THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အမွာစာ   

 

 

သို႔ျဖစ္ရာ (အို-တမန္ေတာ္) အသင္၏အရွင္အား တိုင္တည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူအံ့။

ထိုသူတို႔သည္ ၄င္းတို႔စပ္ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

အသင့္အား ခံုသမာဓိမတင္ေျမွာက္သမွ်၊

အသင့္အဆံုးအျဖတ္အား

၄င္းတို႔ ႏွလံုးသားတြင္ႏွစ္သက္ၾကည္ျဖဴစြာနာခံျခင္းမရွိသမွ်၊

၄င္းတို႔ သည္အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ(မုအ္မင္န္)မ်ားမျဖစ္ႏိုင္ေပ။                                                                                              

(ကုရ္အာန္-၄း၆၅)

 

 

                ဤစာတမ္းသည္ (၁၉၇၂)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အီဒ္ဆြလာသ္ စုေပါင္းဝတ္ျပဳေရးဗဟိုေကာ္မတီ}က မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီ၊ အီဒ္ဂါဟ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ရွိ/မရွိ ဓမၼသတ္ေမးျမန္းခ်က္အရ ကြယ္လြန္သူအစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး၊သီရိပ်ံခ်ီအလ္ဟာဂ်္  မုဖတ္စီ႐ုလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ (အစၥလာမ့္ ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္)က ဓမၼသတ္အဆံုးအျဖတ္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတမ္း ျဖစ္ပါသည္။ဥကၠ႒ႀကီးအလႅာမဟ္ဃာဇီသည္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီး မ်ား ဗလီ၊ အီဒ္ဂါဟ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ခိုင္လံုေသာ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္မ်ားကို အဓိက အေျခခံထားကာ  အစၥလာမ္မထြန္းကားမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေျခအေန၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ လက္ထက္ေတာ္ကာလ အေျခအေန၊ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ ကာလအေျခအေန၊ပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆ စသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္၍အဆံုးအျဖတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

               ထို႔အတြက္ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာႏွင့္ အစြဲကင္းစြာျဖင့္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္တို႔၏  အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာ နာခံလိုၾကသူမ်ားအတြက္ ဤစာတမ္းကိုဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္  မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီ၊ အီဒ္ဂါဟ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳခြင့္ ရွိ / မရွိ ကို ရွင္းလင္း ပီျပင္စြာ သိရွိႏိုင္သည္ ျဖစ္ေပသည္။

                သို႔ပါေသာ္လည္း  အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဗလီေက်ာင္းေတာ္ မ်ား၌ ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ တသ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ႐ိုက်ိဳးစြာ သြားေရာက္ၾကသည့္ သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား အျပစ္ထင္၊ အျပစ္ျမင္ေနမႈမ်ားသည္ ယေန႔ကာလတြင္ လည္းရွိေနပါသည္။ အျပစ္ျမင္သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ရႈတ္ခ်႐ံုမွ်အားမရဘဲ အမ်ိဳးသမီးဝတ္ျပဳေဆာင္မ်ား ပိတ္သြားေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာဝယ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏(ဗိုင္သြလႅာဟ္)ဗလီေက်ာင္းေတာ္တည္တံ့ေရးကိုပင္ အေလးဂ႐ုမျပဳၾကေခ်။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစၥလာမ္ေကာင္စီအပါအဝင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သဘာထားေပးပို႔ရျခင္း၊ သြားေရာက္ ေျဖရွင္းရျခင္း၊ ဓမၼသတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

                သို႔ျဖစ္ေပရာ  မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီ၊ အီဒ္ဂါဟ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစၥလာမ္ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား  ေက်ညက္စြာ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္  ဥကၠ႒ႀကီး အလႅာမဟ္ ဃာဇီ၏ ဓမၼသတ္ကို အစၥလာမ့္စာစဥ္အမွတ္(၅၃)အျဖစ္ အစၥလာမ္ ေကာင္စီ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအတြက္သာ  ကန္႔သတ္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။  

 

အစၥလာမ့္ေရးရာ     ဒို႔ဝန္တာ

 

                                                                                  (အလ္ဟာဂ်္တင္ေမာင္သန္း)

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

(၂၀ဝ၉)ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၊(၅)ရက္

                           

 

 

အလႅာမဟ္ ဃာဇီ၏ အမွာစကား

 

                ယခုတေလာ အခ်ိဳ႕ မြတ္စလင္မ္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤျပႆနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အီဒ္ဆြလာသ္စုေပါင္း ဝတ္ျပဳေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ဤအစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ခံု႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ဓမၼသတ္အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ေမတၲာရပ္ခံသျဖင့္ ပူးတြဲပါအတိုင္း ဓမၼသတ္အဆံုးအျဖတ္ထုတ္ေပးလိုက္ပါသည္။

                ဤ ဓမၼသတ္အဆံုးအျဖတ္သည္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္ - အမ်ိဳးသားတိုင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း သိသင့္ သိအပ္သည့္အတြက္ ေကာင္စီခြဲမ်ားသို႔လည္း ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ပါသည္။ မည္သူမဆို ကူးယူျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။

 

သီရိပ်ံခ်ီ၊ အလ္ဟာဂ်္၊ မုဖတ္စၥိ႐ုလ္ကုရ္အာန္၊ ေမာင္လာနာ၊ ဃာဇီ၊ မုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္

 အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္

အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ခံု႐ံုးခ်ဳပ္

 

ဟိဂ်္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ။           ။(၁၃၉၂)၊ ေရွာင္ဝါလ္လ၊ (၁၅)ရက္။

ခရစ္      သကၠရာဇ္ ။      ။(၁၉၇၂)၊ ႏိုဝင္ဘာ     လ၊ (၂၂ )ရက္။

 

ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္လမ္းစဥ္သာ အဓိကပါ၊ အခ်ဳပ္ပါ

အစၥလာမ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာေတာ္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ့္သာသနာေတာ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ဘဝ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ညႊန္ျပသည္။ ေခတ္တိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ တိုင္းျပည္တိုင္းႏွင့္ စပ္မိ၊ ဟပ္မိသည္။ အစၥလာမ္၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားသည္ သဘာဝ က်လွသည္။ အေျခအေနတိုင္းႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္လွသည္။

   အစၥလာမ္သည္ အရင္ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး သာသနာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) သည္ ေနာက္ဆံုး တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ေနာက္ဆံုးက်မ္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ပြင့္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ တမန္ေတာ္သစ္ ပြင့္ရန္မရွိ။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ က်မ္းသစ္က်ရန္မရွိ။ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ ေဒသနာေတာ္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ႏႈတ္ပယ္ရန္ လည္းမရွိ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္၊ ႏႈတ္ပယ္ ရန္လည္းမရွိ။                           

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(မ)၏ လမ္းစဥ္တြင္ -

မည္သည့္ (ခလီဖႊဟ္)သမၼတ၊

မည္သည့္ (ဆြဟာဗီ) သာဝက၊

မည့္သည့္ အိမာမ္၊

မည္သည့္ အာလင္မ္၊

မည္သည့္ ပညာရွင္၌မွ်၊

မည္သည့္ ေခတ္တြင္မွ်၊

မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ်၊

မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲ ၊ျဖည့္စြက္ ၊ႏႈတ္ပယ္ခြင့္ အလ်င္းမရွိ။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အလႅာဟ့္တမန္ေတာ္ျမတ္တို႔က 

ကိစၥတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အဆံုးအျဖတ္ခ်မွတ္ေတာ္မူလိုက္လွ်င္

ယင္းအဆံုးအျဖတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မည္သည့္ မြတ္စလင္မ္ေယာက်ာ္း-မိန္းမ၌မွ်

ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ အလ်င္းမရွိေတာ့ေပ။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ေသြဖည္သူသည္

အထင္အရွား လမ္းအမွားႀကီးမွားခ်ိမ့္မည္။

ကုရ္အာန္ (၃၃ း ၃၆)

 

 

                သို႔ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ ေဒသနာေတာ္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို တိက် မွန္ကန္စြာ မလြဲမေသြ လိုက္နာ က်င့္သံုး ၾကရေပမည္။ ထိုမွတစ္ပါး အျခား အျခားေသာ၊ သူငါ လုပ္ထားသည့္ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုမူ အျခားမွာပင္ ထားၾကရေပမည္။  ေဝးစြာ ေရွာင္ရွားၾကရေပမည္။

 

 

လူသားသည္သာ အျမတ္ဆံုး

 

                အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေလာကဓာတ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို လူသားအက်ိဳးအတြက္သာ တည္ေထာင္ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္။ ဤေလာကဓာတ္ႀကီးတြင္ လူသားသည္ အေကာင္းဆံုး၊ အသာဆံုး၊ အျမတ္ဆံုးႏွင့္ အထူးခြ်န္ဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး၏ ဥယ်ာဥ္မွဴး မွာလည္း လူသားပင္ျဖစ္သည္။

 

 

ငါအရွင္ျမတ္သည္ အာဒမ္၏ သားသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္အင္ ျဒပ္ကိုျမႇင့္တင္ထားေတာ္မူသည္။

၄င္းတို႔အား ေျမတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ သြားလာေစ ထားေတာ္မူသည္။

၄င္းတို႔အား အၿမိဳက္ အရသာရွိေသာ အဟာရမ်ားကို ေကြ်းေမြးထားေတာ္မူသည္။

ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔အား ငါဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ အရာမ်ားအနက္၊

မ်ားေျမာင္လွေသာ အဖန္ဆင္းခံတို႔ထက္လည္း အသာ ေပးထားေတာ္မူသည္။

(ကုရ္အာန္-၁၇ း ၇၀)

 

က်ား/မ-ဘက္ညီ ခ်ီတက္ရမည္

                လူသားဆိုရာ၌ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အားလံုးပါဝင္ သကဲ့သို႔၊ (ဗနီအာဒမ္)အာဒမ္၏ သားမ်ားဆိုရာ၌လည္း က်ား/ မ အားလံုး ပါဝင္ၾကေပသည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၏သာယာမႈသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး၏ ဘက္ညီ တိုးတက္မႈေပၚမွာ တည္ေနသကဲ့သို႔ လူ႕ေလာကႀကီး၏ သာယာဝေျပာမႈမွလည္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ တက္ညီ၊ လက္ညီ၊ တိုးတက္မႈအေပၚ၌ပင္ တည္ေနေပသည္။ ဘက္ညီ မဟုတ္ပါက၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ မတိုးတက္ပါက၊ တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္းျဖစ္မည္။ လူ႕ကမၻာ မသာယာႏိုင္ေပ။

                အစၥလာမ္သည္ အာဒမ္(အလ)၏ သားသမီးမ်ားအား (တစ္နည္း) အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးတို႔အား က်ား/မ-မျခား၊ လူ႕ဘဝ၊ လူ႕အေျခအေန၊လူ႕ဂုဏ္ရည္ ၊ လူ႕တာဝန္ႏွင့္ အလႅာဟ့္ တာဝန္ကိုျပသေပးသည္။ လူကိုလူလိုျမင္ေစသည္။လူအခ်င္းခ်င္း လူလို ဆက္ဆံေစသည္။ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ဆင္းသက္လာေသာ သားသမီးမ်ားပီပီ မိသားစု စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴေစသည္။

                အစၥလာမ္သည္ လူကို လူႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည္။အလႅာဟ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည္။ လူ႕တာဝန္ကို ေက်ေစသည္။အလႅာဟ့္တာဝန္ကို ေက်ေစသည္။ အမ်ိဳသမီး၊ အမ်ိဳးသားအားလံုးတို႔အား ႏွစ္ဘဝလံုး ေကာင္းစားေစသည္။ သာယာဝေျပာေစသည္။

ဤကား အစၥလာမ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပင္။

 

အတိတ္ေခတ္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္

                အစၥလာမ္သာသနာ မထြန္းကားခင္က အီဂ်စ္၊ ဘာဘီလံု၊ အီရန္၊ ယူနန္၊ အိႏၵိယစသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းသည္ အေတာ္ပင္ျမင့္မားခဲ့ေပသည္။ သို႔ပင္တေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းတြင္မွ် မပါဝင္ခဲ့ၾကရေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အဖက္ဖက္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏွိမ္ခံေနခဲ့ၾကရွာေပသည္။

                ထိုစဥ္ကမၻာ့အေရွ႕ပိုင္းအခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ အမည္းစက္ႀကီးဟူ၍ပင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေရာမတြင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမွ်ျဖစ္သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယူနန္တြင္အမ်ိဳးသမီးကို(႐ိႈင္တြာန္)မိစၦာေကာင္ဟူ၍ပင္ေခၚ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အတိတ္ေခတ္ အခ်ိဳ႕က်မ္းစာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ထာဝရက်ိန္ဆဲမႈကို ခံအပ္သည္၊ အမ်ိဳးသမီးသည္ လူ႕ပန္းၿခံ၏ ဆူးေညႇာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ပင္ ရင့္ရင့္သီးသီးႏွိမ့္ခ်ေရးသားထားခဲ့သည္။

                အစၥလာမ္သာသနာမထြန္းကားမီ အမိုက္ေခတ္ကာလက အေရးဗီးယားျပည္တြင္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဖက္ဖက္တြင္ ရွက္ဖြယ္လိလိ အႏွိမ္ခံခဲ့ၾကရသည္။အမ်ိဳးသမီးဆိုလွ်င္ယုတ္ညံ့သည္။ တန္ဖိုးမရွိ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သိုး၊ဆိတ္ပမာ ေယာက်ာ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းဘဝသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို လုပ္ေကြ်းျပဳစုရာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖရာ၊ သားေမြးရာ သတၲဝါဘဝသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝမည္မွ်နိမ့္က်ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ သမီးကေလးမ်ားေမြးဖြားလာလွ်င္ အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမႇဳပ္ ပစ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤသည္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္သည္။ ယင္းသို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားႏွိမ္ထား သည္ကို ပယ္ထားသည္ကို အစၥလာမ္သည္ လားလားမွ် မလိုလားေပ။

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥလာမ္၏ သေဘာထား

 

                အစၥလာမ္သည္ ကမၻာ့လူသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား ကမၻာ့မိသားစုႀကီးအျဖစ္ တစ္တန္းတစ္စားတည္း ထားေပသည္။ အစၥလာမ္မွာ အနိမ့္ / အျမင့္- မရွိ၊  ဇာတ္နိမ့္ / ဇာတ္ျမင့္- မရွိ၊ က်ား / မ - မျခား၊  လူတန္းစား - မခြဲ၊  အစၥလာမ္၏ ခံယူခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အားလံုးတို႔သည္ ဖခင္ႀကီး အာဒမ္ႏွင့္ မိခင္ႀကီးေဟာင္ဝါတို႔၏ သားသမီးမ်ား၊ ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားသာျဖစ္ၾကေပသည္။ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္း ျဖစ္ၾကေပသည္။ တစ္တန္းတစ္စား တည္းျဖစ္ၾကေပသည္။ တာဝန္တူ အခြင့္တူ ျဖစ္ၾကေပသည္။

                ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အတိအလင္းလာရွိေပသည္။

 

 

 

အို..... လူသားအေပါင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေယာက်ာ္းတစ္ဦး၊ မိန္းမတစ္ေယာက္မွ  စတင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။

                                                                  (ကုရ္အာန္-၄၉း၁၃)

 

မည္သူမဆို ေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူအျဖစ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ပါက ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုသို႔ဝင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

(ကုရ္အာန္-၄ း ၁၂၄)

 

ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္ ေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ မည္သူ၏ အက်င့္သီလကိုမွ် အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္ မဟုတ္။ အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ ၾကေပသည္။ (အညမညျဖစ္ၾကေပသည္။)

(ကုရ္အာန္ - ၃ း၁၉၄)

 

            

အီမာန္-သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အီမာန္-သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား ပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

(ကုရ္အာန္-၉ း ၇၁)

 

မည္သူမဆို ေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ မုအ္မင္န္ အျဖစ္ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို ေဆာက္တည္ပါက ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား ေကာင္းျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္။

                                                                    (ကုရ္အာန္-၁၆း၉၇)

 

                အထက္ေဖာ္ျပပါ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအားလံုးတို႔သည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း၊ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ား/မ-မျခား ေၾကာင္း၊ တစ္တန္းတစ္စားတည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိရေပသည္။ အစၥလာမ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕အခြင့္အေရး မ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္ မဟုတ္။အမ်ိဳးသမီးတို႔အား မိမိတို႔၏ ေဘာင္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေစၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးကာ လူ႔အေဆာက္အဦႀကီးကို ျပည့္ဝ၊ စံုလင္၊ခန္႔ညား၊ထည္ဝါေစခဲ႔သည္။ အဖက္ဖက္တြင္ အႏွိမ္ခံေနၾကရ ရွာေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား လူ႔ဘဝအထြတ္အထိပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေပသည္။

                ဤတြင္ အခ်ိဳ႕သာဓကမ်ားကို တင္ျပလိုေပသည္။

 

အတိတ္ေခတ္ စံျပ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

                အစၥလာမ္ထြန္းကားလာၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တစ္ခ်ိန္က အႏွိမ္ခံ၊ အပယ္ခံဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကရရွာေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သာသနာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔တြင္ အံ့ဖြယ္သရဲ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

                ဤတြင္ အနည္းငယ္အေထာက္အထားေဖာ္ျပလိုေပသည္။

 

ပညာေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထက္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပညာေရးေလာကမွာ အထူးပင္ တိုးတက္ေျပာင္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေပသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ကိရာအသ္) ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဌာန္က႐ိုဏ္း က်နစြာ ရြတ္ဖတ္သည့္ပညာ၊ (သဖ္စီရ္) ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏အဖြင့္ဆိုင္ရာပညာ၊ (ဟဒီဆ္) တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္ဆိုင္ရာပညာ၊ (ဖိကဟ္)အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ပညာ၊ (ဖရာအိသ္)အေမြခန္းပညာစသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို သူမတူေအာင္ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ခဲ့ၾကေပသည္။

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္ေတာ္တြင္ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို အစမွအဆံုးတိုင္ အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး-ဟာဖိဇ္ေတြ အေျမာက္အမ်ားထြန္းကားခဲ့ေပသည္။

                ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး-မုဖတ္စ္စိရ္မ်ားလည္း အေျမာက္အျမား ထြန္းကားခဲ့ေပသည္။            ၾကင္ရာေတာ္ အာအိရွဟ္(ရ)သခင္မသည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို ဖြင့္ဆိုရာ၌ အထူးပင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပသည္။ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္းႀကီးတြင္ အာအိရွဟ္(ရ)သခင္မ၏ ကုရ္အာန္အဖြင့္ကို သီးျခားပင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။

 ဟဒီဆ္ (ေခၚ) တမန္ေတာ္ျမတ္(ွဆြ)၏ ဩဝါဒေတာ္ဆိုင္ရာပညာကိုလည္း မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားသည္ အထူး ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကေပသည္။ အာအိရွဟ္(ရ) သခင္မသည္ ဩဝါဒေတာ္ (၂၂၁၀) တိတိကို တစ္ဆင့္ေဟာၾကား ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

   တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္တြင္ အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး-မုဖ္သီမ်ားလည္း အေျမာက္အျမား ထြန္းကားခဲ့ေပသည္။ အေမြခန္းပညာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ တတ္ေျမာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း မနည္းခဲ့ေပ။

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္၌ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စာေပေလာကတြင္လည္း အထူးေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကေပသည္။ လကၤာ၊ကဗ်ာစသည္မ်ားကိုလည္း ပိုင္ႏိုင္စြာသီကံုးဖြဲ႕ဆိုေရးသားႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ခြန္စာ(ရ)သခင္မ စပ္ဆို ေရးသားခဲ့ေသာ လကၤာမ်ားသည္ ယခုအခါ စာအုပ္အျဖစ္သို႔ ပင္ေရာက္ရွိေနေပၿပီ။

စီးပြားေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထက္တြင္ အခ်ိဳ႕မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ ခဒီဂ်ဟ္ (ရ)သခင္မသည္ အေရးဗီးယားျပည္တြင္သာမက ႏိုင္ငံျခားမ်ားႏွင့္ ပင္ဆက္သြယ္၍အႀကီးအက်ယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳခဲ့ေပသည္။ ေဟာင္လာ(ရ)သခင္မ၊ မုလိုင္ကဟ္(ရ)သခင္မတို႔သည္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဗင္န္တု မခ္ရမဟ္(ရ) သခင္မသည္ နံ႔သာႏွင့္ ကတိုးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ အေရာင္း အဝယ္ျပဳခဲ့ေပသည္။

 

လက္မႈပညာ

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယကၠန္းယက္သည့္ ပညာ၊ အပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပညာ၊ သားေရနယ္ ပညာ၊ ဥယ်ာဥ္ ပန္းမာလ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပညာႏွင့္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးပညာမ်ားကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယကၠန္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးကို ဖန္တီးခဲ့ၾကေပသည္။

 

လူမႈေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈေရးကိစၥတြင္လည္း ေနာက္မက်ခဲ့ၾကေပ။ သာေရး နာေရးကိစၥ၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီယိုင္းပင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။

က်န္းမာေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးကိုလည္း လိုက္စားခဲ့ၾကေလသည္။ ေဆး ကုသမႈပညာ၊ ခြဲစိတ္ ကုသမႈပညာကိုလည္း အခ်ိဳ႕တတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ သူနာျပဳလုပ္ငန္းတြင္လည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကေပသည္။ ရဖီဒဟ္(ရ)သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ေက်ာင္းေတာ္အနီး၌ ေဆးခန္းဖြင့္၍ပင္ ခြဲစိတ္ ကုသေပးေလ့ရွိခဲ့ေပသည္။

 

သာသနာေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ အစၥလာမ္သာသနာကို ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္ခဲ့ၾက ေပသည္။ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)သည္ ခသ္သြာဗ္၏သမီး ဖႊာသြိမဟ္(ရ)သခင္မ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ သာဝကႀကီး အုဆ္မာန္ (ရ) သည္ စုအ္ဒါ(ရ)သခင္မႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ သာဝကႀကီး အဗူသြလ္ဟာ (ရ) သည္ အြန္မုစုလိုင္မ္(ရ)သခင္မ၏ တရားျပမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ အြန္မုရွရိက္(ရ)သခင္မသည္ အစၥလာမ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိခဲ့ေပသည္။

 

 

ႏိုင္ငံေရး

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ တိုင္းျပည္အေရးမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ အာအိရွဟ္(ရ) သခင္မသည္ တိုင္းေရးျပည္ေရးတြင္ အထူးပင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပသည္။ တိုင္းျပည္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဖာ(ရ)သခင္မသည္ အေတြးအေခၚအျမင္ အထူးရင့္က်က္သည္။ ေရွ႕ဖာ(ရ)သခင္မသည္ ေဈးမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။

 

ကာကြယ္ေရး

       တိုင္းျပည္ႏွင့္သာသနာကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသာစစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျပာင္ေျမာက္စြာပါဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လက္နက္စုေဆာင္းေရး၊ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ သူနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူခဲ့ၾကေပသည္။ အုဟုဒ္စစ္ပြဲတြင္ရန္သူမ်ား တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံေတာ္ပါးသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည့္အခါ အြမ္မု အမၼာရဟ္(ရ)သခင္မသည္  ေလးဒူးႏွင့္ ဓားလြဲ ဆြဲကိုင္၍ ရင္ေျမ ကတုတ္လုပ္ကာ ရန္သူမ်ားကို သူမတူေအာင္ ခုခံ တြန္းလွန္ ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား စစ္ပြဲတိုင္းလိုလိုမွာပင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။

                အထက္ပါသာဓကမ်ားကိုေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သာသနာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလာကီေရး၊ ေလာကုတၲရာေရးတို႔တြင္ သူမတူေအာင္ တိုးတက္ခဲ့ၾကေပသည္။

 

မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဗလီေက်ာင္း

                တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဗိုင္သြလႅာဟ္ ေခၚ အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဗလီေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အၿမဲတေစ သြားေရာက္၍ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳေလ့ရွိခဲ့ၾကေပသည္။ ဟဂ်္၊ အီဒုလ္ အဒြ္ဟာ၊ အီဒုလ္ဖိသ္ရ္၊ ဂ်ဳမုအဟ္ေသာၾကာ၊ ဆြလာသ္ငါးႀကိမ္စသည့္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈအားလံုးတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ေနာက္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ ဝတ္ျပဳေလ့ရွိခဲ့ၾကေပသည္။ မကၠဟ္၊ မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔ ဟဂ်္ျပဳရန္ေရာက္ခဲ့ဘူးေသာ ဟာဂ်ီ၊ ဟာဂ်ီမအားလံုး တို႔အဖို႔ ဤသည္မွာ ကိုယ္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည့္ က်င့္စဥ္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္(မ)လက္ထက္ေတာ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာပ်က္ျပဳန္းေန႔ ေနာက္ဆံုး အထိတည္ရွိေနမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့အရပ္ရပ္တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္လည္းဤအတိုင္းပင္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ေနာက္ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဗုခါရီ၊ မြတ္စ္လင္မ္၊ အိဗ္ႏုမာဂ်ဟ္၊ သိရ္မီဇီ၊ အဗူဒါဝူးဒ္၊ နစာအီ စသည့္ က်မ္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဟိဒါယဟ္ စသည့္ ဓမၼသတ္က်မ္း မ်ားတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။

                 ဤတြင္ ခိုင္လံု၊ မွန္ကန္၊ တိက်၊ ျပတ္သားေသာ အခ်ိဳ႕ က်မ္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုေပသည္။

 

 

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ငါသည္ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳရန္ မတ္တပ္ရပ္သည့္အခါ ရွည္လ်ားစြာ ဝတ္ျပဳလိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးငိုသံ ၾကားသည့္အခါ ကေလး၏ မိခင္ ဒုကၡ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မိသည့္အတြက္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈကို အက်ဥ္း႐ံုးလိုက္ပါသည္ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ -၁၃၉)

 

 

အာအိရွဟ္(ရ)သခင္မက ေျပာျပခဲ့သည္မွာ - (တစ္ေန႔) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အိရွာအ္ဆြလာသ္ကို အခ်ိန္ဆြဲ၍ ဝတ္ျပဳေတာ္မူရာ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)က- တမန္ေတာ္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ (ဗလီေက်ာင္းေတာ္တြင္) အိပ္ေပ်ာ္ကုန္ၾကပါၿပီ ဟူ၍ပင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၆၈)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က -

]အသင္တို႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္  ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားရန္ အသင္တို႕ထံ  ခြင့္ပန္ၾကားလွ်င္၊ အသင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔အား  ခြင့္ျပဳၾကဟု အမွတ္တရမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၆၈)

 

သာဝကႀကီး အုမရ္ (ရ) ၏ သားက ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ...

                သာဝကႀကီး အုမရ္ (ရ)၏ ဇနီးသည္ တစ္ဦးသည္ ဖဂ်္ရ္၊ အိရွာဆြလာသ္မ်ားကို ဗလီေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဂ်မာအသ္ႏွင့္ ေဆာက္တည္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အဆိုပါ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ) ၏ဇနီးအား - အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီသြားျခင္းကို သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)သခင္  မႏွစ္သက္သည္ကို အသင္မ သိပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဗလီသို႔သြားပါသနည္းဟု ေျပာရာ၊ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)၏ဇနီးက - သို႔ျဖစ္လွ်င္ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ) သည္  ကြ်န္မကို တိုက္႐ိုက္ အဘယ္ေၾကာင့္ မတားပါသနည္းဟု ျပန္လည္ေမးေလသည္။ ထိုအခါ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က- တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က အလႅာဟ္၏ ကြ်န္မမ်ားကို အလႅာဟ့္ဗလီေက်ာင္းမ်ား သို႔သြားလာျခင္းမွ မတားျမစ္ၾကႏွင့္ဟု တားျမစ္ထားေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ မတားျမစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဟုေျပာျပခဲ့ေလသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၂၊ စာမ်က္ႏွာ -၆)၊

 

 

သာဝကႀကီးအုမရ္(ရ)၏သား၊ သာဝကႀကီး အဗ္ဒုလႅာဟ္(ရ)က ေျပာျပခဲ့သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က အသင္တို႔၏  ဇနီးမိန္းမမ်ား ဗလီေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားရန္ အသင္တို႔ ထံ ခြင့္ပန္ၾကပါက အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဇနီးမ်ားအား မပိတ္ပင္ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ပါသည္ဟုေျပာျပေလသည္။ ထိုအခါ သာဝကႀကီး ဗိလာလ္ အိဗ္နိ အဗ္ဒြလႅာဟ္(ရ)က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အားတိုင္တည္၍ ကြ်ႏု္ပ္ေတာ့ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုခ်ပိတ္ပင္ မည္ဟုေျပာရာ သာဝကႀကီး အဗ္ဒြလႅာဟ္(ရ)သည္ သာဝကႀကီးဗိလာလ္(ရ)ထံ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်ေရရြတ္ကာ - ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသင့္အား တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဩဝါဒေတာ္ကို ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။  အသင္က အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိတ္ပင္မည္ဟု ေျပာဆိုေနရသလားဟု ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။

(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း၊ အေစာင္-၂၊ စာမ်က္ႏွာ - ၆၈၊၆၉)

 

                အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဩဝါဒေတာ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္ေပသည္။

                ဖိကဟ္ (ေခၚ) အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္က်မ္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳရာတြင္အမ်ိဳးသားမ်ားက- ေရွ႕က၊ ကေလးမ်ားက-အလယ္က၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားက- ေနာက္ဆံုးကေန၍ ဝတ္ျပဳၾကရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေတြ႕ရွိရေပသည္။

                အစၥလာမ္ဓမၼသတ္က်မ္းမ်ားတြင္ ဟိဒါယဟ္က်မ္းသည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ မသင္မေနရ၊ က်မ္းတစ္ေစာင္လည္းျဖစ္သည္။

ယင္းက်မ္းတြင္ပါရွိသည္မွာ-

 

 (ဂ်မာအသ္ႏွင့္ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာတြင္)

အမ်ိဳးသားမ်ား  ေရွ႕ဆံုးက တန္းစီၾကရမည္။

ထို႔ေနာက္ကေလးမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းစီၾကရမည္။

(ဟိဒါယဟ္က်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ -၁၀၃)

 

                ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏၵိယျပည္၊ မုဖ္သီခ်ဳပ္ ေမာင္လာနာ ကိဖာယသြလႅာဟ္သခင္ စီရင္ေရးသားအပ္ေသာ သအ္လီမုလ္ အစၥလာမ္ က်မ္းတြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရသည္။

အေမး - ဂ်မာအသ္ႏွင့္တကြ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳၾကရာတြင္   လူမ်ားသည္ မည္သို႔၊ မည္ပံု ရပ္ၾကရပါမည္နည္း။

 

အေျဖ-  အခ်င္းခ်င္းကပ္လ်က္ အတန္းညီစြာ ရပ္ၾကရမည္။ စပ္ၾကားတြင္ ေနရာလြတ္ မထားၾကရ။ ကေလးမ်ားသည္  လူႀကီးမ်ား၏ ေနာက္တြင္ ရပ္ၾကရမည္။ လူႀကီးမ်ားအတန္းတြင္ ကေလးမ်ားကို မရပ္ေစရ။ မကၠ႐ူဟ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အတန္းသည္  ကေလးမ်ား၏ေနာက္တြင္ ရွိေစရမည္။

(သအ္လီမုလ္အစၥလာမ္က်မ္း၊ အတြဲ-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၂)

 

အခ်ိဳ႕ ဓမၼသတ္ရွင္မ်ား၏ အျမင္

       အခ်ိဳ႕အစၥလာမ္ဓမၼသတ္ရွင္မ်ားကအမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီ တက္ေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းကို မကၠ႐ူဟ္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူတို႔၏ ဆိုျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္၊ သူတို႔ေခတ္၊သူတို႔တိုင္းျပည္၊ သူတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာသူတို႔အျမင္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီသို႔လာျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေပၚမည္ကို စိုးရိမ္၍ မကၠ႐ူဟ္ဟုဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ဆိုျခင္းမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအတြက္မဟုတ္၊ ငယ္ရြယ္သူမိန္းကေလးမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။

 

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ မိန္းကေလးမ်ား ဗလီသို႔လာေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ရသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီသို႔လာျခင္းမွာမကၠ႐ူဟ္ျဖစ္သည္။ (မသင့္)။ သို႔ရာတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ဖဂ်္ရ္၊ မဂ္ရိဗ္၊ အိရွာဆြလားသ္မ်ားတြင္ပင္ ဗလီသို႔လာ ႏိုင္ၾကေပသည္ ။ ျပႆနာမရွိ ၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိ။

(ဟိဒါယဟ္က်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၀၅)

                အထက္ပါ ဓမၼသတ္မွာ  သူတို႔ေခတ္ ၊ သူတို႔တိုင္းျပည္၊ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ဗလီ ေက်ာင္းသို႔ လာျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေပၚမည္ကိုစိုး၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဓမၼသတ္သည္ ျပႆနာမေပၚေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသူ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မူ မည္သို႔မွ် မပတ္သက္ေပ။

                အေၾကာင္းေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ပင္ေက်ာ္လာခဲ့ေပၿပီ။ ယင္း ႏွစ္တစ္ေထာင္အတြင္း မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ  မေပၚခဲ့ေပ။

                ျပႆနာေပၚရန္ အေၾကာင္းလည္းမရွိေပ။

                သို႔ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တိုင္းရင္းသူမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္အညီ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ စြႏၷသ္က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ၊ လြတ္လပ္စြာ ၊ ဗလီေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

 

 

 

မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္

                တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထက္ေတာ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ အီဒ္ဂါဟ္ (ေခၚ) အီးဒ္ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳရာ(မိုင္ဒါန္)ကြင္းျပင္သို႔ထြက္၍ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ေနာက္မွ အၿမဲတေစ အီဒ္ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္းသို႔ဝတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ လက္ထက္ေတာ္မွ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္သည္။  ကမၻာ့တစ္သက္တည္ရွိ ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဤကား အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ အထင္အရွားပင္။

                ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုင္လံု၊ မွန္ကန္၊ တိက်၊ ျပတ္သားေသာ အခ်ိဳ႕ က်မ္းခ်က္မ်ားကို ဤတြင္ တင္ျပလိုေပသည္။

 

အြမၼိအသြီယဟ္(ရ)သခင္မက -ကြ်န္မတို႔သည္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သကၠဗီရ္) ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းရန္ ႏွင့္ ဆုမြန္ေတာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရာသီဆင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပင္ (အီဒ္ဂါဟ္သို႔) ထုတ္ေဆာင္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ၾကရပါသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၄)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အီးဒ္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားဘက္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိရာသို႔ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အတူ သာဝကႀကီးဗိလာလ္(ရ) လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မိမိ၏တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား မၾကားရဟု ထင္မွတ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ထပ္မံတရားေဟာၾကား ေတာ္မူသည္။အထူးသျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နားေဋာင္းမ်ား၊ လက္စြပ္ မ်ားကို ခြ်တ္၍အသီးသီးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္း လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာဝကႀကီးဗိလာလ္(ရ)သည္မိမိ၏အဝတ္ျဖင့္ လက္ခံယူခဲ့ေလသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇)

 

 

အြမၼိအသြီယဟ္(ရ)သခင္မ ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ...

                ကြ်န္မတို႔သည္  အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အီဒ္ဂါဟ္သို႔) ေခၚေဆာင္လာရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ကြ်န္မတို႔သည္ မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ အေဆာင္မ်ား အတြင္းမွပင္ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ရာသီဆင္း ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ေနာက္တြင္ (ဆြလာသ္ ဝတ္မျပဳဘဲ) သီးျခား ထိုင္ေနၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ သကၠဗီရ္ဆိုၾကပါသည္။ ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အတူ ဆုပန္ၾကားၾကပါသည္။ အီးဒ္ေန႔၏ မဂၤလာကို ခံယူၾကပါသည္။

(ဗုခါရီက်မ္း၊ အေစာင္-၂၊ စာမ်က္ႏွာ -၂၀)

 

အြမၼိအသြီယဟ္(ရ) သခင္မ ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ...

ကြ်န္မတို႔သည္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ားႏွင့္ ရာသီဆင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အီဒ္ဂါဟ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။-- အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ - အို-အလႅာဟ္၏တမန္ေတာ္(ဆြ)၊ ကြ်န္မတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၿခံဳထည္မရွိပါဟု ေလွ်ာက္ရာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၿခံဳထည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိမိတို႔၏ၿခံဳထည္မ်ားျဖင့္ ၿခံဳလႊမ္းၿပီးေခၚေဆာင္သြားၾကရမည္ဟုအမိန္႔ေပးေတာ္မူေလသည္။

(ဗုခါရီ၊ အေစာင္-၂၊ စာမ်က္ႏွာ -၅၆)

 

 တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိ၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားကို အီဒ္ဂါဟ္သို႔ေခၚေဆာင္ သြားေတာ္မူေလ့ ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သာဝကႀကီး အိဗ္ႏု အဗၺာစ္ (ရ)က ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

(အိဗ္နိမာဂ်ဟ္က်မ္း)

အြမၼိအသြီယဟ္(ရ)သခင္မ ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ...

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ၾကြလာေတာ္မူသည့္အခါ အန္ဆြာရီအမ်ိဳးသမီးတို႔အား အိမ္တစ္အိမ္တြင္ စု႐ံုးေစေတာ္ မူၿပီး ကြ်န္မတို႔ထံသို႔ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)အားေစလႊတ္ေတာ္မူလိုက္သည္။ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)သည္ ကြ်န္မတို႔ထံေရာက္ရွိလာၿပီး တံခါးေပါက္တြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ ကြ်န္မတို႔အား စလာမ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သာဝကႀကီးအုမရ္(ရ)က ကြ်ႏု္ပ္သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏သံတမန္ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အသင္မတို႔ထံ ေစလႊတ္လိုက္ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)က  ကြ်န္မတို႔အား အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ ရာသီဆင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ အီဒ္ဂါဟ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၫႊန္ၾကားေတာ္မူေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ေလသည္။

(အဗူဒါဝူးဒ္က်မ္း)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ မိန္းမပ်ိဳမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မိန္းမႀကီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ရာသီဆင္းေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အားလံုးကို အီဒ္ဂါဟ္သို႔ ထြက္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

(သိရ္မီဇီက်မ္း)

အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအေပၚ၌ အီးဒ္ ႏွစ္အီးဒ္လံုးတြင္ (အီဒ္ဂါဟ္)သို႔ ထြက္ရန္မွာ မလြဲမေသြလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ကာႆီအိသဟ္က သာဝကႀကီး အဗူဗကၠရ္(ရ)၊ သာဝကႀကီး အလီ(ရ)ႏွင့္ သာဝကႀကီး အိဗ္ႏုအုမရ္(ရ)တို႔ထံမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(ႏိုင္လ္က်မ္း၊ အေစာင္-၃၊ စာမ်က္ႏွာ -၃၅၄)

 

အိဗ္ႏုအဗီ႐ိႈင္ဗဟ္က သာဝကႀကီး အဗူဗကရ္(ရ)ႏွင့္ သာဝကႀကီး အလီ(ရ)တို႔ထံမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပသည္မွာ- အဆိုပါသာဝကႀကီး ႏွစ္ပါးက အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအေပၚ၌ အီးဒ္ႏွစ္ အီးဒ္လံုးတြင္ (အီဒ္ဂါဟ္သို႔) ထြက္ရန္မွာ မလြဲမေသြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ၾကေလသည္။

(ႏိုင္လ္က်မ္း၊ အေစာင္-၃၊ စာမ်က္ႏွာ -၃၅၄)

 

အြမၼိအသြီယဟ္(ရ)သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကြယ္လြန္ေသဆံုးေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ျမင့္သည္အထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားရန္ ဖသ္ဝါအစၥလာမ္ဓမၼသတ္အဆံုးအျဖတ္ေပး၍ေနခဲ့ ေလသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုပါသခင္မႀကီးအား (ဆြဟာဗဟ္) သာဝကႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ပါးပါးကမွ် ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္မရွိေပ။              

(ဟာဖိဇြ္အိဗ္ႏုဟဂ်ရ္)

 

အီဒြလ္ဖိသ္ရ္ေန႔က်ေရာက္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆြီယာမ္ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ၾကေသာ မြတ္စလင္မ္သူေတာ္စင္ မ်ားအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ဂုဏ္ယူ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-                

အို-ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္အေပါင္းတို႔၊ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္သားတစ္ဦးအား မည္သို႔ ဆုလာဘ္ ခ်ီးျမႇင့္ ရအံ့နည္းဟု ေမးေတာ္မူေသာအခါ

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက-

အို- ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏အရွင္၊ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္သားအား လုပ္ခ အျပည့္အဝ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။

ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က -

အို-ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတို႔၊

ငါ၏ဩဇာခံကြ်န္ေယာက်ာ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်န္မိန္းမမ်ားသည္  ၄င္းတို႔ အေပၚတင္ရွိေနေသာ ငါ၏ တာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး၊ ဆုမြန္ေတာင္းရန္အတြက္ ဟစ္ေျြကးကာ ထြက္လာၾကၿပီ။

ငါအရွင္သည္ မိမိ၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္၊ ရက္ေရာမႈ၊ ျမင့္ျမတ္မႈ၊ ဂုဏ္ႀကီးက်ယ္မႈမ်ားကို တိုင္တည္မိန္႔ၾကားေတာ္မူအံ့။

ငါအရွင္သည္ ၄င္းတို႔၏ ဆုပန္ၾကားခ်က္ကို မုခ် လက္ခံေတာ္မူမည္ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က -

( မိမိ၏ ဩဇာခံ ကြ်န္ေယာက်ာ္း၊ ကြ်န္ မိန္းမမ်ား တစ္နည္း မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား) -

အသင္တို႔သည္ ျပန္ၾကကုန္။

ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔အား ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူလိုက္ၿပီ။

အသင္တို႔၏မေကာင္းမႈမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲထားေတာ္မူလိုက္ၿပီဟုေကာင္းခ်ီးသတင္းေပးေတာ္မူလိုက္ေလသည္။ 

ထိုအခါ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိကာ ျပန္လာၾကေလသည္။

 

(ဗိုင္ဟကီက်မ္း)

(ေမာင္လာနာ အရွ္ရဖ္အလီထာနဝီသခင္ေရး-

ခြတၲဗာသုလ္အဟ္ကာမ္က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၀၅၊ ၁၀၆)

 

အထက္ပါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ေက်ာ္ၾကား မွန္ကန္ တိက်ေသာက်မ္းႀကီးမ်ား၏ က်မ္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏လက္ထက္ ေတာ္၌ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ သာမန္ပညတ္ခ်က္မဟုတ္ေပ။ မလုပ္မေနရ၊ မသြားမေနရ ပညတ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္ေတာ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္အတူ အီးဒ္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾက ေပသည္။ ယခုလည္း ဝတ္ျပဳလ်က္ရွိၾကေပသည္။ ကမၻာ့တစ္သက္ ဝတ္ျပဳေနၾကမည္သာျဖစ္ေပသည္။

                သို႔ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တိုင္းရင္းမြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္အညီ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္။

 

ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါသို႔- မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သြားေရာက္

ဝတ္ျပဳျခင္းမွ ဟန္႔တားေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေမးပါရေစ

               

 အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းႀကီး က်မ္းငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔၏ က်မ္းခ်က္မ်ားအရ၊ အေထာက္အထားမ်ားအရ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သည္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ဗလီေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္မွာအထင္အရွားပင္။

                အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္။

                ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ မည္သည့္က႑ေတာ္၊ မည္သည့္ မုကၡပါဌ္ေတာ္တြင္မွ် မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ဗလီသို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အီဒ္ဂါသို႔သြားေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းမွ တားျမစ္ထားေတာ္မူသည္ဟူ၍လည္း အလ်င္းမရွိေပ။

                သို႔ပါလ်က္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ဗလီသို႔သြား ေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အီဒ္ဂါသို႔သြားေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းမွ ဟန္႔တား ေနျခင္းမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္တကြ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)အား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ေသြဖည္ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္သည္ မဟုတ္ပါ၏ေလာ။

 

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၃၃ း ၂၈ - ၃၄)သည္            

မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီႏွင္႕အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳေရးႏွင့္ မည္သို႔မွ် မပတ္သက္

 

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၃၃း၂၈-၃၄)သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေပသည္။ က်န္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ ယင္းမုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားတြင္ သံုးႏံႈးထားေတာ္မူသည့္ အသံုးအႏံႈးမ်ားကို အထူးသျဖင့္

(အို-တမန္ေတာ္၊အသင္သည္မိမိ၏ၾကင္ရာေတာ္မ်ားကိုေျပာေလ)

(အို-တမန္ေတာ္၏ၾကင္ရာေတာ္မ်ား} ဟူေသာ အသံုးအႏံႈးမ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ ပတ္သက္ေၾကာင္း သူငါအမ်ားသိႏိုင္ေပသည္။ သို႔ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕က အဆိုပါ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားတြင္ က်န္မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး အက်ံဳးဝင္သည္ ဟု ဇြတ္မွိတ္ဆိုေနၾကသည္။ ဤကား အဓိပၸာယ္မရွိ။

                အဆိုပါ မုကၡပါဌ္ေတာ္(၃၃ း ၃၃)တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ားအား အဟ္လိလ္ဘိုက္သ္ဟူ၍ သံုးႏံႈး ထားေတာ္မူသည္။ ယင္း အိမ္ေတာ္သူအိမ္သားမ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အိမ္ေတာ္သူ ၊ အိမ္ေတာ္သားမ်ားသာ ပါဝင္ေပသည္။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္သူ ၊ အိမ္သားမ်ား အသို႔လွ်င္ ပါဝင္ႏိုင္အံ့နည္း။

 

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၃၃ း ၃၃) က်ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအိမ္အျပင္မထြက္ရဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ ထြက္လာသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။ ဤအဆိုသည္ အလ်င္းမမွန္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားသည္ အိလာ(ေခၚ)တမန္ေတာ္ျမတ္ မိမိၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား တစ္လအဆက္ျဖတ္ ထားသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္။ အဆိုပါ အဆက္ျဖတ္ထားသည့္အေၾကာင္းသည္ ဟိဂ်္ဂ်ရီ(၉)ခုတြင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ဟိဂ်ဂ်္ရီ(၉)ခု ေနာက္ပိုင္း သဗူးက္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ သဗူးက္စစ္ပြဲတြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သဗူးက္စစ္ပြဲမွျပန္လာၾကေသာ မြတ္စ္လင္မ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ရွိ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးငယ္ အားလံုးတို႔က ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္၍ ဝမ္းသာအဲလဲ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဟိဂ်္ဂ်ရီ(၁၀)ခုတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သည္ ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဟဂ်္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သက္တမ္းတြင္ အႀကီးဆံုး၊အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္ျဖစ္သည္။ ယင္းဟဂ်္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မိမိ ၾကင္ရာေတာ္ အားလံုးတို႔အား ေခၚေဆာင္သြားေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ဟိဂ်္ဂ်ရီ(၁၀)ခုတြင္ကြယ္လြန္ေသဆံုးေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဂ်နာဇဟ္ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈကို အမ်ိဳးသားမ်ားတစ္လွည့္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္လွည့္၊ကေလးမ်ားတစ္လွည့္ အသီးသီးဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဟိဂ်္ဂ်ရီ(၉)ခု တမန္ေတာ္ျမတ္ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား တစ္လအဆက္ျဖတ္ထားေတာ္ မူသည့္ျဖစ္ရပ္၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၃၃း၃၃)က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ျပင္မထြက္ရဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္ အကယ္ တန္တိ ထြက္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္တြင္ ေနာက္ဆံုးဟဂ်္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိ၏ တပည့္သားမ်ားအား ေဟာၾကားသင့္၊ ေဟာၾကားအပ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးဟဂ်္တြင္ျြမက္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းေတာ္သည္ အရွည္လ်ားဆံုး၊ အျပည့္ဝဆံုး၊အေသးစိတ္အက်ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ အကယ္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၃၃း၃၃)အရ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္အျပင္မထြက္ရ ဟူေသာပညတ္ေတာ္ရွိခဲ့ပါက တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အဆိုပါပညတ္ခ်က္ကို မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးဟဂ်္တြင္ မုခ်အတိအလင္း ထည့္သြင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့မည္သာျဖစ္ေပသည္။ ယခုမူ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အဆိုပါ ေနာက္ဆံုးဟဂ်္တြင္ ထိုသည့္ ပညတ္ခ်က္ကို ေဟာၾကားေတာ္ မမူခဲ့သည္သာမက မိမိ၏ ၾကင္ရာေတာ္အားလံုးကိုပင္ ေခၚေဆာင္လာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

   ဤသည္တို႔ကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၃၃း၂၈-၃၄)သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ၾကင္ရာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ ပတ္သက္ေၾကာင္း၊ က်န္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း၊ အီဒ္ဂါဟ္ႏွင့္ဗလီသို႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သြားလာေရးႏွင့္ မပတ္ သက္ေၾကာင္း လယ္ျပင္ ဆင္သြားသည့္အလား ထင္ရွားေနေပသည္။

ၾကည့္-စီရတြန္နဗီက်မ္း၊ပတြဲ၊စာ-၅၄၇-၅၆၈၊ဒုတြဲ၊စာ-၁၄၉ - ၁၈၅

 

မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား                         

အီဒ္ဂါႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္အေၾကာင္း

ဗုခါရီက်မ္းတြင္သာပါသည္မဟုတ္ပါ

 

               ဗုခါရီက်မ္းႀကီးသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ေနာက္ အမွန္ကန္ဆံုး က်မ္းႀကီးျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္ထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးက လက္ခံထားပါသည္။

(၁)    ဗုခါရီက်မ္း

(၂)    မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း

(၃)   အဗူဒါဝူးဒ္က်မ္း

(၄)   သိရ္မီဇီက်မ္း

(၅)   နစာအီက်မ္း

(၆)   အိဗ္ႏုမာဂ်ဟ္က်မ္း၊

ဤက်မ္းႀကီး(၆)ေစာင္ကို ဆြိဟာဟ္စစ္တၲဟ္၊ မွန္ကန္ေသာ က်မ္းႀကီး ေျခာက္ေစာင္ဟူ၍ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ္ထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးက အသိအမွတ္ျပဳထားေပသည္။ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိဒ္ဂါႏွင့္ ဗလီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳခြင့္ရွိသည့္အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ က်မ္းႀကီး(၆)ေစာင္လံုးႏွင့္ တကြ အျခားေသာ အစၥလာမ့္က်မ္းႀကီးက်မ္းငယ္မ်ားတြင္လည္း အသီးသီး ပါရွိပါသည္။ ဗုခါရီက်မ္းႀကီး တစ္ေစာင္တြင္သာပါျခင္း မဟုတ္ပါ။

 

အမ်ိဳးသမီးဝတ္ျပဳခြင့္ မန္စူခ္ မဟုတ္၊ ဖ်က္သိမ္းထားသည္ မဟုတ္ပါ

အစၥလာမ့္အေျခအျမစ္တရား(၅)ပါး လိုက္နာက်င့္သံုးရန္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ၌ (ဖရဒြ္) မလုပ္မေနရ တာဝန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ၌လည္း သတ္မွတ္ထားေပသည္။ သီးျခားမႈ စိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ အမ်ိဳးသားမ်ား ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳၾက ရသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳၾကရသည္၊ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ဤအတိုင္းပင္လာရွိသည္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကလည္း ဤအတိုင္းပင္ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ မိမိသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုး ျပသသြားေတာ္မူ ခဲ့ေပသည္၊   ဆြိဟာဟ္စစ္တၲဟ္မည္တြင္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ဟဒီးဆ္က်မ္းႀကီး (၆)ေစာင္လံုးတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ပါရွိသည္။ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို  အစၥလာမ့္ေရးရာအမိန္႔ပညတ္မ်ားထက္ ဦးစားေပးသူ၊ အယူသီး၊ အျမင္က်ဥ္းသူတစ္စုမွအပ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ကမၻာ့ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ဤအတိုင္းပင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ ကမၻာတစ္သက္က်င့္သံုးသြားၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤခြင့္ျပဳခ်က္မွာ မန္စူခ္မဟုတ္ပါ။ ဖ်က္သိမ္းထားသည္မဟုတ္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခြင့္ျပဳထားေတာ္မူေသာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ မိမိဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာက်မ္းႀကီး(၆)ေစာင္လံုး တြင္တညီတညြတ္ပါရွိေသာ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအီဒ္ဂါဟ္ႏွင့္ ဗလီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ကို မည္သည့္(ခလီဖဟ္)သမၼတ၊မည္သည့္ (ဆြဟာဗီ)သာဝက၊ မည္သည့္အိမာမ္၊ မည္သည့္အာလင္မ္ႏွင့္ မည္သည့္ ပညာရွင္၌မွ် မန္စူခ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ အလ်င္းမရွိ။

 

ဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္မ်ားတြင္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဝတ္ျပဳျခင္း မဟုတ္

 

အစၥလာမ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အီဒ္ဂါဟ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗလီမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ဝတ္ျပဳၾကသည္။

သို႔ဝတ္ျပဳရာတြင္-

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ေရွ႕ဆံုးမွဝတ္ျပဳၾကသည္။         

ကေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေနာက္မွဝတ္ျပဳၾကသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အားလံုး၏ေနာက္မွသီးျခားဝတ္ျပဳၾကသည္။                                

ကမၻာ့အရပ္ရပ္တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။                                                 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။                                  

အိႏၵိယျပည္၊ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အႀကီးဆံုး ဂ်ာမိအ္ဗလီႀကီးတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္။

သို႔ပါလ်က္ ၊ သိပါလ်က္ ၊ မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါလ်က္၊ အီဒ္ဂါဟ္ႏွင့္ ဗလီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဝတ္ျပဳၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုျခင္းမွာ တမင္သက္သက္ လုပ္ႀကံ ႐ိုးစြပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

 

အီဒ္ဂါဟ္သို႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ

ျပႆနာေဖာ္ျခင္း မဟုတ္ပါ

 

အီဒ္ဂါဟ္သို႔ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားသြား ေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷသ္က်င့္စဥ္ပါ။ မွန္ကန္ေသာ က်မ္းႀကီး(၆)ေစာင္လံုးတြင္လည္း ဤအတိုင္းပါရွိသည္မွာအမွန္ပါ။ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္တြင္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေနၾကသည္မွာလည္း မ်က္ျမင္ပါ ။ ျပႆနာ ေဖာ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဤသည့္ စြႏၷသ္ တိမ္ျမႇဳပ္ေနသည္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းျခင္းပါ။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ-

အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ ငါမရွိၿပီးသည့္ေနာက္ ငါ၏စြႏၷသ္က်င့္စဥ္မ်ား အနက္ တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေသာ္ ထိုသူသည္ ထိုက်င့္စဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးသူ အားလံုးတို႔၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးႏွင့္အမွ် အက်ိဳး အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သည္။                                                                                                                    

(မိရွ္ကာသ္က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၀)

သာဝကႀကီး အုမရ္ (ရ)                                                                                     မိမိဇနီး ဗလီသြားျခင္းမွ မတားႏိုင္ခဲ့ေပ

 

 မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ားထက္ ဦးစားေပးလိုေသာ လူတစ္စုသည္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလီ၊အီဒ္ဂါမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳျခင္းမွ ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားကို ေထာက္ မျပဝံ့ၾကေသာအခါ သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)အား အမႊမ္းတင္လာၾကသည္။ ဤသည္ ႐ိုးသားဟန္မတူပါ။

 တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အေျခအေနအရ သာဝကႀကီး အုမရ္ (ရ)၏ ေခတၲ  ယာယီေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဆႏၵတစ္ခုကို မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ)၌ မိမိ သမၼတေခတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့သည့္ အေျခအေနအရ ဗလီသြားလာျခင္းမွ ယာယီ ပိတ္ပင္ရန္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္ ဆႏၵမွ်သာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယာယီမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလီသြားလာျခင္းမွ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ပိတ္ပင္ခဲ့သည္မဟုတ္။ ပိတ္ပင္ခြင့္လည္းရွိခဲ့သည္ မဟုတ္။ သာဝကႀကီးအုမရ္(ရ)သည္ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိတ္ပင္ရန္ေဝးစြ၊ မိမိ၏ ဇနီးကိုပင္ မပိတ္ပင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

သာဝကႀကီး အုမရ္(ရ) ၏ဇနီး အာတိကဟ္ ဗင္န္တု ဇိုက္ဒ္သည္ သာဝကႀကီးထံမွ ဗလီေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္းသည္။ သာဝကႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ေနသည္။ ထိုအခါသာဝကႀကီး၏ ဇနီးက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍-

ရွင္သည္ ကြ်န္မအား အတိအလင္း မတားျမစ္သမွ် ကာလပတ္လံုး  ကြ်န္မသည္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ အၿမဲတေစ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေနမည္သာျဖစ္ပါသည္ဟု   ေျပာျပခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ သမၼတႀကီးသည္ မိမိ၏ ဇနီးအားမတားျမစ္ခဲ့ေပ။

(မုအတၲာ အိမာမ္ မာလိက္က်မ္း)

 

 

ဗလီေတာ္အတြင္း သမၼတႀကီး အုမရ္ လုပ္ႀကံခံရသည့္အခ်ိန္၌

သမၼတကေတာ္ ဗလီအတြင္း၌ပင္ ရွိေနခဲ့

 

သမၼတႀကီး အုမရ္သည္ ဗလီေတာ္အတြင္း၌ လုပ္ႀကံျခင္း ခံခဲ့ရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သမၼတကေတာ္ (အာတိကဟ္ ဗင္တု ဇိုက္ဒ္)သည္ လည္း ဗလီေတာ္အတြင္း၌ရွိေနခဲ့ေပသည္။

(အလႅာမဟ္ အိဗ္ႏုဟဇ္မ္)

 

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား

သမၼတႀကီး အုမရ္ကိုယ္တိုင္ ဟဂ်္ျပဳရန္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့

               

ဟိဂ်္ဂ်ရီ (၂၃)ခုႏွစ္တြင္  သမၼတႀကီးအုမရ္(ရ)သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ဟဂ်္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္း ဟဂ်္တြင္ သမၼတႀကီး အုမရ္(ရ)သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား ႐ိုေသ ေလးျမတ္စြာျဖင့္ အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္သို႔ အတူေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ေလသည္။ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား လိုေလေသးမရွိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ကူညီရန္အတြက္ သာဝကႀကီးအုဆ္မာန္(ရ)ႏွင့္ သာဝကႀကီး အဗ္ဒုရ္ ရဟ္မာန္ အိဗ္ႏု ေအာင္ဖ္(ရ)တို႔အား အထူး တာဝန္ေပးထားခဲ့ေပသည္။ 

(စဖိနသြန္ နဂ်ာဟ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၈)

(ေမာင္လာနာ မရ္ဃူဗ္ အဟ္မဒ္ လာဂ်္ပူရီ စူရတီသခင္ေရး)

 

ယေန႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

 ယေန႔ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည့္ အေရးတိုင္းတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္။

ယေန႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္-

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးလ်က္၊ 

ေဈးမ်ားတြင္ ေရာင္းဝယ္လ်က္၊

လယ္ယာ လုပ္ကိုင္လ်က္၊

က်န္းမာေရး လိုက္စားလ်က္၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တာဝန္ ယူလ်က္၊

တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းလ်က္ရွိၾကေပသည္။

ျပႆနာမေပၚ။

ယေန႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္-

ေဈးသြားၾကသည္၊

႐ုပ္ရွင္သြားၾကသည္၊

ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ၾကသည္၊

မဂၤလာပြဲသြားၾကသည္၊

မသာအိမ္ေရာက္ၾကသည္။

ေလ့လာေရးခရီးထြက္ၾကသည္။

မည္သူမွ မတား၊ တားရန္လည္း မႀကိဳးစား။   

ဘာ ဖသ္ဝါမွ်လည္း မထြက္။

 

႐ိုး႐ိုးမွ ဟုတ္ပါေလစ

ယေန႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဌာနတိုင္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ဌာနတိုင္းသို႔ သြားလာ ဝင္ထြက္လ်က္ရွိၾကသည္။

ျပႆနာ မေပၚ၊

မည္သူမွ် မတား။

သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔သြားခါမွ ျပႆနာေပၚမည္ဟု အခ်ိဳ႕က ထေအာ္ၾကသည္။

႐ိုး႐ိုးမွဟုတ္ပါေလစ။

-   ယင္းသို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ားထက္               

႐ိုးရာအစြဲအလမ္းကို ဦးစားေပးေနၾကေလေရာ့သလား။

-   သာသနာေရးႏွင့္ အလိုလိုမွေဝးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား            

တမင္မ်ားႏွိမ္မ်ားေနၾကေလသေလာ။

 

-   တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ မိမိေခတ္တြင္ အမိုက္ေခတ္၏   အပယ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကယ္တင္၍ အဖက္ဖက္တြင္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါလ်က္ လကမၻာလူတက္သည့္ ဤေခတ္က်မွ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားျပန္လည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ၊ ႏွိမ္ျခင္း ၊ ပယ္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမိုက္ေခတ္သို႔ ျပန္လည္ တြန္းပို႔ေနၾကသေလာ။

 

သို႔တည္းမဟုတ္-

   မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထက္ပင္ (မေျပာစေကာင္း) အျမင္က်ယ္သူမ်ားဟု ထင္မွတ္ေနၾကသေလာ။

အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအေျခခံရမည့္အရာမွာ

ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္သာျဖစ္ေပသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္အရ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔သြားေရာက္ဝတ္ျပဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍-

 • (၁) ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ မည္သည့္မုကၡပါဌ္ေတာ္တြင္မွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္သို႔မသြားရဟူ၍ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ထားေတာ္မူသည္မရွိ။
 •  
 • (၂) တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မိမိသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳရန္ အထင္အရွားအႀကိမ္ႀကိမ္ ညႊန္ၾကားထားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
 •  
 • (၃) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အမိုက္ေခတ္၏ အပယ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ကယ္တင္ေတာ္မူ၍ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အေရးေရးတြင္ အံ့ဖြယ္သရဲျမႇင့္တင္ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
 •  
 • (၄) တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိ၏သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား အီးဒ္ဂါဟ္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားေတာ္မူေလ့ရွိေၾကာင္း ဩဝါဒေတာ္ဆိုင္ရာ က်မ္းႀကီးအားလံုးတြင္ ပါရွိေပသည္။
 •  
 • (၅) သမၼတႀကီးအုမရ္(ရ)ကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ဇနီးအား မတားႏိုင္ခဲ့။
 •  
 • (၆) သမၼတႀကီး အုမရ္ (ရ) ကိုယ္တိုင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားအား ဟဂ်္ျပဳရန္ အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ေပသည္။
 •  
 • (၇) ၾကင္ရာေတာ္ အာအိရွဟ္(ရ)သခင္မကိုယ္တိုင္က တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္သို႔ အၿမဲတေစ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေလ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။
 •  
 • (၈) သာဝိကာမႀကီး အြန္မု အတြီယဟ္ (ရ) သခင္မက တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကြယ္လြန္ေသဆံုးေတာ္မူၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာျမင့္သည္အထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီႏွင့္ အီဒ္ဂါသို႔သြားေရာက္ဝတ္ျပဳရန္ ဖသ္ဝါအဆံုးအျဖတ္ေပး၍ ေနခဲ့ေပသည္။
 •  
 • (၉) အီဒြလ္ဖိသ္ရ္ေန႔တြင္ အီဒ္ဂါဟ္ကြင္းျပင္သို႔ တက္ေရာက္ ဝတ္ျပဳၾကေသာ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားမ်ားအား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္ မူေၾကာင္း ဟဒီးဆ္ဩဝါဒက်မ္းႀကီး အေစာင္ေစာင္တြင္ပါရွိေပသည္။ ဤသည္ကို အိႏၵိယျပည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ၊ သူေတာ္စင္တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ ေမာင္လာနာ အရွ္ရဖ္အလီ ထာနဝီသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မိမိျပဳစုေသာ ခြတၲဗတုလ္ အဟ္ကာမ္ က်မ္းတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။
 •  
 • (၁၀) အိႏၵိယျပည္ မုဖ္သီခ်ဳပ္ ေမာင္လာနာ ကိဖာယသြလႅာဟ္ သခင္ကလည္း မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳရာတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ဝတ္ျပဳ ရမည့္အေၾကာင္းကို မိမိစီရင္ေရးသားအပ္ေသာ သအ္လီမုလ္ အစၥလာမ္က်မ္းတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္း ေရးသား ထားေပသည္။
 •  
 • (၁၁) ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၃၃း၂၈-၃၄)သည္တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ၾကင္ရာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ ပတ္သက္ေၾကာင္း၊ က်န္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္မပတ္သက္ေၾကာင္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သားမ်ားတြင္ သူငါအမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း။ ယင္း မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္လာၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္သို႔ အၿမဲတေစ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေန ခဲ့ေၾကာင္း၊အထက္တြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားခဲ့ေပၿပီ။
 •  
 • (၁၂) မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီ၊အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္းမွာ ဗုခါရီက်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္တြင္သာပါရွိ သည္ မဟုတ္။ က်မ္းႀကီးေျခာက္ေစာင္လံုးတြင္ ပါရွိေပသည္။
 •  
 • (၁၃) ယေန႔ကမၻာ့မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္သို႔ သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳလ်က္ရွိၾကေပသည္။
 •  
 • (၁၄) အိႏၵိယျပည္ အခ်ိဳ႕ဗလီမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂ်ာမိအ္ဗလီ}ႀကီးတြင္လည္း ယေန႔တိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳလ်က္ရွိၾကေပသည္။
 •  
 • (၁၅) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အမ်ားအျပား ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ဥပမာ- ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျဖဴး၊ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝး၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၳီလာ၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီသို႔တက္ေရာက္၍ ဝတ္ျပဳလ်က္ရွိၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း ေအာင္ဆန္းကြင္းအနီးရွိ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီ၊  ေျမာက္ဥကၠလာပ (၁) ရပ္ကြက္ ဗလီ၊ ၅၉-လမ္း၊ စသည့္ ဗလီႀကီးမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ ဝတ္ျပဳလ်က္ ရွိၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

ဤသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအီဒ္ဂါဟ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း က်မ္းႀကီးအေစာင္ေစာင္တြင္ အတိအလင္းပါရွိေနပါလ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္သို႔ လက္ေတြ႕ တက္ေရာက္ ဝတ္ျပဳ ေနၾကပါလ်က္၊ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ားထက္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးစံမ်ားကို ဦးစားေပးကာ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ဗလီႏွင့္အီဒ္ဂါဟ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳျခင္းမွဟန္႔တားေနျခင္းမွာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္တကြ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား ေသြဖည္ ေက်ာခိုင္းဝံ့၍သာ ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ ေအာက္ပါမုကၡပါဌ္ေတာ္ကို ေလ့လာဆင္ျခင္၍ အခ်ိန္မီ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၾကေပၿပီ။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ကိစၥ တစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အဆံုးအျဖတ္ခ်မွတ္ေတာ္မူလိုက္လွ်င္ ယင္းအဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ မြတ္စလင္မ္ ေယာက်ာ္းမိန္းမ၌မွ်ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊အလ်ဥ္းမရွိေတာ့ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ေသြဖည္သူသည္ အထင္အရွား လမ္းအမွားႀကီး မွားခ်ိမ့္မည္။

( ကုရ္အာန္ - ၃၃ း ၃၆ )

 

 

 

 

သီရိပ်ံခ်ီ၊ အလ္ဟာဂ်္၊ မုဖတ္စၥိ႐ုလ္ကုရ္အာန္၊ ေမာင္လာနာ၊ ဃာဇီ၊ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္

 အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္

အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ခံု႐ံုးခ်ဳပ္


 

ဟိဂ်္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ။           ။(၁၃၉၂)၊ ေရွာင္ဝါလ္လ၊  (၁၅)ရက္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ။               ။ (၁၉၇၂)၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊  (၂၂ )ရက္။