THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္၏ ဒုအာ ဆုမြန္
 
ေဟာၾကားသူ
 
သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္စိၥ႐ုလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္