမ်ား၏အနက္သေဘာကို သင္ၾကားျပသရန္. . .(၁၂း၂၁)

(ယူစြဖ္က) (အရွင္မင္းႀကီးသည္) ကၽြႏု္ပ္အားတိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႔အပ္ပါေလ၊ အမွန္ပင္ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္သူ၊အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေျပာခဲ့ေလ၏။(၁၂း၅၅)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္သည္ စီးပြားစီမံမႈအတတ္ပညာ (Economic Management) ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ (Administrative Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၆)         တမန္ေတာ္ မူစာ သခင္ (Moses) 

-…၄င္းျပင္သူ(မူစာ) ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္အသိ ပညာကိုေပးခဲ့၏။

-…ထိုအခါမူစာသည္ ထိုသူကို လက္သီးျဖင့္ထိုးအဆံုးစီရင္လိုက္ေလသည္။. . .(၂၈း၁၅)

-…သင္သည္တုိင္းျပည္တြင္ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူျဖစ္ရန္သာလွ်င္ အလိုရွိေပသည္။ . . .(၂၈း၁၉)

-. . .၄င္းျပင္အရွင္မူစာအား က်မ္းဂန္ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ . . .(၁၁း၁၁၀)

- . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)

-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင္ထြက္သြား၊သင္သည္ ဤဘ၀တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိရဟု ေျပာရမည္ဟု (စီရင္ခ် က္ခ်မွတ္)ေျပာခဲ့သည္။ . . .(၂၀း၉၇)

-ထို႔ျပင္ကၽြန္ေတာ္၏လွ်ာမွ အထံုးကိုေျဖေပးေတာ္မူပါ။ကၽြန္ေတာ့္စကားကို နားလည္ေစၾကရန္(ျဖစ္ပါသည္)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္မူစာသည္ လက္ေ၀ွ႔/သိုင္း/တိုက္ခုိက္မႈ အတတ္ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art) ၊ဥပေဒပညာ(Law) ၊ တရားစီရင္ေရး အတတ္ပညာ (Judicial Art) စကားေျပာအတတ္ပညာ (Eloquent Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၇) တမန္ေတာ္ ဟာရူန္ သခင္ (Aron)

-. . .၎ျပင္ကၽြန္ေတာ္(မူစာ)၏အိမ္ေထာင္စုသားအနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၀ဇီးရ္(၀န္ႀကီး/ကူညီသူ)ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္ ေတာ္၏ေနာင္ေတာ္ ဟာရူန္အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းအရ တမန္ေတာ္ ဟာရူန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၈) တမန္ေတာ္ ဒါ၀ူးဒ္ သခင္ (David)

-. . .ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္စုလုိင္မာန္ တို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္၏။. . . (၂၁း၇၈)

- ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား သင္တို႔အက်ိဳးငွာသံခ်ပ္အက်ႌျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ သင္တို႔စစ္တိုက္ ရာတြင္ သင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။. . .(၂၁း၈၀)

- . . .အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား မိမိထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားခဲ့၏။အိုေတာင္တို႕ အသင္တို႔သည္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္အတူ ငါအရွင္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း သီဆိုၾက၊ ထို႔အတူငွက္မ်ားလည္း(သီဆိုၾက)၊ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္အဖို႔ ငါအရွင္သည္ သံကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေတာ္မူ၏။

. . .ဒါ၀ူးဒ္သည္ ဂ်ာလူးဒ္ကိုကြပ္မ်က္ခ့ဲ၏။ထို႔ေနာက္အရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား အာဏာ၊ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သူအလိုရွိေသာပညာ တို႔ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္သည္တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judical Art)၊ သံခ်ပ္ ကာအက်ႌအတတ္ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပေဒပညာ(law)၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ   (Music and Singing Art) ၊သိုင္း/တိုက္ခိုက္မႈအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည္(သတၱဳ အင္ဂ်င္နီ ယာ အတတ္ ပညာ)              (Meatl Engineering) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၉) တမန္ေတာ္ စုလိုင္မာန္ သခင္ (Solomon)

-စုလိုင္မာန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအခါ၀ယ္။(၂း၁၀၂)

-ထိုအခါငါအရွင္သည္ စုလိုင္မာန္အားယင္းအမႈ၏(အဆုံုးအျဖတ္)ကိုသိနားလည္ေစခဲ့၏။ငါအရွင္သည္(၎တို႔အား)ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္အသိအညာကိုေပးအပ္ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)

…ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးခံရ၏။၎ျပင္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)

ထို႔ျပင္စုလို္င္မာန္အတြက္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို စုရံုးေစခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)

ငါ၏စာ(သ၀ဏ္)ကိုယူသြားၿပီး၎(ဘုရင္မ)တို႔ထံခ်ေပး။. . .(၂၇း၂၈)

၎ျပင္(ငါအရွင္သည္)စုလုိင္မာန္အတြက္ေလကိုအမိန္႔ကိုနာခံေစ၏။ . . .(၃၄း၁၂)

ထို႔ျပင္(ငါအရွင္သည္)သူ႔အတြက္ေၾကးနီေခ်ာင္းစီးေစခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)

. . .၎တုိ႕သည္(စုလုိင္မာန္၏)အက်ိဳးငွာ ၎အလိုရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ရုပ္တုမ်ား၊ေရကန္ႀကီးမ်ားတမွ်ရွိ ဇလံု၊အင္တံု မ်ား၊မေျပာင္းမေရႊ႔ႏိုင္ေသာအိုးႀကီးမ်ားကို လုပ္ေပးၾကသည္။ . . .(၃၄း၁၃)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ စုလုိင္မာန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊စစ္ပညာ(Military Art)၊ သံတမန္အတတ္ပညာ(Diplomacy)၊ေလေၾကာင္းအတတ္ပညာ(Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊ၿမိဳ႔ ျပအင္ ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန္းပုအတတ္ပညာ(Sculpture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၀) တမန္ေတာ္ ဟူးဒ္ သခင္ (Hud)

-ထို႔ျပင္သင္တို႔သည္ အၿမဲထိုင္ေနၾကရမည္ကဲ့သိုတိုက္တာေဂဟာမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ . . .(၂၆း၁၂၉)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အားဒ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ (Architecture) တုိ႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၁) တမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္ သခင္ (Salih)

. . ေျမျပင္၏ႏူးညံ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခမ္းနားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကတည္ေဆာက္ၾကသည့္အျပင္ ေတာင္မ်ားကိုေဖါက္ ၍ေနအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။. . .(၇း၇၄)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆမူးဒ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ(Architecture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၂) တမန္ေကာ္ ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ သခင္

- အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္)အားကမၻာေျမ၀ယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေပးခ့ဲ၏။ထို႔ျပင္ငါအရွင္သည္ ၎အား (ဥစၥာ ပစၥည္းလက္နက္ကိရိယာ)အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)

- သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္ လမ္းတစ္ခုကို လိုက္ခဲ့သည္။. . .(၁၈း၈၅)

- ငါအရွင္သည္ အိုဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ ၊ သင္သည္၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္ ၊ ေထာက္ထားညႇာတာႏုိင္၊(ႀကိဳက္ရာျပဳႏုိင္) သည္။. . .(၁၈း၈၆)

- . . .ယင္းေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္စကားနားမလည္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႔ခဲ့သည္။(၁၈.၉၃)

-  . . .ကၽြႏု္ပ္သည္သင္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား၀ယ္အလြန္ခိုင္ခံ့ျမင့္မားေသာ တံတိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။(၁၈း၉၅)

-  . . . (အရည္က်ိဳထားေသာေၾကးနီကို)ကၽြႏ္ုပ္ထံယူခဲ့ၾက ၊ဤသံျပားေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္သြန္းေလာင္းအံ့။(၁၈း၉၆)

- . . .(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္က)ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ -မည္သူမဆိုမတရားျပဳၿမဲျပဳေနက . . ။(၁၈း၈၇)

- ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art)၊ ခရီးသြားအတတ္ပညာ  (Tourism)၊စစ္ပညာ (Military Art)၊  ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတတ္ပညာ(Civil Engineering)၊သတၱဳအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ     (Metal Engineering)၊ေဟာ ေျပာမႈအ တတ္ပညာ(Preaching Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၃) တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာ သခင္ (Zakria)

ငါအရွင္သည္(ဇကၠရီယာ)၏ပန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံ၍၎အားသား ယဟ္ယာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ . . .(၂၁း၉၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာသခင္၏ သားသမီးေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နည္းအတတ္ပညာ(Child caring Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၄) တမန္ေတာ္ အီစာ သခင္ (Jesus)

. . .၎ျပင္ငါအရွင္သည္ (အီစာအား) အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုခ်ီးျမႇင့္၏။ထိုက်မ္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏွင့္အလင္းေရာင္ရွိ၏။ .. .(၅း၄၆)

-သင္သည္ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း ၊ အရြယ္ရသည့္အခါ၌လည္းေကာင္း လူတို႔ကို(ေဟာ)ေျပာခဲ့သည္။

၎ျပင္သင့္အားက်မ္းဂန္၊အသိပညာ၊ေတာင္ရားဟ္က်မ္းႏွင့္အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုသင္ေပးခဲ့၏။

၎ျပင္တစ္ခါတရံသင္သည္ ေျမျဖင့္ငွက္ရုပ္ကိုငါအရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ယင္းအရုပ္ထဲသို႔မႈတ္ရာငါအရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ငွက္ ျဖစ္သြား၏။

၎ျပင္တခါတရံသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေသသူကို ရွင္ျပန္ထြက္ေစခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ အီစာသခင္၏ဥပေဒပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ္ပညာ (Linguistic)၊ပန္းပုအတတ္ပညာ (Sculpture)၊ မ်က္စိအထူးက ု(Eye Specialist) ၊ အေရျပားအထူးကု(Dermatologist)၊ ေဆးအတတ္ပညာ(Medicine)တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၆) တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္ သခင္ (Muhammad)

စီရာသိ(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အထုပၸတၱိက်မ္းမ်ား)ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္-

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ(Husbandry) ၊ ေရကူးအတတ္ပညာ(Swimming)၊ စစ္သတင္း/လက္နက္ စုေဆာင္းမႈအတတ္ပညာ(Military Art)တို႔ကိုတတ္ သိခ့ဲသည္။

လူရြယ္ဘ၀တြင္ သိုင္းအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန္သြယ္ေရးအတတ္ပညာ(Trading) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

လူႀကီးဘ၀တြင္ ဥပေဒပညာ(law) ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ္ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ္ ပညာ(Architecture)၊ သင္ၾကားေရးအတတ္ ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judicial Art) ၊ ေဟာေျပာ မႈအတတ္ပညာ(Preaching Art) စသည္ျဖင့္ စြယ္စံုတတ္သိခဲ့သည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္အထုပၸတၱိ ၊ ေမာ္လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတြဲမ်ား)

ထိုသို႔ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ (Major) အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီး အ လိုက္သင္ၾကားေပးေနေသာ- ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (Universities of Medicine) နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (University of Technology) တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ (University of Veternary and Husbandary)  စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္      (University of Agriculture) ၊(တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အန္စြာရီအေဆြေတာ္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာအတတ္ပညာ) ေရ ေၾကာင္း(အင္ဂ်င္နီယာ)တကၠသိုလ္(University of Marine (Engineering) Science) -ေလေၾကာင္း တကၠသို္လ္ (University of Aeronaurtical) -စိးပြားေရးတကၠသိုလ္ (University of Economics) -သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (University of Nursing) [တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး အာအိရွာ သခင္မႀကီး တတ္သိခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ (Defence Service Accedamy) ပညာေရးတကၠသိုလ္ (University of Education) ဥပေဒ၊၀ိဇၨာ-သိပၸံမ်ား သင္ေပးေသာတကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္(မ်ား) (Arts and Science Universities) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စစ္ပညာ ၊ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာေဖာင္ႀကီးကဲ့သို႔သင္တန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ၊ အားက စား သိပၸံ စသည္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္၍ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ ထိုတမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႔ရ (အီမာန္ရွင္)(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမာန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္က -

“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ္မင္န္) ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရတနာသိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ ရေအာင္ ယူရမယ္။“

ဟုေဟာၾကားထားရာ ေခတ္တၠသိုလ္မ်ားမွေပးေနေသာ ေခတ္ပညာမ်ားမွာလည္း တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ပညာအေမြမ်ားပင္ ျဖစ္၍မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား မရ ရေအာင္ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသတည္း။

''အိုအရွင္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားဤေလာက၌လည္းလွပေစပါ။ေနာင္တမလြန္၌လည္းလွပေစပါ။အျပစ္မီးေဘးမွလည္းကင္းေ၀း ေစပါ။''

ေခတ္ပညာတတ္မွ ဤေလာက၌လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာေရးပညာတတ္မွ တမလြန္ေလာက၌ လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ တတ္ေသာပညာကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မွ ပူပန္ေသာကကင္းေ၀းရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာမွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ အရာမဟုတ္။အစၥလာမ္၏ တမန္ေတာ္သခင္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ကိုခ်စ္လွ်င္၊ တမန္္ေတာ္သခင္မ်ားကိုခ်စ္လွ်င္ ေခတ္ပညာ(မ်ား)လည္း တတ္သိလိမာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

ဘီလာလ္-ရန္ႏုိင္ 

(ေျမာင္းျမ)

 

 

(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္

by Myo Tint Than on Monday, June 25, 2012 at 5:08pm ·
 

                 

ဘာသာေရးေလးစားသည္မွာ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသည္မွာလည္း ေကာင္း၏။ သို႕ေသာ္ယခုေခတ္ ဘာသာေရးေလးစားသူမ်ား ၊ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူ ဆည္းပူးသူမ်ား ၊ ဘာသာေရးပညာတတ္မ်ားက ေခတ္ပညာမ်ားကုိ မသင္ေကာင္းသည့္အလား ထင္ျမင္၊ယူဆ ၊ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႕ခ်ီေနၾကသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ 

ယခုေခတ္ပညာမ်ားသည္ ယဟူဒီ/နစြာရာနီတို႕၏ ပညာမ်ားမဟုတ္။ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား တတ္သိခဲ့ေသာပညာ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ ျပလိုက္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြရသည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

“အမွန္ပင္ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္ ၊ အဟ္ကားမ္က်မ္း) ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ညႊန္ျပေသာ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားမွာ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနည္း။ မည္သည့္တမန္ေတာ္သခင္သည္ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့သနည္း။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ထဲမွာ အေျဖရွာရပါမည္။

(၁)ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္ (Adam)

(အလႅာဟ္သည္) အာဒမ္အားအရာအားလံုး၏ အမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။(၂:၃၁)

ထို႕ေနာက္၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕ကိုယ္အေပၚ ဂ်ႏၷသ္မွသစ္ရြက္(မ်ား)ျဖင့္ စတင္ဖံုးအုပ္ ခဲ့ၾက ၏။…(၇း၂၂)

ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္သည္ သက္ရွိသက္မဲ့ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့အရာအားလံုး၏ အမည္ နာမ (Definition) ၊  အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ (Tailoring) တို႕ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္ (Noah)

-၄င္းျပင္သင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္အရ သေဘၤာတည္ေဆာက္ပါေလ၊ …(၁၁း၃၇)

-ထို႕ေနာက္ (ထိုတမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္)သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေလ၏။ . . .(၁၁း၃၈)

-၄င္းေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၄င္းတို႕ကိုတင္ေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပုိးၾကား ၀ပ္တြားလ်က္ ရွိသည္။…(၁၁း၄၂)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္သည္ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ ပညာ       (Ship Building Engineering) ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအတတ္ ပညာ (Marine Science) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္(Abraham)

-ထို႔ျပင္တစ္ခါက အစ္ဘရာဟီးမ္ ႏွင့္ အစၥမာအီးလ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္၏ေက်ာက္နံရံကို ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ . . .(၂း၁၂၇)

-ထိုသူ၏အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ဘရာဟီးမ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုျပဳခဲ့သူ (ဘုရင္)ကို အသင္မျမင္ခဲ့ေလသေလာ . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တြင္လည္းၾကည့္)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္သည္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ    (Civil Engineering) ၊ ေလွ်ာက္လဲေျပာ ဆိုတတ္ေသာ အတတ္ပညာ (Argumentation) ၊ စကားေျပာ/ တရား ေဟာ အတတ္ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၄)တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္ (Ismail)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ (၂း၁၂၇)မွတ္တမ္းအရ၊တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္သည္လည္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ဗိသုကာအတတ္ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၅) တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္(Joseph)

.. .၄င္းျပင္ ငါအရွင္သည္ထိုသူ(ယူစြဖ္)အားစကားမ်ား၏အနက္သေဘာကို သင္ၾကားျပသရန္. . .(၁၂း၂၁)

(ယူစြဖ္က) (အရွင္မင္းႀကီးသည္) ကၽြႏု္ပ္အားတိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႔အပ္ပါေလ၊ အမွန္ပင္ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္သူ၊အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေျပာခဲ့ေလ၏။(၁၂း၅၅)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္သည္ စီးပြားစီမံမႈအတတ္ပညာ (Economic Management) ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ (Administrative Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၆)တမန္ေတာ္မူစာသခင္(Moses)

-…၄င္းျပင္သူ(မူစာ)အရြယ္ေရာက္ၿပီးအသိဥာဏ္ရင့္သန္လာေသာအခါ ငါအရွင္သည္သူအား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္အသိ ပညာကိုေပးခဲ့၏။

-…ထိုအခါမူစာသည္ ထိုသူကို လက္သီးျဖင့္ထိုးအဆံုးစီရင္လိုက္ေလသည္။. . .(၂၈း၁၅)

-…သင္သည္တုိင္းျပည္တြင္ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူျဖစ္ရန္သာလွ်င္ အလိုရွိေပသည္။ . . .(၂၈း၁၉)

-. . .၄င္းျပင္အရွင္မူစာအား က်မ္းဂန္ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ . . .(၁၁း၁၁၀)

- . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)

-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင္ထြက္သြား၊သင္သည္ ဤဘ၀တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိရဟု ေျပာရမည္ဟု (စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္)ေျပာခဲ့သည္။ . . .(၂၀း၉၇)

-ထို႔ျပင္ကၽြန္ေတာ္၏လွ်ာမွ အထံုးကိုေျဖေပးေတာ္မူပါ။ကၽြန္ေတာ့္စကားကို နားလည္ေစၾကရန္(ျဖစ္ပါသည္)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္မူစာသည္ လက္ေ၀ွ႔/သိုင္း/တိုက္ခုိက္မႈ အတတ္ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art) ၊ဥပေဒပညာ(Law) ၊ တရားစီရင္ေရး အတတ္ပညာ (Judicial Art) စကားေျပာအတတ္ပညာ (Eloquent Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၇)တမန္ေတာ္ဟာရူန္သခင္(Aron)

-. . .၎ျပင္ကၽြန္ေတာ္(မူစာ)၏အိမ္ေထာင္စုသားအနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၀ဇီးရ္(၀န္ႀကီး/ကူညီသူ)ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္ ေတာ္၏ေနာင္ေတာ္ ဟာရူန္အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းအရ တမန္ေတာ္ ဟာရူန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၈)တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္ (David)

-. . .ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္စုလုိင္မာန္ တို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္၏။. . . (၂၁း၇၈)

- ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား သင္တို႔အက်ိဳးငွာသံခ်ပ္အက်ႌျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ သင္တို႔စစ္တိုက္ ရာတြင္ သင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။. . .(၂၁း၈၀)

- . . .အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား မိမိထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားခဲ့၏။အိုေတာင္တို႕ အသင္တို႔သည္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္အတူ ငါအရွင္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း သီဆိုၾက၊ ထို႔အတူငွက္မ်ားလည္း(သီဆိုၾက)၊ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္အဖို႔ ငါအရွင္သည္ သံကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေတာ္မူ၏။

. . .ဒါ၀ူးဒ္သည္ ဂ်ာလူးဒ္ကိုကြပ္မ်က္ခ့ဲ၏။ထို႔ေနာက္အရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား အာဏာ၊ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သူအလိုရွိေသာပညာ တို႔ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္သည္တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judical Art)၊ သံခ်ပ္ ကာအက်ႌအတတ္ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပေဒပညာ(law)၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ   (Music and Singing Art) ၊သိုင္း/တိုက္ခိုက္မႈအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည္(သတၱဳ အင္ဂ်င္နီ ယာ အတတ္ ပညာ)              (Meatl Engineering) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၉)တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္သခင္ (Solomon)

-စုလိုင္မာန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအခါ၀ယ္။(၂း၁၀၂)

-ထိုအခါငါအရွင္သည္ စုလိုင္မာန္အားယင္းအမႈ၏(အဆုံုးအျဖတ္)ကိုသိနားလည္ေစခဲ့၏။ငါအရွင္သည္(၎တို႔အား)ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္အသိအညာကိုေပးအပ္ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)

…ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးခံရ၏။၎ျပင္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)

ထို႔ျပင္စုလို္င္မာန္အတြက္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို စုရံုးေစခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)

ငါ၏စာ(သ၀ဏ္)ကိုယူသြားၿပီး၎(ဘုရင္မ)တို႔ထံခ်ေပး။. . .(၂၇း၂၈)

၎ျပင္(ငါအရွင္သည္)စုလုိင္မာန္အတြက္ေလကိုအမိန္႔ကိုနာခံေစ၏။ . . .(၃၄း၁၂)

ထို႔ျပင္(ငါအရွင္သည္)သူ႔အတြက္ေၾကးနီေခ်ာင္းစီးေစခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)

. . .၎တုိ႕သည္(စုလုိင္မာန္၏)အက်ိဳးငွာ ၎အလိုရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ရုပ္တုမ်ား၊ေရကန္ႀကီးမ်ားတမွ်ရွိ ဇလံု၊အင္တံု မ်ား၊မေျပာင္းမေရႊ႔ႏိုင္ေသာအိုးႀကီးမ်ားကို လုပ္ေပးၾကသည္။ . . .(၃၄း၁၃)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ စုလုိင္မာန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊စစ္ပညာ(Military Art)၊ သံတမန္အတတ္ပညာ(Diplomacy)၊ေလေၾကာင္းအတတ္ပညာ(Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊ၿမိဳ႔ ျပအင္ ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန္းပုအတတ္ပညာ(Sculpture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၀)တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္(Hud)

-ထို႔ျပင္သင္တို႔သည္ အၿမဲထိုင္ေနၾကရမည္ကဲ့သို႔တိုက္တာေဂဟာမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ . . .(၂၆း၁၂၉)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အားဒ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ (Architecture) တုိ႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၁)တမန္ေတာ္ဆြာလိဟ္သခင္ (Salih)

. . ေျမျပင္၏ႏူးညံ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခမ္းနားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကတည္ေဆာက္ၾကသည့္အျပင္ ေတာင္မ်ားကိုေဖါက္ ၍ေနအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။. . .(၇း၇၄)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆမူးဒ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ(Architecture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၂)တမန္ေကာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္

- အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္)အားကမၻာေျမ၀ယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေပးခ့ဲ၏။ထို႔ျပင္ငါအရွင္သည္ ၎အား (ဥစၥာ ပစၥည္းလက္နက္ကိရိယာ)အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)

- သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္လမ္းတစ္ခုကိုလိုက္ခဲ့သည္။. . .(၁၈း၈၅)

- ငါအရွင္သည္ အိုဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ ၊ သင္သည္၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္ ၊ ေထာက္ထားညႇာတာႏုိင္၊(ႀကိဳက္ရာျပဳႏုိင္) သည္။. . .(၁၈း၈၆)

- . . .ယင္းေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္စကားနားမလည္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႔ခဲ့သည္။(၁၈.၉၃)

-  . . .ကၽြႏု္ပ္သည္သင္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား၀ယ္အလြန္ခိုင္ခံ့ျမင့္မားေသာ တံတိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။(၁၈း၉၅)

-  . . . (အရည္က်ိဳထားေသာေၾကးနီကို)ကၽြႏ္ုပ္ထံယူခဲ့ၾက ၊ဤသံျပားေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္သြန္းေလာင္းအံ့။(၁၈း၉၆)

- . . .(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္က)ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ -မည္သူမဆိုမတရားျပဳၿမဲျပဳေနက . . ။(၁၈း၈၇)

- ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art)၊ ခရီးသြားအတတ္ပညာ  (Tourism)၊စစ္ပညာ (Military Art)၊  ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတတ္ပညာ(Civil Engineering)၊သတၱဳအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ     (Metal Engineering)၊ေဟာ ေျပာမႈအ တတ္ပညာ(Preaching Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၃)တမန္ေတာ္ဇကၠရီယာသခင္(Zakria)

ငါအရွင္သည္(ဇကၠရီယာ)၏ပန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံ၍၎အားသား ယဟ္ယာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ . . .(၂၁း၉၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာသခင္၏ သားသမီးေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နည္းအတတ္ပညာ           (Child caring Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၄)တမန္ေတာ္အီစာသခင္(Jesus)

. . .၎ျပင္ငါအရွင္သည္ (အီစာအား) အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုခ်ီးျမႇင့္၏။ထိုက်မ္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏွင့္အလင္းေရာင္ရွိ၏။ .. .(၅း၄၆)

-သင္သည္ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း ၊ အရြယ္ရသည့္အခါ၌လည္းေကာင္း လူတို႔ကို(ေဟာ)ေျပာခဲ့သည္။

၎ျပင္သင့္အားက်မ္းဂန္၊အသိပညာ၊ေတာင္ရားဟ္က်မ္းႏွင့္အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုသင္ေပးခဲ့၏။

၎ျပင္တစ္ခါတရံသင္သည္ ေျမျဖင့္ငွက္ရုပ္ကိုငါအရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ယင္းအရုပ္ထဲသို႔မႈတ္ရာငါအရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ငွက္ ျဖစ္သြား၏။

၎ျပင္တခါတရံသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေသသူကို ရွင္ျပန္ထြက္ေစခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ အီစာသခင္၏ဥပေဒပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ္ပညာ (Linguistic)၊ပန္းပုအတတ္ပညာ (Sculpture)၊ မ်က္စိအထူးက ု(Eye Specialist) ၊ အေရျပားအထူးကု(Dermatologist)၊ ေဆးအတတ္ပညာ(Medicine)တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၆)တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(Muhammad)

စီရာသိ(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အထုပၸတၱိက်မ္းမ်ား)ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္-

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ(Husbandry) ၊ ေရကူးအတတ္ပညာ(Swimming)၊ စစ္သတင္း/လက္နက္ စုေဆာင္းမႈအတတ္ပညာ(Military Art)တို႔ကိုတတ္ သိခ့ဲသည္။

လူရြယ္ဘ၀တြင္ သိုင္းအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန္သြယ္ေရးအတတ္ပညာ(Trading) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

လူႀကီးဘ၀တြင္ ဥပေဒပညာ(law) ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ္ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ္ ပညာ(Architecture)၊ သင္ၾကားေရးအတတ္ ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judicial Art) ၊ ေဟာေျပာ မႈအတတ္ပညာ(Preaching Art) စသည္ျဖင့္ စြယ္စံုတတ္သိခဲ့သည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္အထုပၸတၱိ ၊ ေမာ္လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတြဲမ်ား)

ထိုသို႔ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ (Major) အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီး အ လိုက္သင္ၾကားေပးေနေသာ- ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (Universities of Medicine) နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (University of Technology) တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ (University of Veternary and Husbandary)  စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္      (University of Agriculture)                                                                                                                              (တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အန္စြာရီအေဆြေတာ္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာအတတ္ပညာ) ေရ ေၾကာင္း(အင္ဂ်င္နီယာ)တကၠသိုလ္                (University of Marine (Engineering) Science) -ေလေၾကာင္းတကၠသို္လ္ (University of Aeronaurtical) -စိးပြားေရးတကၠသိုလ္ (University of Economics) -သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (University of Nursing) [တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး အာအိရွာ သခင္မႀကီးတတ္သိခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ (Defence Service Accedamy) ပညာေရးတကၠသိုလ္ (University of Education) ဥပေဒ၊၀ိဇၨာ-သိပၸံမ်ား သင္ေပးေသာတကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္(မ်ား) (Arts and Science Universities) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စစ္ပညာ ၊ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာေဖာင္ႀကီးကဲ့သို႔သင္တန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ၊ အားက စား သိပၸံ စသည္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္၍ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ ထိုတမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႔ရ (အီမာန္ရွင္)(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမာန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္က -

“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ္မင္န္) ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရတနာသိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ ရေအာင္ ယူရမယ္။“

ဟုေဟာၾကားထားရာ ေခတ္တၠသိုလ္မ်ားမွေပးေနေသာ ေခတ္ပညာမ်ားမွာလည္း တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ပညာအေမြမ်ားပင္ ျဖစ္၍မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား မရ ရေအာင္ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသတည္း။

''အိုအရွင္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားဤေလာက၌လည္းလွပေစပါ။ေနာင္တမလြန္၌လည္းလွပေစပါ။အျပစ္မီးေဘးမွလည္းကင္းေ၀း ေစပါ။''

ေခတ္ပညာတတ္မွ ဤေလာက၌လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာေရးပညာတတ္မွ တမလြန္ေလာက၌ လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ တတ္ေသာပညာကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မွ ပူပန္ေသာကကင္းေ၀းရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာမွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ အရာမဟုတ္။အစၥလာမ္၏ တမန္ေတာ္သခင္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္ သည္။ အစလာမ္ကိုခ်စ္လွ်င္၊ တမန္္ေတာ္သခင္မ်ားကိုခ်စ္လွ်င္ ေခတ္ပညာ(မ်ား)လည္း တတ္သိလိမာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘီလာလ္-ရန္ႏုိင္ 

(ေျမာင္းျမ)