THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

 

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ က်မ္းဦးစကား

 

မျပတ္မစဲသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ၊အနႏၲက႐ုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ၊ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏ ။

 

“အစၥလာမ္”တည္းဟူေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္အား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းအခံရဆုံးေသာ သာသနာဟု အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ “အစၥလာမ္”အား  သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကေသာ လူဦးေရမွာ ေလ်ာ့၍မသြားဘဲ တစ္ေန႔ တစ္ျခားပင္ တုိးပြား၍ လာေနသည္မွာကား ထူးျခားလွေပသည္။

 

 “အစၥလာမ္”၏ ထူးျခားေသာ အေရးပါသည့္က်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္တုိ႔အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ကုရ္ဗာနီ”က်င့္စဥ္သည္ လြန္စြာေလးနက္သိမ္ေမြ႕လွေသာက်င့္စဥ္ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ “ကုရ္ဗာနီ”က်င့္စဥ္၏ တရားသေဘာကုိ နားမလည္ႏုိင္ၾကသူမ်ားကမူ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းကုိ သနားၾကင္နာမႈလံုး၀မရွိေသာ၊ က႐ုဏာတရားကင္းေသာ၊ လြန္စြာရက္စက္ေသာအသြင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ၊ ထုိက့ဲသုိ႔ပင္ “အစၥလာမ္”ကုိလည္း ပုံေဖာ္ ေျပာဆုိလ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

 

စင္စစ္တြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ ထင္ျမင္ ယူဆေျပာဆုိေနၾကျခင္း မ်ားသည္ “အစၥလာမ္”တည္းဟူေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္”ႏွင့္ ၄င္းလမ္းစဥ္၏ထူးျခားေလးနက္ေသာ က်င့္စဥ္   “ကုရ္ဗာနီ”ဟူေသာ စြန္႔လႊတ္၊ စြန္႔စား၊ စြန္႔လွဴျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား၊အက်ဳိးတရား မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည့္ “စြမ္းရည္”မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ထုိအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည့္ “စြမ္းရည္” ဟူသည္မွာ

ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းအပါအ၀င္ စၾက၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ျဳပစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္း နိစၥသစၥာတရား(ေသာင္၀္ဟီးဒ္)အား သိျမင္ႏုိင္သည့္ “ဉာဏ္စဥ္” ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

၄င္းဉာဏ္စဥ္အား ဆင္ျခင္ အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္မွ လြဲ၍ အျခား မည္သည့္ အရာကုိမွ် ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ နာခံ အားထားရန္ မရွိေၾကာင္းကုိ  မုခ်ပင္ သိျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ “ဉာဏ္စဥ္”အား ရရွိထားသူတစ္ဦးအဖုိ႔ မိမိအရွင္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္ပါက ၄င္းပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ ဥစၥာဓန၊အဟိတ္တိရစၦာန္.....စသည္တုိ႔ကုိ  စြန္႔လွဴရန္မွ် မဆုိ ထားႏွင့္ ၄င္း၏ ကုိယ္ခႏၶာ၊ အသက္၊ ေလာကီ သံေယာဇဥ္ တုိ႔ကုိပင္ စြန္႔လွဴရန္ အစဥ္အၿမဲ အသင့္ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။

 

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ “ပုဂၢဳိလ္မြန္”မ်ား၏ ျမင့္ျမတ္လွေသာ   သႏၷိ႒ာန္သည္ကား....................................

 

မုခ်ဧကန္၊   

 

ကၽြႏု္ပ္၏ ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္မႈ၊

 

ကၽြႏု္ပ္၏ (ကုရ္ဗာနီ) စြန္႔လွဴမႈ၊

 

ကၽြႏု္ပ္၏ ရွင္ျခင္းႏွင့္

 

ကၽြႏု္ပ္၏ ေသျခင္းတုိ႔သည္

 

စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ  

 

ဖန္ဆင္းျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာ 

 

အလႅာဟ္အရွင့္အတြက္သာတည္း။

 

(ကုရ္အာန္-၆း၁၆၂)

 

 

 

အစၥလာမ့္ေရးရာ  ဒို႔၀န္တာ

 

 

 

(အလ္ဟာဂ်္ တင္ေမာင္သန္း)

 

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

 

၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၊(၁)ရက္

 

 

-

မွတ္ခ်က္ ။            ။      ဤ“ကုရ္ဗာနီ”ဟူေသာစာစဥ္သည္ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူကြယ္လြန္သြားၾကရွာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသဗ္လိဂ္ဂ်မာအသ္ အမီရ္ခ်ဳပ္ ႐ႈိင္ခုလ္ဟဒီးဆ္ အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ ဆြာလိဟ္ (မဇြာဟီရီ)က အူရဒူဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစု၍

 

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္စိ႐ုလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမာဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္က ဘာသာ ျပန္ဆုိၿပီး

 

(၁၉၅၄)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ကမၻာ႔အလင္း မဂၢဇင္းအတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၂၀)တြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။--------------

 

-

 

-

ကုရ္ဗာနီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 

“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္၍ ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းျခင္းသည္ကား အက်ဳိးမ်ားျပားလွေပသည္။

 သုိ႔ပင္ျငားလည္း ဤကား အဓိက အခ်က္ မဟုတ္ေသးေပ။

“ကုရ္အာန္”က်မ္းေတာ္ျမတ္ “စူရဟ္-ဟဂ်္”တြင္ “ကုရ္ဗာနီ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္း အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွတ္ထားေတာ္မူသည္။

-

 

ယင္း “ကုရ္ဗာနီ”သားေကာင္မ်ား၏ အသားႏွင့္ အေသြးမ်ားသည္ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္ပါးသုိ႔ အလ်င္း ေရာက္ရွိသည္မဟုတ္။

 

 “အလႅာဟ္” အရွင့္ထံေတာ္ပါးသုိ႔ အသင္တုိ႔၏ “သတ္က္၀ါ” “အမိန္႔ေတာ္ကုိနာခံမႈ”ႏွင့္“ျဖဴစင္ေသာေစတနာ” သည္သာလွ်င္ ေရာက္ရွိေပသည္။ 

                          

ကုရ္အာန္(၂၂း၃၇)

-

တမန္ေတာ္ႀကီး“အိဗ္ရာဟီမ္”သည္ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေျမ၀ယ္မက်နာခံ၍ အသက္တမွ် ခ်စ္မ၀ေသာ သားရတနာကုိပင္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္၍ ကမၻာ႔ ရာဇ၀င္တြင္ အ့ံခ်ီးမဆုံး စြန္႔ျခင္းႀကီး စြန္႔ျပခ့ဲသည္။ထုိသုိ႔“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဒိ႒ဓမၼ မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာ “အခ်စ္ေတာ္”တမန္ေတာ္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္၏ ျဖဴစင္ေသာသဒၶါတရားႏွင့္စြန္႔စားမႈကုိ “အလႅာဟ္” အရွင္သည္ ႏွစ္ၿမဳိ႕ေတာ္မူသျဖင့္ သားရတနာအစား သားေကာင္တစ္ေကာင္ကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳေစေတာ္မူခ့ဲသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္၏ ျဖဴစင္ေသာ သဒၶါတရား ဦးလည္မသုန္ အမိန္႔ေတာ္ နာခံပုံႏွင့္ စြန္႔စားမႈ အစရွိိသည့္ ထုိထုိေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔ အၿမဲတေစ အမွတ္ရစိမ့္ေသာငွာ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္သည္ “ကုရ္ဗာနီ”ကုိ အတည္ျပဳေတာ္မူခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တမန္ေတာ္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္္ ၏ စြႏၷသ္ေတာ္ကုိ လက္ေတြ႕ လုိက္နာက်င့္သုံး၍

“ျဖဴစင္ေသာသဒၶါတရားထားရွိျခင္း”၊

“အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္း”၊

“စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္း” စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔တြင္ သ႐ုပ္သကန္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကဳိးစားရေပမည္။

ဤသည္ကား “ကုရ္ဗာနီ”၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

 

-

 

ကုရ္ဗာနီျပဳျခင္း၏အက်ဳိး

-

“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးတရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တမန္ေတာ္ျမတ္က ေအာက္ပါအတုိင္းမိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။

 

-

၁။ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ႀကီး“အိဗ္ရာဟီမ္” ၏ “စြႏၷသ္”က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

      (မုစနဒ္အဟ္မဒ္က်မ္း၊ဟာကင္မ္က်မ္း)

-

 

၂။  “ကုရ္ဗာနီ”အခါ၌“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္သည္ အထူးႏွစ္ၿမဳိ႕ေတာ္မူသည္။

 မလုပ္ မေနရေသာ “ဖရဒြ္”တာ၀န္မ်ားမွအပ “ကုရ္ဗာနီ” သည္ အျခားေသာေကာင္းမႈမ်ားထက္ ျမတ္သည္။

“ကုရ္ဗာနီ” ေသြးေျမမက်မီ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္သည္“ကုရ္ဗာနီ”ကုိ လက္ခံ သေဘာတူေတာ္မူသည္။

(အိဗ္ႏုမာဂ်ာဟ္က်မ္း၊သိရ္မိဇီက်မ္း)

-

 

၃။ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳေသာသူသည္ “ကုရ္ဗာနီ”သားေကာင္၏ ကုိယ္ခႏၶာရွိ အေမြးႏွင့္အမွ် ကုသုိလ္ အက်ဳိးရသည္။                             

(ဟာကင္မ္က်မ္း)

 

-

၄။ အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာျဖင့္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳလွ်င္ ထုိ“ကုရ္ဗာနီ”သည္ ထုိသူ႔အဖုိ႔ ငရဲမီးေဘးမွ ကာကြယ္ေပမည္။ 

(သြိဗ္ရာနီက်မ္း)

-

၅။ အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိပါလ်က္ “ကုရ္ဗာနီ”မျပဳလွ်င္

ထုိသူသည္ ငါတုိ႔၏၀တ္ျပဳရာေနရာ(မုဆြလႅာဟ္)သုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မျပဳရ။

(ဟာကင္မ္က်မ္း)

-

 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔“မြတ္စ္လင္မ္”မ်ားသည္ “ကုရ္ဗာနီ”     ျပဳျခင္းကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားႏုိင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

 

-

 

ကုရ္ဗာနီျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား

 

အၾကင္သူတစ္ဦးအေပၚ၌ “ဖိသ္ရဟ္”*သည္ “၀ါဂ်ိဗ္” ျဖစ္အ့ံ။ထုိသူ႔အေပၚ၌ “ကုရ္ဗာနီ”သည္လည္း“၀ါဂ်ိဗ္”ျဖစ္ေပအ့ံ။

 

မွတ္ခ်က္-

* “ဖိသ္ရဟ္”တာ၀န္ရွိသူမွာ လြတ္လပ္သူျဖစ္ၿပီး “နိဆြာဗ္” သတ္မွတ္ခ်က္မွာ “ဇကာသ္” အတုိင္းပင္ျဖစ္၏။

ေႂကြးၿမီလြတ္ကင္း၍ ေရႊသား ၇တုိလာခြဲ(၅က်ပ္၁၀ပဲသား) (သုိ႔) ေငြသား ၅၂တုိလာခြဲ (၄၀က်ပ္သား)ရွိျခင္း၊ (သုိ႔) ထုိမွ်တန္ဖုိးရွိ ေငြ (သုိ႔) ပစၥည္း ပုိင္ဆုိင္ သူ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏။

“ဇကာသ္”ႏွင့္ “ဖိသ္ရဟ္”ျခားနားပုံမွာ “ဇကာသ္” မွာ ေရႊ (သုိ႔)ေငြ(သုိ႔)ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္သာ ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဖိသ္ရဟ္မွာ မိမိအသုံးအေဆာင္ ထက္ပုိ၍ ရွိသမွ်ေသာ ပစၥည္းအားလုံးကုိ ေရာေပါင္း၍ တြက္ေသာ္ “နိဆြာဗ္” တန္ဖုိး ျပည့္မီလွ်င္ “ဖိသ္ရဟ္”တာ၀န္ထုိက္၏။“ ဇကာသ္”က့ဲသုိ႔ ယင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာကာလမွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။

 

-

“ကုရ္ဗာနီ”သည္ မိမိ၏တာ၀န္မွ်သာျဖစ္သည္။

မိဘတုိ႔၌ သားသမီးမ်ားအတြက္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ “၀ါဂ်ိဗ္” တာ၀န္မရွိေခ်။

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀သူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား

ထုိသားသမီးမ်ား၏ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊မိဘတုိ႔၏ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ျဖစ္ေစထုိသားသမီးမ်ားအတြက္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳေပးရန္ မိဘမ်ား အေပၚ၌ တာ၀န္မရွိ။

အကယ္၍ မိဘမ်ားက ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳလုပ္လုိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည္။

ျပဳလုပ္ေသာ “ကုရ္ဗာနီ”သည္လည္း “နဖိလ္”ပင္ျဖစ္ေပမည္။

-

“မုစာဖိရ္”ခရီးသည္မ်ားအေပၚ၌ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ “၀ါဂ်ိဗ္” တာ၀န္မရွိ။

“မုစာဖိရ္” ခရီးသည္တစ္ဦးသည္ “နိဆြာဗ္” ပုိင္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ခရီးသြားေနခုိက္မွာပင္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးအသင့္ရွိလင့္ကစား ထုိခရီးသည္အေပၚ၌ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳရန္ တာ၀န္မရွိေခ်။

သုိ႔ရာတြင္ “နိဆြာဗ္”ရွင္ “မုစာဖိရ္”တစ္ဦးသည္ “ကုရ္ဗာနီ” ေန႔ရက္မ်ားတြင္  တစ္ေနရာ တစ္ဌာန၌ “မုကီမ္” အျဖစ္ျဖင့္ တည္းခုိေနထုိင္ပါလွ်င္ ထုိ“နိဆြာဗ္”ရွင္ “မုစာဖိရ္” အေပၚ၌ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲလ်က္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ “ကုရ္ဗာနီ”လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳက တာ၀န္ေက်မည္လည္း မဟုတ္ေပ။

“နဖိလ္” ကုရ္ဗာနီ အတြက္မွာမူ ခြင့္ေတာင္းရန္မလုိေပ။

ေႂကးြၿမီတင္လ်က္ရွိေသာ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားအဖို႔ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းထက္ ေႂကြးၿမီဆပ္ျခင္းသည္ျမတ္၏။

 

တာ၀န္မရွိပါေသာ္လည္း “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳက အက်ဳိးမ့ဲ အခ်ည္းႏွီး အေဟာသိကံျဖစ္မည္ကား မဟုတ္ေပ။ ကုသုိလ္အက်ဳိး မုခ်ရေပမည္။

 

-

 

ကုရ္ဗာနီသားေကာင္မ်ား၏အရြယ္အစား

-

 

“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳခြင့္ရွိေသာ သားေကာင္မ်ား၏ အသက္ အရြယ္အစားမွာ-

-

 ဆိတ္သည္ အနည္းဆုံး(၁)ႏွစ္သားျဖစ္ရမည္။

-

ကၽြဲႏွင့္ႏြားမ်ားသည္ အနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္သားျဖစ္ရမည္။

ကုလားအုတ္သည္ အနည္းဆုံး(၅)ႏွစ္သားျဖစ္ရမည္။

-

 ဒြန္ဗာႏွင့္သုိးသည္ (၁)ႏွစ္သားျဖစ္ရမည္။သုိ႔ရာတြင္ ထြားက်ဳိင္း၍ (၁)ႏွစ္သားအရြယ္ ျဖစ္ေသာ သုိး၊ ဒြန္ဗာမ်ား၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိေဆာင္ေသာ္ (၆)လ သားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

-

 ေမြးလုဆဲျဖစ္ေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းသည္  “မကၠ႐ူဟ္”ျဖစ္သည္။  မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။

 ၀ဲစြဲေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၀ဲေရာဂါေၾကာင့္ အလြန္ ပိန္ခ်ဳံး ႀကဳံလွီေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိမူ “ကုရ္ဗာနီ”ျပျဳခင္းမပုိင္။

-

“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ရန္ သားေကာင္၀ယ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ထုိသားေကာင္တြင္ “ကုရ္ဗာနီ”မျပပုိင္ေလာက္ေအာင္ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာေသာ္

 

ခ်မ္းသာသူမ်ားအဖုိ႔  အဂၤါျပည့္စုံေသာ အျခား သားေကာင္ကုိ၀ယ္၍ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳရေပမည္။

ဆင္းရဲသူမ်ားအဖုိ႔မွာမူ အဂၤါခ်ဳိ႕တ့ဲသြားေသာ ထို သားေကာင္ကုိပင္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳႏုိင္သည္။

-

ဆင္းရဲသားတစ္ဦးသည္ “ကုရ္ဗာနီ”ûပရန္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ ရည္စူး၍ သားေကာင္ကုိ၀ယ္ေသာ္         

ထိုသားေကာင္ကုိပင္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳရမည္။ လဲလွယ္ပုိင္ခြင့္မရွိေခ်။

 

သုိ႔ရာတြင္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားအလ်င္က သားေကာင္ကုိ ၀ယ္ထားခ့ဲပါလွ်င္ ထုိသားေကာင္ကုိ လဲလွယ္ပုိင္ခြင့္ရွိေပသည္။

 

-

ကုရ္ဗာနီျပဳအပ္/မျပဳအပ္ေသာသားေကာင္မ်ား

-

 

မ်က္စိ-စုံကန္း၊ တစ္ဖက္ကန္း၊ မ်က္စိ-သုံးပုံတစ္ပုံ ပ်က္ေနေသာ သားေကာင္မ်ား၊

နား-တစ္ဖက္ (သုိ႔မဟုတ္) နား-တစ္ဖက္၏ သုံးပုံတစ္ပုံ ပ်က္စီးေနေသာ သားေကာင္မ်ား၊

အၿမီး-သုံးပုံတစ္ပုံ (သုိ႔မဟုတ္) ၄င္းထက္ ပုိ၍ ျပတ္ေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္း မပုိင္။

-

ေျခေလးေခ်ာင္းအနက္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းသည္ သြားလာ ရာတြင္ ေျမမေထာက္ႏုိင္ေအာင္ က်ဳိးပ့ဲ ခၽြတ္ယြင္းေနေသာ သားေကာင္ကုိ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳျခင္းမပုိင္။

သုိ႔ေသာ္ ေျခေလးေခ်ာင္း အနက္ နာၾကင္ေနေသာ ေျခေထာက္ကုိ ေထာက္၍ က်ဳိးနင္း က်ဳိးနင္းႏွင့္သြားႏုိင္ပါက ထုိသားေကာင္ကုိ“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳႏုိင္သည္။

-

အ႐ုိးေပၚအေရကပ္လုမခန္း ႀကဳံလွီေနေသာ သားေကာင္ မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းမပုိင္။

သြားမ်ားအားလုံး က်ဳိးေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းမပုိင္။

သြားအခ်ဳိ႕သာ က်ဳိး၍ သြားအမ်ားစု က်န္ရွိေသာ သားေကာင္မ်ားကုိမူ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳႏုိင္သည္။

အမိ၀မ္းတြင္းမွ နားရြက္အလ်င္းမပါလာေသာသားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းမပုိင္။

ေသးသိမ္ေသာနားရြက္ရွိေသာ သားေကာင္မ်ားကုိမူ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းပုိင္သည္။

အလ်င္းခ်ဳိမေပါက္ေသာသားေကာင္ႏွင့္ ခ်ဳိအနည္းငယ္ က်ဳိးပ့ဲေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳႏုိင္သည္။

ခ်ဳိအရင္းမွ က်ဳိးေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိမူ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳျခင္းမပုိင္။

ႏုိ႔တစ္ဖက္ကန္း(လုံး၀ခန္းေျခာက္သြား)ေသာ ဆိတ္မႏွင့္ ႏုိ႔ႏွစ္ဖက္ကန္း (လုံး၀ခန္းေျခာက္သြား)ေသာႏြားမကုိ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳျခင္းမပုိင္ေခ်။

“ခဆြီ” သင္းထားေသာ သုိး၊ ဆိတ္မ်ားကုိ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳျခင္းသည္ “စြႏၷသ္”ျဖစ္သည္။

 

-

ကုရ္ဗာနီအသား

-

 

“ကုရ္ဗာနီ” အသားကုိ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “မြတ္စ္သဟဗ္” ေကာင္းျမတ္ေသာတရားနည္းလမ္းမွာ

ထုိအသားကုိ သုံးပုံပုံ၍ တစ္ပုံကုိ မိမိကုိယ္တုိင္စားသုံးႏုိင္သည္။

တစ္ပုံကုိ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေ၀ငွေပးရမည္။

က်န္တစ္ပုံကုိ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ေပးကမ္း လွဴဒါန္း ရမည္။

 

“ကုရ္ဗာနီ”အသားကုိ လုပ္ခသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ “အစၥလာမ္”ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားအားလည္း ေပးပုိင္ခြင့္ရွိ ေပသည္။

 

 

-

ကုရ္ဗာနီသားေရ

-

 

“ကုရ္ဗာနီ”အသားကုိ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ေပးႏုိင္သက့ဲသုိ႔ပင္ ကုရ္ဗာနီသားေရကုိလည္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြးပင္ ေပးႏုိင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုပ္ခသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ မည္သူ႔ကုိမွ် မေပးႏုိင္။

“ကုရ္ဗာနီ” သားေရ၏အဖုိးေငြကုိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေကာင္းမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သုံးပုိင္ခြင့္မရွိ။

(ဆင္းရဲသားမ်ားအားသာအက်ဳိးခံစားေစရာ၏။)

“ကုရ္ဗာနီ”သားေရကုိ မိမိ၏ အသုံးအေဆာင္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

 

 

-

ကုရ္ဗာနီျပဳရန္အခ်ိန္

-

 “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္အခ်ိန္မွာ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ(၁၀)ရက္ “အီဒုလ္အဒြဟာ” ဆြလာသ္၀တ္ျပဳၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍

ဇုလ္ဟိဂ်္ ဂ်ဟ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ညေန ေနမ၀င္မီအခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

 ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ကုရ္ဗာနီျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳႏုိင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းသည္ ျမတ္သည္။

ထုိ႔အတူ ညဥ့္အခ်ိန္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းထက္ ေန႔အခ်ိန္ “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳျခင္းက ပုိ၍ သင့္ျမတ္သည္။

-

-

ကုရ္ဗာနီျပဳလုပ္နည္း

-

     “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္သည့္အခါ “ကုရ္ဗာနီ”သားေကာင္၏ မ်က္ႏွာကုိ “ကိဗ္လဟ္”ဘက္သုိ႔ လွည့္ထား၍ “ဇဗာဟ္”ျပဳမည့္ သူသည္ ေအာက္ပါ “ဒုအာ”ကုိ ရြတ္ဆုိရမည္။

-

-

 

အထက္ပါ “ဒုအာ”ကုိ ရြတ္ဆုိသည့္အခါ၌

-

-

 

(ဗိစ္မိလႅာဟိ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္) ဟုဆုိၿပီးသည္ႏွင့္  သားေကာင္ကုိ ထက္ျမက္ေသာ ဓားျဖင့္ “ဇဗာဟ္” ျပဳရမည္။      

 “ဇဗာဟ္”ျပဳၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါ “ဒုအာ”ကုိ ေတာင္းဆုိရမည္။

-

-

 

မွတ္ခ်က္။       ။ သားေကာင္ကုိ “ဇဗာဟ္” ျပဳသည့္အခ်ိန္၌ “ဇဗာဟ္” ျပဳသူသည္လည္း “ကိဗ္လဟ္”ဘက္မ်က္ႏွာမူရမည္။            

                       ဤသည္ “စြႏၷသ္မုအကၠဒဟ္”ျဖစ္သည္။

-

-

ဖြရဒြ္ဆြလာသ္အၿပီးတြင္

-

 ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ(၉)ရက္ေန႔ နံနက္ ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္မွစ၍ (၁၃)ရက္ေန႔အဆြရ္ဆြလာသ္အၿပီးတုိင္ ဖရဒြ္ဆြလာသ္၏ေနာက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “သက္ဗီရ္”ကုိ ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္ “၀ါဂ်ိဗ္” တာ၀န္ျဖစ္ေလသည္။

-

-

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးျမင့္ထြတ္ျမတ္ေတာ္မူပါ၏။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးျမင့္ထြတ္ျမတ္ေတာ္မူပါ၏။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ခ၀ပ္ကိုးကြယ္အားထားရာမရွိ။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးျမင့္ထြတ္ျမတ္ေတာ္မူပါ၏။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးျမင့္ထြတ္ျမတ္ေတာ္မူပါ၏။

 

ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျခင္းအေပါင္းတို႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။

 

-

မွတ္ခ်က္။      ။ ၄င္း“သက္ဗီရ္”ကုိ အမ်ဳိးသားမ်ား အသံက်ယ္စြာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသံတီးတုိးစြာရြတ္ဆုိရမည္။

-

-

အီးဒ္ဆြလာသ္၀တ္ျပဳနည္း

-

     အိီးဒ္ဆြလာသ္၀တ္မျပဳမီ ေအာက္ပါနီယသ္ျပဳရေလသည္။

-

-

 

ထုိသုိ႔နီယသ္ျပဳၿပီးေနာက္ “အလႅာဟုအက္ဗရ္”ဟုဆုိကာလက္ ႏွစ္ဖက္ကုိ နားႏုတုိင္ေျမႇာက္၍ခ်က္ေအာက္တြင္လက္ပုိက္ရမည္။ `

ထုိ႔ေနာက္ ဆနာကုိရြတ္ဆုိ၍ၿပီးေနာက္ သက္ဗီရ္(၃)ႀကိမ္အပုိကုိ လက္ေျမႇာက္ကာရြတ္ဆုိရမည္။

ပထမ(၂)ႀကိမ္တြင္လက္ကုိတန္းလန္းခ်၍ တတိယအႀကိမ္တြင္ လက္ကုိပုိက္ကာစူရဟ္ဖြာသိဟဟ္ႏွင့္

အျခားစူရဟ္တစ္ခုခုကုိ ေရွ႕ေဆာင္အိမာမ္ကဖတ္ရမည္။

ေနာက္လုိက္မြတ္က္သဒီမ်ားဆိတ္ၿငိမ္စြာနားေထာင္ေနရမည္။

-

 ဒုတိယရကအသ္၌႐ုကူအ္မသြားမီသက္ဗီရ္(၃)ႀကိမ္အပုိဆုိရသည္။

ထုိသက္ဗီရ္မ်ားတြင္ လက္ကုိမပုိက္ဘဲ တန္းလန္းခ်ထားရမည္။

စတုတၳသက္ဗီရ္ဆုိ၍႐ုကူအ္ကုိသြားရမည္က်န္နည္းလမ္းမ်ားမွာ အျခားဆြလာသ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

-

အီးဒ္ဆြလာသ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရွ႕ေဆာင္ အိမာမ္ ဆရာသည္ တရားေဟာပလႅင္ေပၚမွ “ခုသ္ြဗာဟ္”ကုိ ဖတ္၍ `

သက္ဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေပးရေလသည္။

“ခုသ္ြဗာဟ္” ကုိ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ နာယူျခင္းသည္ “၀ါဂ်ိဗ္”ျဖစ္ေလသည္။

-

-

အီးဒ္ေန႔၌ ျပဳရန္စြႏၷသ္မ်ား

-

ေစာေစာထျခင္း၊

ေရခ်ဳိးျခင္း၊

သြားတုိက္ျခင္း၊

သန္႔ရွင္းသစ္လြင္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊

အေမႊးအႀကဳိင္ သုတ္လိမ္းျခင္း၊

“အီဒ္ဂါဟ္” ကြင္းျပင္သုိ႔ ေစာေစာသြားျခင္း၊

“သက္ဗီရ္”ကုိ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ရြတ္ဖတ္ကာ ေျခလ်င္သြားျခင္း၊

တစ္လမ္းမွသြား၍ တစ္လမ္းမွျပန္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ “စြႏၷသ္” ျဖစ္ေလသည္။

-

-

မြတ္စ္သဟဗ္မ်ား

-

     “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳမည့္သူသည္ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လဆန္းမွ “ကုရ္ဗာနီ”ျပၿဳပီးသည္အထိ

မုတ္ဆိတ္၊ ဆံပင္ စသည္တုိ႔ကုိ သျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္းမ်ားကုိ လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

အီးဒ္ေန႔နံနက္တြင္ မိမိျပဳေသာ“ကုရ္ဗာနီ”အသားကုိ ဦးစြာစားသုံးျခင္းမ်ားသည္“မြတ္စ္သဟဗ္”မ်ားျဖစ္ေလသည္။

-

ထုိေန႔တြင္“ကဗရ္စတန္”(သုႆာန္)သုိ႕သြားေရာက္၍ “ဇိယာရသ္” ျပဳျခင္း၊

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးသူမ်ားကုိ

သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ျခင္းမ်ားသည္ မြန္ျမတ္ေလသည္။

-

အီးဒ္ေန႔တြင္ “အီဒ္ဂါဟ္”သုိ႔သြားေရာက္၍ “အီးဒ္ဆြလာသ္” ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ “စြႏၷသ္မုအကၠဒဟ္”ျဖစ္ေလသည္။

“အီးဒ္ဆြလာသ္”အလ်င္ မည္သည့္ေနရာမွာမဆုိ “နဖိလ္ဆြလာသ္”ကုိ ၀တ္မျပဳထုိက္ေပ။

“အီးဒ္ဆြလာသ္”အၿပီး မိမိအိမ္၌ “နဖိလ္ဆြလာသ္” ၀တ္ျပဳလုိက ၀တ္ျပဳပုိင္၏။

-

“အီးဒ္ဆြလာသ္”ကုိမရသူသည္ အိမ္၌ “နဖိလ္”(၄)ရကအသ္ ကုိ ၀တ္ျပဳရမည္။

“အီးဒ္ဆြလာသ္”တြင္ တစ္စုံတစ္ရာေမ့မွားခ့ဲေသာ္ “စဂ်္ဒဟ္စဟူ” ျပဳရန္မလုိေခ်။

 “အီးဒ္ဆြလာသ္”တြင္ ေရွ႕ေဆာင္အိမာမ္ႏွင့္အတူ “သက္ဗီရ္”မ်ား ဖတ္ဆုိရန္ အခြင့္အေရးမရဘဲ ေနာက္က်ခ့ဲလွ်င္ “နီယသ္”ျပဳ၍ “သက္ဗီရ္”မ်ား ဆုိရမည္။

“႐ုကူအ္”သုိ႔ေရာက္မွ မီလွ်င္ “႐ုကူအ္”တြင္ ထုိ“သက္ဗီရ္”မ်ားကုိ ဆုိရမည္။ အားလုံး မဆုိႏုိင္လွ်င္လည္း တစ္စုံတစ္ရာအျပစ္မရွိေပ။

အကယ္၍ “ဆြလာသ္” ပထမ ရကအသ္မရလုိက္ေသာ္ ထုိရကအသ္ကို ထ၍ဖတ္လွ်င္ ပထမ “ကိရာအသ္”ဖတ္၍ ေနာက္မွ “သက္ဗီရ္” မ်ားကုိ ဆုိရေခ်မည္။

     -

“အီဒုလ္အဒြဟာ”ကုိ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တုိင္ ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္ေလသည္။

အေၾကာင္းမ့ဲေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းသည္ မေကာင္း၊ “မကၠ႐ူဟ္” ျဖစ္သည္။ “အီဒုလ္ဖိသိြရ္”ကုိ အေၾကာင္းမ့ဲ မဆုိင္းအပ္ေခ်။

“အီဒုလ္အဒြဟာ ဆြလာသ္”အၿပီးတြင္ သက္ဗီရ္ဆုိျခင္းသည္ “၀ါဂ်ိဗ္”ျဖစ္ေလသည္။

-

-

 ျပဳစုသူ  -   ေမာင္လာနာ ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ ဆြာလိဟ္

 ျပန္ဆိုသူ -   အလႅာမာဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္