THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL ( HQ )

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္

 

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္

ေရပြက္ပမာ ခဏတာေသာ ဤေလာကတြင္
အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ေပၚတြင္
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ အမိန္႔ေပးပညတ္ထားေပသည္။
ထုိလမ္းစဥ္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္အတြက္
သြန္သင္ျပသေတာ္မူရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)အား
လမ္းညႊန္ေတာ္ကုရ္အာန္ႏွင့္အတူ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထုိေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္အတုိင္း
ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားသာလွ်င္
“ကိယာမသ္”ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္
အလြန္ခက္ခဲလွပါေသာ “ပြတ္စီရားသ္”တံတားကို
ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
ထို႔ျပင္ (အသင္တမန္ေတာ္ေျပာၾကားပါေလ)
ဤသည္ ငါ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္ေပတည္း။
သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ ဤလမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္ၾကကုန္။
ထို႔အျပင္ အျခားအျခားလမ္းစဥ္မ်ားကို မလိုက္ၾကႏွင့္။
အေၾကာင္းကား ထိုအျခားအျခားလမ္းစဥ္မ်ားသည္ အသင္တို႔အား
ထို(အလႅာဟ္) အရွင့္လမ္းေတာ္မွေ၀းကြာေစမည္ျဖစ္သည္။
(ကုရ္အာန္-၆း၁၅၃)

-
ဤပစၥကၡတြင္ ခဏတာေလာကကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ပိုမိုစူးရွကာ
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ကို ေကြကြင္းသြားၾကသူမ်ားက
အမ်ားစုပင္ျဖစ္သည္။
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းသူက
အနည္းစုျဖစ္သည္။
ဤသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ အထီးက်န္မႈမ်ား
ဖိစီးျခင္း မရွိရေလေအာင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္
၄င္းတို႔အတြက္ မိတ္သဟာရ အေဖာ္မြန္မ်ားကို
ဤသု႔ိ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။
~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
အမွန္စင္စစ္ အၾကင္သူသည္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊
တမန္ေတာ္၏ (အမိန႔္ေတာ္မ်ား)ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာေပအံ့။
ယင္းသို႔ေသာ သူတို႔သည္
အလႅာဟ္အရွင္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာ
“နဗီ”တမန္ေတာ္မ်ား၊
“ဆြိဒ္ဒီးက္”တိက်မွန္ကန္စြာေျပာဆိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊
“ရွဟီဒ္”အလႅာဟ္အရွင့္လမ္းေတာ္တြင္ အသက္ဇီ၀ိန္စြန္႔သူမ်ား၊
“ဆြာလိဟ္”သူမြန္သူျမတ္မ်ားႏွင္႔ အတူတကြ ရွိၾကေပလတ့ံ။
စင္စစ္ ယင္းသူတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္
မြန္ျမတ္လွစြာေသာ မိတ္သဟာရအေဖာ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသနည္း။
(ကုရ္အာန္-၄း၆၉)

-
အထက္ပါ အာယသ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ
“နိအ္မသ္” ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံစားရရွိသူ
မိတ္သဟာရ အေဖာ္မြန္မ်ားသည္
အေရအတြက္အားျဖင့္ အလြန္နည္းပါးလင့္ကစား
၄င္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အဖုိးအနဂၢသည္
တစ္ေလာကလံုးရွိ အမ်ားစု-အမ်ားထုႀကီးထက္
တုႏႈိင္းမရေအာင္သာပိုလွ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးသူမြန္သူျမတ္တို႔က ဤသို႔ဆံုးမေလ့ရွိၾက၏။
~
“ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ေပၚ၌သာ
ေလွ်ာက္လွမ္းၾက။
လမ္းလြဲလမ္းမွားမ်ားကိုေ၀းစြာေရွာင္ၾက။
ထုိလမ္းမွားမ်ားတြင္ အေရအတြက္ မ်ားျပားမႈအေပၚ
အားမက်ၾကေလႏွင့္။”

-
ထုိ႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္၌
ေလွ်ာက္လွမ္းသူတို႔သည္
ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ အထီးက်န္မႈတို႔ခံစားရပါက
အလႅာဟ္ အရွင့္ ကတိေတာ္လာ ေဆြသဟာအေပါင္းကို
သတိရပါေလ။
လမ္းလြဲလမ္းမွားသူတို႔၏ အေရအတြက္မ်ားျပားမႈေၾကာင့္
အမွန္တရားကိုေက်ာခိုင္းရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးမႀကံဳပါေစႏွင့္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ေအာက္ပါ ဒုအာဆုမြန္ကုိ
အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းပါေလ။
~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊
အရွင္ျမတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္၌
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူမ်ားအနက္
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား အပါအ၀င္ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။
ထုိေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းကို
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ညႊန္ၾကားျပသေတာ္မူပါ။
(အာမီးန္)

-
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းကိုသာ
ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
အလႅာဟ္အရွင္၏ အမ်က္ေတာ္ စူးရွျခင္းခံရသူမ်ား၏
လမ္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေပမည္။
ထုိသူမ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းကို
ေက်ာခိုင္းစြန္႔ခြာ သြားၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းဟူသည္
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ဆြဟာဗဟ္မ်ား
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာလမ္းပင္ျဖစ္သည္။
ထိုလမ္းမွအပ အျခား အျခားေသာလမ္းမ်ားသည္
လမ္းလြဲလမ္းမွားမ်ားသာျဖစ္သည္။
~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
(အိုတမန္ေတာ္၊အသင္၄င္းတို႔အားဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။
ဤသည္သာလွ်င္ ငါ၏လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။
ငါသည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚသည္။
ငါႏွင့္ ငါ၏ ေနာက္လိုက္တို႔သည္ အလြန္ထင္ရွားခိုင္လံုသည့္
သက္ေသသာဓကအေပၚတြင္ တည္ရွိေနၾကေပသည္။
ထို႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈအေပါင္းမွ
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။
ထို႔ျပင္ ငါသည္္(တစ္စံုတစ္ရာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္
တြဲဖက္ ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္သူ) “မုရွ္ရိက္”တို႔အနက္မွ မဟုတ္ေခ်။
(ကုရ္အာန္-၁၂း၁၀၈)

-
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ညႊန္ၾကားသြန္သင္မႈအရသာလွ်င္
“ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္း”ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေပသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံမွ မဟုတ္ေသာအရာမွန္သမွ်ကား
လမ္းလြဲလမ္းမွားသုိ႔ပင္ ပို႔ေဆာင္ေပလိမ့္မည္။
~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ-
“အၾကင္သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သာသနာတြင္
ထိုသာသနာမွ မဟုတ္ေသာအရာကို အသစ္တီထြင္အံ့၊
ထိုအရာသည္ အပယ္ခံရမည္ျဖစ္အံ့”။
( ဗုခါရီက်မ္း ၊ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း )

~
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2d/2/16/2665.png
~
(အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္)
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား အစစအရာရာတြင္
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္မ်ားကို
ၫႊန္ၾကားျပသေတာ္မူပါ။
( ကုရ္အာန္ - ၁ း ၆ )
အၾကင္သူတို႔အေပၚ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္
(ေမတၱာက႐ုဏာသက္၀င္ေတာ္မူ၍)
သုခခ်မ္းသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျပဳခဲ့ေလၿပီျဖစ္၏။
ထိုသူမြန္သူျမတ္တို႔၏ တရားလမ္းကို
(ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားလည္း ညႊန္ၾကားျပသေတာ္မူပါ။)
(ထိုသူမြန္သူျမတ္တ္ို႔သည္)
အမ်က္ေတာ္စူးရွျခင္းခံရသူမ်ားလည္း မဟုတ္၊
လမ္းမွားသူမ်ားလည္း မဟုတ္။
( ကုရ္အာန္ - ၁ း ၇ )

(အာမီးန္)