THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

သီရိပ်ံခ်ီ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ ေဟာၾကားေသာ အစၥလာပ့္ေနႀကီးရက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးတရားမ်ား